HELSENORGE
Fra 15. oktober 2020

Helsefellesskapet

​Regjeringen og KS har inngått en avtale om å etablere 19 helsefellesskap. Målet er at sykehusene og kommunene skal samarbeide bedre om pasientene, og de mest sårbare pasientene skal prioriteres.

Helsefellesskapet er delt inn i tre nivåer med ulike oppgaver:

Partnerskapsmøtet er helsefellesskapets øverste organ. En gang i året møtes alle kommunenes direktører og sykehusets administrerende direktør og toppledelse. Partnerskapsmøtet skal godkjenne årsberetning og vedta handlingsplan for neste års samhandlingsarbeid.

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) møtes fire ganger per år og består av fem kommunaldirektører og sykehusets fem klinikksjefer. I tillegg møtes de to samhandlingssjefene fra kommunene og sykehuset samt tre observatører med tale og forslagsrett fra hhv. fastlegene, brukerne og ansattes organisasjoner. Her blir sakene forankret i ledelsen. Utvalget beslutter saker av prinsipiell karakter og saker som har større økonomiske eller administrative konsekvenser. Samtidig legger de strategiske føringer for utviklingen av samarbeidet.

Faglig samarbeidsutvalg (FSU) møtes 4-6 ganger pr år og ledes av samhandlingssjefene. Utvalget består av fem representanter fra henholdsvis kommuner og sykehusets klinikker. Utvalget behandler og vedtar saker av mer faglig karakter og forbereder saker til SSU. Observatørene tilsvarende som i SSU.

I tillegg finnes det fire faste underutvalg (partssammensatte) med egne mandater og oppgaver. UFAB (Utvalg for akuttmedisin og beredskap), KAD (Utvalg for kommunale akutt døgnenheter), SUFF (Samhandlingsutvalg for fastleger) og UBUP (Underutvalg for psykisk helse barn og unge - etablert mars 2023). Ved behov for grundigere utredning av en sak kan FSU nedsette et tidsbegrenset underutvalg (partssammensatt) som rapporterer tilbake til FSU der saken behandles videre.

Utvalgsmedlemmer - Handlingsplan - Møteplan​

Møteplan 2023

Medlemmer​​​​

Handlingsplan​​

Samlet oversikt over saker som er behandlet eller under behandling i utvalgene

Agenda SSU og FSU 2023

Agenda SSU og FSU 2022

Agenda SSU og FSU 2021

Partnerskapsmøtet

Innkalling og saksdokumenter

Referat

Strategisk samarbeidsutvalg

Innkallinger 2023

​​

Referater 2023


2022


2021

Faglig samarbeidsutvalg

Innkallinger 2023


Referater 2023


2022


2021

Faste underutvalg

Utvalg for akuttberedkap (UFAB)

Hovedfokus er akuttmedisinske problemstillinger.

Utvalgets hovedoppgave er å samarbeide om felles utfordringer og problemstillinger, avgrense arbeidsoppgaver og definere rett nivå. Utvalget skal drøfte enkelthendelser, samt drøfte/foreslå felles prosedyrer og rutiner.

Utvalget består av to representanter fra hvert legevaktsdistrikt, to representanter fra prehospitale tjenester i SØ, en representant fra akuttmottaket i SØ, en representant fra akutt psykisk helsevern i SØ og to representanter fra AMK (OUS).

Utvalgsmedlemmer og mandat

Møteplan 2023

 • 31. januar
 • 25. april
 • 12. september
 • 7. november
Gamle referater på siden er ryddet. Dersom du har behov for et referat fra arkivet, kontakt Samhandlingsavdelingen på samhandling@so-hf.no

​​​Fagutvalg for kommunale akutt døgnplasser (KAD)

Forvalte retning​slinje 4​ i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommunene i sykehusets opptaksområde og bidra til mest mulig likeverdige og likt tilbud i den kommunale øyeblikkelig-hjelp tilbudet.

Fagutvalget består av fem representanter fra KAD-enhetene, fem representanter fra Sykehuset Østfold, brukerrepresentant og Fastlegerepresentant

Møteplan 2023

 • ​14. februar
 • 23. mai
 • 26. september
 • 5. desember
Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Gamle referater på siden er ryddet. Dersom du har behov for et referat fra arkivet, kontakt Samhandlingsavdelingen på samhandling@so-hf.no

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF)

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) gir råd i samhandlingssaker /endringsforslag som påvirker fastlegene i Østfolds arbeid. SUFF foretar en systematisk gjennomgang og vurdering av aktuelle saker for å belyse konsekvenser for involverte parter (pasient, fastleger, kommuner og sykehus). På denne bakgrunn gir SUFF begrunnede råd til forslagsstiller om hvorvidt endringsønsket er / ikke er gjennomførbart og ev. hvordan endringer må tilpasses fastlegenes arbeid for å sikre best mulig resultat.

SUFF består av: 

 • Fastlegene Oleksandr Alokhin, Hanne Tolfsen, Knut Gløersen, Jens Lind-Larsen
 • Kommuneoverlegene Jens Espeland og John Ødegård
 • Samhandlingssjef kommune Guro Steine Letting
 • Klinikksjef medisin SØ Volker Solyga og samhandlingssjef SØ Jon Espen Sjøstrøm (kst.)

Møteplan 2023

 • ​3. mars
 • 12. mai
 • 15. september
 • 1. desember
Gamle referater på siden er ryddet. Dersom du har behov for et referat fra arkivet, kontakt Samhandlingsavdelingen på samhandling@so-hf.no

Underutvalg for barn og unge psykisk helse (UBUP) 

Målet med underutvalget er å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester til barn og unge i Helsefellesskapet Østfold. For å nå dette målet må utvalget ha fokus på:

Oppgaver:

 • Å utvikle, forvalte og videreutvikle samhandlingsforløp for barn og unge på tvers av kommuner og foretak innen psykiske helsetjenester.
  - Dette inkluderer prosedyrer på tvers av nivåene og utforming av eventuelt brosjyrer og undervisningsmateriell.
 • Ut fra faglig kompetanse, erfaring og kunnskapsbasert praksis, skal utvalget komme med forbedringsforslag.
  - Dette inkluderer konkretisering av ansvarsfordeling og oppgavedeling mellom partene og foreslå tiltak for å nå målene.
 • Å beskrive hvilke utviklings- og kompetansebehov partene har på kort og lang sikt.
 • Å identifisere behov for nettverk innenfor fagfeltet.
 • Å følge opp prosjekt, utviklingsarbeid og felles satsninger
 • Å samarbeide og utveksle informasjon med andre relevante aktører, nettverk og kompetansesenter
 • Å spre relevant informasjon til ansatte i tjenester for barn og unge om utvalget sitt arbeid og satsningsområde
 • Å bruke og videreutvikle bruken av teknologi og digitale plattformer i samhandling og kommunikasjon

Møteplan 2023

 • ​6. juni
 • 29. august
 • 26. september
 • 31. oktober
 • 28. november


Tidsbegrensede underutvalg

Flyktningutvalget

Flyktingutvalget er et tidsbegrenset partssammensatt underutvalg for faglig og praktisk samhandling i forbindelse med Ukraina-krigen og flyktningstrømmen inn til Norge.

Oppgaver:

 • Utvalget skal identifisere og sette på dagsorden ulike faglige og administrative problemstillinger knyttet til samhandlingen mellom kommunene og sykehuset relatert til den pågående flyktningsituasjonen
 • Utvalget skal hurtig søke å avklare og beslutte tiltak for å harmonisere, forenkle og optimalisere den samlede innsatsen som gjøres fra sykehuset og kommunenes side.
 • Beslutninger i utvalget krevet konsensus
 • Saker med store administrative og økonomiske konsekvenser løftes og besluttes av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
 • Utvalget skal dele / avklare og drøfte informasjon fra sentrale myndigheter, sikre en felles forståelse for hva informasjonen innebærer og tilstrebe samordnede tiltak basert på dette.
 • Utvalget skal drøfte tiltak ut fra ulike scenarier så tidlig som mulig for planlegge beredskap for de enkelte scenarier
 • Utvalget er også en arena for samordning/avklaring mellom kommunene.
 • Utvalgets medlemmer rapporterer direkte og uten opphold fra møtene inn i sine respektive organisasjoner
 • Utvalget rapporterer fortløpende, via referat, til Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 

​​

Pandemirådet

Pandemirådet er et tidsbegrenset og partssammensatt underutvalg for faglig og praktisk samhandling i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Oppgaver:

 • Skal identifisere og sette på dagsorden ulike faglige og administrative problemstillinger knyttet til samhandlingen mellom kommunene og sykehus relatert til den pågående situasjonen med Covid-19
 • Skal hurtig søke å avklare og beslutte tiltak for å harmonisere, forenkle og optimalisere den samlede innsatsen som gjøres fra sykehuset og kommunenes side.
 • Medlemmene har i den enkelte sak som behandles myndighet til å forplikte hhv helseforetaket og de kommunene de representerer.
 • Kan ikke gjennom flertallsvotering forplikte den enkelte kommune eller helseforetak uten dennes aksept.
 • Medlemmene rapporterer direkte og uten opphold pandemirådes beslutninger i sine respektive organisasjoner.
 • Saker med store administrative og økonomiske konsekvenser løftes og besluttes av Strategisk samarbeidsutvalg (SSU).
 • Rapporterer fortløpende, via referat, til Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

Fant du det du lette etter?