Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et nødvendig virkemiddel for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til alle innbyggere uansett bakgrunn. Pasienter og pårørende er en viktig ressurs og har verdifull kunnskap og erfaring fra sitt møte med Sykehuset Østfold og medvirker til at helsetilbudet utvikles og formes på en måte som tjener pasienten.

 

Brukermedvirkning betyr å tale pasientenes sak og sørge for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud.

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Sykehuset Østfold er et bredt sammensatt forum med representanter for pasienter og pårørende, og sykehuset. Utvalget taler pasientenes sak og sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud.

Les mer om brukerutvalget i Sykehuset Østfold

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år. De er et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen.

Les mer om ungdomsrådet

Helsetorg

Les mer om helsetorget

 

Klinisk etikk-komitè

Klinisk etikk-komité tilbyr etikkrådgivning ved vanskelige avgjørelser.

Les mer om klinisk etikk-komitè

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.

Ta kurset her
Fant du det du lette etter?