Forskning

Ved Sykehuset Østfold drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Forskningen ved sykehuset skal være pasientnær og nyttig, og er en av sykehusets kjerneoppgaver. Forskningsarbeidet har sin basis i sykehusets virksomhet og pasientenes behov.

Forskningsstrategi

Sykehuset Østfolds forskningsstrategi 2014-2019

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper i Sykehuset Østfold

Biobank

Forskningsbiobank

Ved Sykehuset Østfold er det etablert forskningsbiobanker innen flere medisinske fagområder. En biobank er en samling biologisk materiale, som for eksempel blod, urin eller vevsprøver. Denne typen materiale vil kunne inneholde informasjon som kan gi svar på hittil ubesvarte og ukjente spørsmål om helse og sykdom. Utviklingen av moderne medisinsk forskning tilsier at denne typen informasjon blir stadig viktigere og mangel på biologisk materiale vil dermed kunne forsinke medisinske fremskritt. Sykehusets forskningsbiobanker skal sikre tilgangen til biologiske prøver av høy kvalitet og på denne måten gi grunnlag til nåværende og fremtidig medisinsk forskning.

Ved å donere prøver til biobanken vil dagens pasienter bidra til en bedre helsehjelp til fremtidige pasienter.

Hva innebærer deltakelse?

I noen tilfeller vil det dreie seg om å lagre overskuddsmateriale fra prøver som blir tatt i forbindelse med utredning og behandling. I andre tilfeller vil deltakelse innebære at det tas ekstra prøver til lagring i forskningsbiobanken, for eksempel en ekstra blodprøve. Det blir også lagret opplysninger om prøvegiverne, inkludert personopplysninger, relevante kliniske opplysninger og analysesvar fra analyser av biologisk materiale.

Det er frivillig å avgi materiale til biobanken og alle pasienter må samtykke skriftlig før eventuelle prøver lagres. Alt biologisk materiale og helseopplysninger lagres ved Sykehuset Østfold og blir behandlet konfidensielt i henhold til relevante bestemmelser og lovverk. Biologiske prøver lagres med løpenummer slik at identiteten til prøvegiver ikke fremgår.

Det er når som helst anledning til å trekke seg fra biobanken. Da vil alt avgitt materiale destrueres og opplysninger om prøvegiver slettes.

Pågående innsamlinger

-          Biobank for blodsykdommer

-          Biobank for aterosklerose

-          Generell forskningsbiobank for overvekt

-          Generell forskningsbiobank for primært benmargsødemsyndrom (pBMES)

-          Generell forskningsbiobank for kreft

Alle biobanker med tilhørende registre er godkjent av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold på e-post forskningsavdelingen@so-hf.no eller telefon: 94 15 64 50.


Forskningsutvalget

Forskningsutvalget skal:

 • være et rådgivende organ for sykehusets administrerende direktør
 • påse at prioritering av ressurser til forskning er i tråd med overordnede strategiske føringer og sykehusets behov
 • bidra til å utvikle og fremme forskning ved Sykehuset Østfold HF
 • påse at rutiner for registrering av forskningsaktivitet ved foretaket er kjent og forankret i avdelingene
 • påse at det er opprettet systemer som legger til rette for ivaretakelse av lovens krav til forsvarlig forskningsvirksomhet slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold blir ivaretatt
 • påse at det er tilrettelagt for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter
 • påse at det er opprettet systemer som sikrer at forskningsdata og humant biologisk materiale behandles forsvarlig
 • påse at det føres internkontroll
 • vurdere og fremme anbefaling av prosjekter som søker ekstern støtte
 • vurdere og fremme anbefaling av søknader om intern forskningsstøtte
 • uttale seg i forskningsetiske spørsmål i sykehuset
 • bidra til økt fokus på forskning
 • årlig evaluere egen virksomhet

Leder
Rådgiver Øystein Fodstad, professor emeritus

​Medlemmer perioden 2018-2020

Anne Julsrud Haugen, overlege PhD, revmatologisk avdeling

Geir Øgrim, psykolog PhD, avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Ketil Størdal, overlege PhD, barneavdelingen

Brita Fosser Olsen, intensivsykepleier PhD, intensivavdelingen

Lynn Mørch-Johnsen, psykolog PhD, DPS Norde Østfold

Christine Jonassen, forsker PhD, professor II, Senter for laboratoriemedisin

Andreas Stensvold, overlege PhD, avdelingssjef, kreftavdelingen

Hege Hølmo Johannessen, fysioterapeut PhD, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Stine Bernitz, jordmor PhD, kvinneklinikken

Olaf Johan Hartmann-Johnsen, stipendiat kirurgisk avdeling

Enrico Callegari, stipendiat, DPS Halden- Sarpsborg

Mona Larsen, brukerrepresentant FFO

Lise Aagaard Sørby, sekretær FU

Eksternt medlem:

Dan Atar, professor II, forskningsleder, medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus

Observatør:

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, prorektor, Høgskolen i Østfold

Doktorgrader

Doktorgrader

Vitenskapelige publikasjoner

Antall vitenskapelige publikasjoner ved Sykehuset Østfold er i stadig økning. Det er en høy forskningsaktivitet ved sykehuset og våre forskere publiserer sine resultater i anerkjente nasjonale og internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

20182017201620152014

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. I Cristin finner du oversikt over forskere, prosjekter og publiserte artikler.

Kliniske studier

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker. Dette blir gjort for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Les mer om kliniske studier og få oversikt over kliniske studier ved alle helseforetak

Kliniske studier i Sykehuset Østfold

Betennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjiashttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/betennelsesdempende-legemiddel-naproxen-ved-isjiasBetennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjias
Vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studienhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/vedlikeholdsbehandling-med-lavdose-rituksimab-ved-immunologisk-trombocytopeni-itp-prolong-studienVedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studienDette er en randomisert (tilfeldig trukket ut) dobbelblindet placebokontrollert studie (ukjent for deg og lege om du får rituksimab eller ikke), hvor hensikten er å undersøke om vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab kan forlenge en...
Nagle eller plate ved ankelbruddhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/nagle-eller-plate-ved-ankelbruddNagle eller plate ved ankelbruddHvordan delta i forskningsprosjekter

Kliniske studier i Norge og ved Sykehuset Østfold

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren, og det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Du finner kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter.

Helsenorge.no er delt i to hoveddeler:
•Informasjonssider, hvor du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke tema.
•Selvbetjeningsløsninger, hvor du kan gjøre en rekke helserelaterte ting på nett.

 
Sykehuset Østfold registrerer fortløpende våre egne prosjekter. Vi behandler også pasienter i prosjekter hvor vi samarbeider med andre sykehus, multisenterstudier.

Her finner du oversikt over kliniske studier i Norge, informasjon om studiene og hvordan du kan delta i et forskningsprosjekt.

Dersom du ikke finner informasjonen du leter etter, kan du ta kontakt med forskningsavdelingen via e-postadresse  forskningsavdelingen@so-hf.no


Sykehuset Østfold forskningsstiftelse

§ 1 Stiftelsens formål er å bidra til helsefaglig forskning ved Sykehuset Østfold

Vår målsetting er å gjennomføre forskning ved Norges mest moderne sykehus. Det skal bidra til bedre helsetjenester og livskvalitet for befolkningen. Kreft, hjerte-, blod-, barnesykdommer, diabetes, rehabilitering og psykisk helse er bare noen av de fagområdene sykehuset forsker på.

Vi gjør mye, men ønsker å gjøre mye mer.

For å nå målet trenger vi din støtte.
Vær med på å bidra til bedre helse for Østfolds befolkning.

Besøk stiftelsens nettside.

Kvalitetsregistre

Norsk ITP register


Forskningsseminar

Forskningsseminar 2017Forskningsseminar 2018Forskningsseminar 2019Skjemaer og maler

Søknad om interne forskningsmidler til doktorgradsløp ved Sykehuset Østfold


Nyttige linker

http://www.prominet.no


 • 27.05.2019
  Endringer i forskningsstiftelsen

  Sykehuset Østfold forskningsstiftelse har fått nytt styre, og vil jobbe for økt synlighet og aktivitet fremover.

 • 22.05.2019
  Får nasjonal oppmerksomhet

  18 forskningsprosjekter er presentert i en nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble overrakt statssekretær Anne Grethe Erlandsen i går. Ett av prosjektene som vises fram, er forskningen til jordm...

 • 13.05.2019
  Stor forskningsaktivitet blant sykepleierne

  Av totalt 30 presentasjoner på årets fag- og forskningsdager i Helse Sør-Øst, ble hele fire av innleggene fremført av medarbeidere fra intensivavdelingen i Sykehuset Østfold. I tillegg hadde avdelingen tre presentasjoner i form av postere.

 • 10.05.2019
  Satser stort på forskning

  ADHD, blodpropp, kolesterolnivå ved alvorlig psykisk sykdom, ankelskader, og virusinfeksjoner i svangerskapet; det foregår forskning på mange felt i Sykehuset Østfold. Målet er at forskningen skal komme våre pasienter til gode.

 • 04.04.2019
  Jubileumsgave til forskningsprosjekt

  Sykehuset Østfold og overlege Enrico Callegaris forskningsprosjekt "Psykofarmakabruk i sykehjem" får 50 000 kroner. Pengene er en jubileumsgave fra Lions Club Skjeberg som fyller 50 år.

 • 01.04.2019
  Sykehuset har fått ny cøliaki-ekspert

  Overlege Christian Riddervold Kahrs (39) i barne- og ungdomsklinikken på Sykehuset Østfold har tatt doktorgrad på cøliaki og infeksjoner.

 • 14.03.2019
  Vellykket møte med spesialistene

  Engasjerte sykehusforskere fortalte villig om sine prosjekter da de møtte interesserte østfoldinger i går kveld. For tredje gang inviterte forskningsavdelingen til åpen kveld på Kalnes.

 • 06.03.2019
  Forskningskveld for tredje gang

  Visste du at brystkreft, operasjon i hofte og ankel, analinkontinens etter fødsel, samt demens og overmedisinering er blant temaene det forskes på ved Sykehuset Østfold? Onsdag 13.mars kan du møte forskerne under åpen kveld på Kalnes.

 • 22.02.2019
  Har fått 730 000 kroner fra ExtraStiftelsen

  Mange eldre på sykehjem får for mye medisiner. Med sin forskning håper overlege Enrico Callegari å bidra til at forbruket går ned. Nå har forskningsprosjektet hans fått støtte av ExtraStiftelsen.

 • 14.02.2019
  Tarmvirus kan medvirke til cøliaki

  Vanlige magevirus kan være en medvirkende årsak til tarmsykdommen cøliaki. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet og Sykehuset Østfold som er publisert i det britiske legetidsskriftet BMJ.

 • 07.02.2019
  Tok doktorgrad på leddgikt

  Lege Gina Charlotte Hetland Brinkmann i revmatologisk avdeling Sykehuset Østfold Moss, har tatt doktorgrad på tidlig leddgikt.

 • 21.12.2018
  Fødselsforskning i verdenstoppen

  En studie med 7277 førstegangsfødende kvinner i hele landet får stor oppmerksomhet. Stine Bernitz og Rebecka Dalbye sin artikkel om fremgang i fødsel er nå publisert i et av de mest anerkjente medisinske tidsskriftene i verden – The Lancet.

 • 18.12.2018
  Forskningssjefen har blitt professor!

  Etter 18 år med små og store forskningsprosjekter og en rekke publiserte artikler, kan Waleed Ghanima nå titulere seg som professor.

 • 26.11.2018
  Gir overskuddet til forskningsstiftelsen

  Fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst gikk i år med betydelig overskudd. Det kommer forskningen i Østfold til gode.

 • 07.11.2018
  Doktorgrad på kirurgisk behandling av ankelbrudd

  Overlege Markus George Naumann i ortopedisk seksjon ved Sykehuset Østfold Kalnes, har tatt doktorgrad på operasjon av lukkede ankelbrudd.

 • 16.10.2018
  Øker forskningen i psykisk helsevern

  Kan biologien gi svar på hvorfor noen utvikler alvorlig psykisk sykdom, og hvorfor noen av pasientene blir voldelige?  Ved å studere MR-bilder av hjernen og analysere blodprøver jakter forskerne på biologiske markører som kan kobles til uli...

 • 14.09.2018
  Mange ville høre om forskning

  Forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold vekker nysgjerrighet, og det ble god respons på den andre utgaven av åpen kveld.

 • 06.09.2018
  Deler forskning med lokalbefolkningen

  Lurer du på hva forskerne i Sykehuset Østfold kan fortelle om botox mot migrene, ryggsmerter, barn med nedre luftveisinfeksjoner, hjerteflimmer og blodfortynnende, eller HPVs rolle i kreftutvikling? Onsdag 12. september inviteres det til ny...

 • 24.08.2018
  Redd hjernen!

  - At så mange som mulig kjenner igjen symptomer på hjerneslag og reagerer raskt, er avgjørende for at pasienter får behandling i tide. Vær oppmerksom, oppfordrer Rajiv Advani. Nevrologen har tatt doktorgrad på hva som må til for at flere pa...

 • 21.08.2018
  Trukket frem som høydepunkt under internasjonal kongress

  Sykehuset Østfolds forskningsstipendiat Anna Tancin Lamberts doktorgradsprosjekt om hjerneslag, fikk stor oppmerksomhet under en internasjonal kongress i Lisboa.

 • 27.06.2018
  Halvparten får komplikasjoner etter blodpropp i bein

  På tross av behandling, utvikler 50 prosent langtidskomplikasjoner etter blodpropp i bein. Lege i spesialisering, Kristin Kornelia Utne, har i samarbeid med kollegaer utviklet et skjema hvor pasientene selv kan være med på å sette diagnosen p...

 • 18.06.2018
  Tilbyr opplæring til sykehjemmene

  Mange eldre i sykehjem får for mye medisiner mot depresjon, angst, søvnproblemer, og medisiner som virker beroligende. - Jeg håper at forbruket går ned dersom sykehuset bidrar med kunnskap, sier Enrico Callegari overlege i alderspsykiatrisk...

 • 15.06.2018
  Doktorgrad på utblokking av tette blodårer

  Overlege Anne Sofie Larsen ved avdeling for bildediagnostikk har tatt doktorgrad på et arbeid om behandling av pasienter med tette pulsårer.

 • 01.06.2018
  - Sykehuset Østfold skal bli blant de beste

  - Forskning har vært et strategisk satsingsområde for Sykehuset Østfold, og det skal det fortsatt være, sier konstituert administrende direktør Irene Dahl Andersen.

 • 09.04.2018
  Ingen snarveier til kartlegging av ryggsmerter

  Ved ryggpoliklinikken i Moss undersøkes årlig over 2000 pasienter med ryggplager. - En god samtale og en grundig undersøkelse for å kartlegge pasientens plager og videre behandling, er den beste tilnærmingen, sier fysioterapeut Eivind Hasvik.

 • 03.04.2018
  Over 3200 prøver i biobanken

  For ett år siden avga den første pasienten sine prøver til biobanken i Sykehuset Østfold, og nå er over 3200 prøver samlet inn.

 • 15.03.2018
  Vellykket kveld om forskning

   Mange møtte opp da forskningsavdelingen og Sykehuset Østfolds forskningsstiftelse inviterte til åpen kveld.

 • 07.03.2018
  Hva forskes det på ved Sykehuset Østfold?

  Nå inviterer for første gang Sykehuset Østfold til åpen kveld om forskning. 14. mars kan alle som har lyst høre korte foredrag om forskning innen kreft, ADHD, leddplager, blodpropp og fedme på Kalnes.

 • 15.01.2018
  Undersøker livskvalitet hos pasienter med karsykdom

  Tette og trange pulsårer i beina fører til nedsatt livskvalitet for de som rammes sammenliknet med friske eldre i samme aldersgruppe. Nær 100 pasienter fra Østfold har deltatt i studie om livskvalitet hos pasienter med karsykdom.

 • 02.01.2018
  Vil gjøre det enklere å forhindre blødninger hos hjertepasienter

  Overlege Ole-Christian Walter Rutherford i Sykehuset Østfold skal undersøke nasjonale pasientregistre. - Jeg vil bidra til å øke vår kunnskap om effekt og sikkerhet av blodfortynnende medisiner til pasienter med hjerteflimmer, sier Rutherford.

 • 08.12.2017
  Trenger hjelp til å forske på peanøttallergi

  Peanøtter skaper bekymring hos mange. Men trenger de å være så engstelige for peanøtter i forhold til allergi? Forsker Bente K. Kvenshagen inviterer barn og ungdom i alderen 5 til 18 år til å delta i nasjonalt forskningsstudie.

 • 24.11.2017
  Tegn til cøliaki kan være til stede allerede i spedbarnsalder

  Ny forskning viser at lavere høydevekst enn normalt hos barn så tidlig som ved ettårsalder, kan ha sammenheng med cøliaki. - Det var litt overraskende, sier lege og forsker Christian Riddervold Kahrs (38).

 • 30.10.2017
  Kartlegger smerte hos intensivpasienter

  Mange intensivpasienter opplever smerte, men det kan være vanskelig å vurdere smertene hos disse pasientene da mange ikke kan fortelle hvordan de har det. Brita Fosser Olsen som har utarbeidet en detaljert fremgangsm...

 • 20.10.2017
  Har tatt doktorgrad i håndkirurgi

  Det gror godt i forskningsmiljøet ved ortopedisk avdeling i Sykehuset Østfold. Istvan Zoltan Rigó har tatt doktorgrad i håndkirurgi, og flere står for tur.

 • 14.09.2017
  Forsker på blodpropp-pasienter

  Årlig blir rundt 1000 pasienter henvist til akuttmottaket ved Sykehuset Østfold med mistanke om blodpropp i ben. Synne Grønvold Frønæs er i gang med et doktorgradsprosjekt som ser på muligheten for å effektivisere utredningen av blodpropp.

 • 19.07.2017
  Undersøker langtidsvirkninger etter fjerning av milten

  Risikoen for å få slag er trolig mye høyere hos pasienter som har fjernet milten. - Dersom pasienten har fjernet milten, er det sannsynlig at man kan ha effekt av platehemmende medikamenter for å forebygge mot slag. Men vi trenger mer forsk...

 • 15.05.2017
  Revolusjonerende behandling av hjerneslag

  Nå har anestesilege i slagambulansen i Østfold muligheten til å stille diagnose i samarbeid med nevrolog og radiolog, og starte behandling ved hjerneslag allerede før ankomst til sykehus.

 • 09.05.2017
  Unik norsk studie for pasienter med ulcerøs kolitt

  Kan symptomfrie pasienter med ulcerøs kolitt klare seg uten langvarig biologisk behandling? Gjennom det store norske forskningsprosjektet Biostop skal det undersøkes nærmere.

 • 08.05.2017
  Forsker på tidlig leddgikt

  Symptomer og funn hos pasienter med nyoppstått betennelse i ledd kan ofte være uspesifikke. -Det er viktig å identifisere pasienter som vil få en kronisk aktiv leddbetennelse så tidlig som mulig, da de vil ha nytte av tidlig behandling, sie...

 • 07.04.2017
  - Jeg håper prøvene mine kommer til nytte

  Stein Solberg fra Halden ble den aller første pasienten som ga prøver til Sykehuset Østfolds biobank for medisinsk forskning.

 • 10.03.2017
  Disputerte på akutte helsetjenester

  Anestesisykepleier Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen forsvarte denne uken sin doktorgradsavhandling om akutte helsetjenester i kommunen. Sammen med medarbeidere har hun undersøkt pasienters og fastlegers syn på kommunale akutte døgnavdelinger (KAD).

 • 17.01.2017
  Ønsker mer støtte til forskning

  Sykehuset Østfold forskningsstiftelse jakter flere samarbeidspartnere. Sykehuset har økt sin forskningsaktivitet med flere hundre prosent de siste årene. - Med nytt sykehus ser vi mange nye muligheter, sier direktør Stein Bruland i Sykehuse...

 • 20.12.2016
  Mer penger til forskning i SØ

  Helse Sør-Øst har tildelt 135 millioner kroner til helseforetak i regionen for 2017. Hele 3 av 11 innsendte søknader fra Sykehuset Østfold får prosjektstøtte, og SØ har med dette den beste uttellingsprosenten av samtlige institusjoner. - De...

 • 30.08.2016
  Sykehuset Østfold kårer månedens forskningsartikkel

  Geir Øgrims artikkel om hvordan ADHD-medisin påvirker hjerneaktivitet ulikt hos pasienter, er vinner i juli. Forskningen kan bidra til å unngå langvarig medisinering av barn som ikke har positiv effekt av medisinen, og raskere vurdere alter...

 • 29.08.2016
  Forsker på erfaringer med det nye sykehuset på Kalnes

  Sykehusmedarbeideres jobbtilfredshet samt pasienters erfaring av kvalitet på helsetjenestene før og etter flytting til Kalnes, kartlegges nå av forskere fra Høgskolen i Østfold.

 • 15.07.2016
  Trenger deltakere til forskningsprosjekt

  Fysioterapiavdelingen ved Sykehuset Østfold har satt i gang et forskningsprosjekt som skal undersøke effekten av ulike behandlingsmetoder for å redusere urininkontinens hos kvinner med KOLS. Nå trenger prosjektet deltakere.

 • 11.07.2016
  To millioner til utprøving av ny kreftmedisin

  Avdelingssjef, overlege og forsker Andreas Stensvold ved kreftavdelingen i Sykehuset Østfold har blitt tildelt et forskerstipend fra Helse Sør-Øst. – Dette gjør det mulig å starte utprøving med helt ny immunterapi på pasienter med blærekref...

 • 04.07.2016
  Forskning i verdensklasse

  I løpet av mai og juni har konstituert overlege ved nevrologisk avdeling, Marton König, fått tildelt tre internasjonale priser for sin forskning innen tverrfaglig behandling av osteosarkomer som rammer ansikt- og skalleregionen.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.