Helsenorge
Fra 15. oktober 2020

Helsefellesskapet

​Regjeringen og KS har inngått en avtale om å etablere 19 helsefellesskap. Målet er at sykehusene og kommunene skal samarbeide bedre om pasientene, og de mest sårbare pasientene skal prioriteres.

Helsefellesskapet er delt inn i tre nivåer med ulike oppgaver:

Partnerskapsmøtet er helsefellesskapets øverste organ. En gang i året møtes alle kommunenes direktører og sykehusets administrerende direktør og toppledelse. Partnerskapsmøtet skal godkjenne årsberetning og vedta handlingsplan for neste års samhandlingsarbeid.

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) møtes fire ganger per år og består av fem kommunaldirektører og sykehusets fem klinikksjefer. I tillegg møtes de to samhandlingssjefene fra kommunene og sykehuset samt tre observatører med tale og forslagsrett fra hhv. fastlegene, brukerne og ansattes organisasjoner. Her blir sakene forankret i ledelsen. Utvalget beslutter saker av prinsipiell karakter og saker som har større økonomiske eller administrative konsekvenser. Samtidig legger de strategiske føringer for utviklingen av samarbeidet.

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) møtes 4-6 ganger pr år og ledes av samhandlingssjefene. Utvalget består av fem representanter fra henholdsvis kommuner og sykehusets klinikker. Utvalget behandler og vedtar saker av mer faglig karakter og forbereder saker til SSU. Observatørene tilsvarende som i SSU.

I tillegg finnes det tre faste underutvalg (partssammensatte) med egne mandater og oppgaver. UFAB (Utvalg for akuttmedisin og beredskap), KAD (Utvalg for kommunale akutt døgnenheter) og SUFF (Samhandlingsutvalg for fastleger). Ved behov for grundigere utredning av en sak kan FSU nedsette et tidsbegrenset underutvalg (partssammensatt) som rapporterer tilbake til FSU der saken behandles videre.

Utvalgsmedlemmer - Handlingsplan - Møteplan​

Møteplan 2022

Møte​plan 2021MedlemmerHandlingsplan

Samlet oversikt over saker som er behandlet eller under behandling i utvalgene

Agenda SSU og FSU 2022

Agenda SSU og FSU 2021

Partnerskapsmøtet

Innkalling og saksdokumenter

Referat

Strategisk samarbeidsutvalg

Innkallinger 2022Referater 2022


2021

Faglig samarbeidsutvalg

Innkallinger 2022Referater 2022


2021

Faste underutvalg

Utvalg for akuttberedkap (UFAB)

Hovedfokus er akuttmedisinske problemstillinger.

Utvalgets hovedoppgave er å samarbeide om felles utfordringer og problemstillinger, avgrense arbeidsoppgaver og definere rett nivå. Utvalget skal drøfte enkelthendelser, samt drøfte/foreslå felles prosedyrer og rutiner.

Utvalget består av to representanter fra hvert legevaktsdistrikt, to representanter fra prehospitale tjenester i SØ, en representant fra akuttmottaket i SØ, en representant fra akutt psykisk helsevern i SØ og to representanter fra AMK (OUS).

Utvalgsmedlemmer og mandat

​​​Fagutvalg for kommunale akutt døgnplasser (KAD)

Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommunene i sykehusets opptaksområde og bidra til mest mulig likeverdige og likt tilbud i den kommunale øyeblikkelig-hjelp tilbudet.

Fagutvalget består av fem representanter fra KAD-enhetene, fem representanter fra Sykehuset Østfold, brukerrepresentant og Fastlegerepresentant

Årsrapport 2020Årsrapport 2019Årsrapport 2018Årsrapport 2017

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF)

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) gir råd i samhandlingssaker /endringsforslag som påvirker fastlegene i Østfolds arbeid. SUFF foretar en systematisk gjennomgang og vurdering av aktuelle saker for å belyse konsekvenser for involverte parter (pasient, fastleger, kommuner og sykehus). På denne bakgrunn gir SUFF begrunnede råd til forslagsstiller om hvorvidt endringsønsket er / ikke er gjennomførbart og ev. hvordan endringer må tilpasses fastlegenes arbeid for å sikre best mulig resultat.

SUFF består av: Tore Moen (fastlege(FL)), Bjørn-Tore Martinussen(FL), Knut Gløersen(FL), Jens Lind-Larsen(FL), Golbon Sadrzadeh (FL), Volker Solyga (klinikksjef medisinsk avd SØ), Odd Petter Nilsen(samhandlingssjef SØ), Kjersti Gjøsund (kommuneoverlege Halden), Eva Cathrin Lindset (kommuneoverlege Halden)

Tidsbegrensede underutvalg

Pandemirådet

Pandemirådet er et tidsbegrenset og partssammensatt underutvalg for faglig og praktisk samhandling i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Oppgaver:

  • Skal identifisere og sette på dagsorden ulike faglige og administrative problemstillinger knyttet til samhandlingen mellom kommunene og sykehus relatert til den pågående situasjonen med Covid-19
  • Skal hurtig søke å avklare og beslutte tiltak for å harmonisere, forenkle og optimalisere den samlede innsatsen som gjøres fra sykehuset og kommunenes side.
  • Medlemmene har i den enkelte sak som behandles myndighet til å forplikte hhv helseforetaket og de kommunene de representerer.
  • Kan ikke gjennom flertallsvotering forplikte den enkelte kommune eller helseforetak uten dennes aksept.
  • Medlemmene rapporterer direkte og uten opphold pandemirådes beslutninger i sine respektive organisasjoner.
  • Saker med store administrative og økonomiske konsekvenser løftes og besluttes av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU).
  • Rapporterer fortløpende, via referat, til Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

2022


2021


2020


Fant du det du lette etter?