- Pasient og pårørendeopplæring er et kjempefelt

Les om Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Østfold, som tilbyr kurs til pasienter, pårørende og helsepersonell. Kursene omfatter ulike diagnoser, tilstander og situasjoner - og målet er å tilby hjelp til å mestre hverdagen på en bedre måte.

Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Østfold.
LMS er en møteplass for både pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell, og tilbyr opplæring og ulike kurs.

- For mennesker som lever med eller jobber med sykdom er det viktig å kjenne til at det finnes gode metoder for å mestre hverdagen. Her kan våre kurs være til god hjelp, sier Lise K. Jensen.

Hun er seksjonsleder for Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sykehuset Østfold. LMS er en møteplass for både pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell, og tilbyr opplæring og ulike kurs. Dette for at de som lever med sykdom og helseutfordringer skal få økt kompetanse for å mestre hverdagen, samt for at behandlerne skal bli tryggere i sine roller overfor pasienter og pårørende. Kursene omfatter ulike diagnoser, tilstander og situasjoner, og utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere.

Temaer som berører mange

Hovedarbeidsoppgavene til Lærings- og mestringssenteret er opplæring av pasienter og pårørende. Disse er definert som én av fire hovedoppgaver for sykehusene, med hjemmel i loven. Et lærings- og mestringssenter bygger på erkjennelsen av at opplæring og metoder for mestring er like viktig som medisinsk behandling for mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer.
Lærings- og mestringssenteret består av fire medarbeidere, og vil fra 1. mai 2020 organiseres under fag og kompetanse. I tillegg kommer en sekretær på plass i løpet av våren. 

- Pasient- og pårørendeopplæring er et kjempefelt, sier Jensen, og forteller at teamet hennes jobber etter prinsippene i konfluent (helhetlig) pedagogikk, der «å lære er å oppdage»:
- Det å være i seg selv og kjenne etter hva som skjer, er viktig i forhold til vår måte å jobbe på. Opplæringen løper derfor ofte over flere dager. Vi bearbeider blant annet det følelsesmessige rundt et sykdomsforløp, og da er det nødvendig å kunne møtes ansikt til ansikt, sier Jensen. Kollega Christine Mathiesen tilføyer:

- Deltakerne utrykker ofte at det er svært meningsfullt å delta på kurs sammen med andre personer som står i lignende utfordringer. På gruppekurs kan du lære andre ting – og på en annerledes måte enn i én-til-én-konsultasjoner. Kurs i grupper er derfor et svært godt supplement, sier hun. 

Ansatte ved LMS Sykehuset Østfold.

Lærings- og mestringssenteret består av (fra venstre) Birgitta F. Huss, Christine Mathiesen, Helene Colbjørnsen og Lise K. Jensen.

I ukene fremover er blant annet «Helsepedagogikk» og «Foreldre til barn med overvekt» temaer på kurstimeplanen.

20 års drift

Lærings- og mestringssenteret startet opp i 2001, og Christine Mathisen har vært med på hele reisen. Hun forteller at Sykehuset Østfold blant annet var tidlig ute med å tilby mestringskurs der brukerrepresentanter- og organisasjoner deltok som kursledere.

- Blant annet hadde vi tidlig mestringskurset «Å leve et friskere liv», som var ganske unikt for Østfold den gangen. Og vi har siden jobbet tett på brukere og ulike organisasjoner hele veien.
- Hvordan jobber dere med å holde dere faglig oppdaterte?
- Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (mestring.no) legger føringer for arbeidet vårt og hjelper oss med mye av faglige materialet. I tillegg jobber vi svært tett på det regionale nettverket og deltar i ledernettverket til Helse Sør-Øst innen læring- og mestring, sier Jensen.

Digital satsing i 2020

De ansatte ved Lærings- og mestringssenteret forteller om flere nyheter som vil forenkle arbeidet deres i 2020. Questback (plattform for tilbakemeldinger og feedback) skal blant annet erstatte tradisjonelle evalueringsskjemaer. I tillegg har senteret ansatt en sekretær som skal ta unna det administrative arbeidet.

- Det at vi blir mer digitale fører med seg mye positivt, og vil gjøre oss mer effektive. På sikt håper vi at vi kan bruke av ressursene våre til å bistå flere avdelinger på sykehuset i forhold til mestringskurs. Dette ser vi frem til, sier seksjonsleder Lise K. Jensen, og forklarer:
- Vi tenker om fremtiden at vi blant annet vil hjelpe andre avdelinger på sykehuset med deres evaluering - og bli et internt ressurssenter på dette. Per i dag samarbeider vi med blant annet kols, diabetes, hjertesvikt og rehabilitering, der vi hjelper til på mestringsdelen. Vi jobber hele tiden for å bli enda bedre, avslutter Jensen.

Vil du vite mer om Lærings- og mestringssenteret? Besøk Helsetorget i vestibylen på Kalnes eller ta kontakt med LMS for informasjon om kurs og andre nyheter.

Du finner mer informasjon på Sykehuset Østfolds nettsider.