Hinduisme

– skikker rundt sykdom, død og begravelse

Generelle opplysninger

I Norge finnes det ca 8000 hinduer, de fleste med bakgrunn fra Sri Lanka eller Nord-India. Det finnes egne hindutempler i Oslo, Bergen og Trondheim.
Hinduene kremerer sine døde. Bakgrunnen er at man tenker seg at sjelen fortere vil forlate kroppen gjennom kremasjon enn gjennom kistebegravelse. Få hinduer har så langt blitt kremert i Norge. De fleste er blitt sendt ut av landet.
Begravelsesbyråene assisterer på vanlig måte ved gravferd.

Før dødsfall

Det er et alminnelig ønske om enerom for den døende. I tillegg til den nærmeste familie pleier man også å tilkalle slekt og venner når døden nærmer seg. Dette er en praksis som er religiøst begrunnet, og som samtidig uttrykker fellesskapets omsorg for det enkelte individ.
I tillegg til blomster bringer de pårørende gjerne med seg røkelse og religiøse symboler, for eksempel gudebilder, til sykerommet. Det hender også at de tar med seg penger og klær for at den døende skal røre ved disse gavene før de gis bort til trengende.
Det foreligger intet fastlagt ritualer for avskjeden som alle skal følge, men tekster fra Bhagavadgita leses gjerne. Tradisjonelt er det avdødes eldste sønn eller bror som leder.

Etter dødsfall

Spørsmålet om vask og stell av avdøde bør tas opp med de pårørende. Som oftest vil de foretrekke at sykehuspersonalet foretar stellet. Den som steller bør imidlertid være av samme kjønn som avdøde. Mens stellet pågår, skal den døde hele tiden ligge vendt mot øst, mot soloppgangen. Avdødes eldste sønn eller bror leser tradisjonelle tekster.

Obduksjon

Hinduer vil som regel motsette seg obduksjon. Men dersom samtykke til obduksjon blir gitt, og ved rettsmedisinsk obduksjon, er det av stor betydning at organene legges tilbake i kroppen. Dette er viktig for å sikre avdøde fred i de kommende liv.

Nedlegging i kiste

Det er ikke bestemte regler for nedlegging i kiste.
Det benyttes ordinære kister som begravelsesbyråene fører. Kisten skal være uten kors.

Annonsering

Til nå har det ikke vært vanlig at dødsfall annonseres i dagspressen. Det er imidlertid grunn til å anta at praksis på dette punkt vil endre seg.

Blomster og musikk

Kisten dekoreres med et klede av bomull med en tradisjonell tekst påtrykket eller skrevet for hånd med et eget pulver. Ellers pyntes kisten med blomster, kranser og grønne blad.

Gravferdsseremoni

Avdøde skal kremeres så snart som mulig, helst innen 24 timer. Avdødes eldste sønn eller bror leder forberedelsene forut for kremasjonen. Dersom sandeltre er for hånden, plasseres et stykke av dette i kisten. Også annen tresort kan benyttes.
Gravferdsseremonien følger ikke et fastlagt ritual, men lovprisning og tekstlesning er vanlig. Røkelse er mye brukt. Dette krever at det settes av tid til lufting i f.eks sykehusets bårekapell.
Etter at kremasjonen er avsluttet, kan de fortsatte seremoniene enten holdes i krematoriet, i et hindutempel eller i avdødes hjem. På alteret er det vanlig å plassere avatarbilder, som er bilder av gudenes nedstigning til jorden og deres legemliggjøring, samt andre religiøse symboler.

Etter hinduistisk skikk skal asken spres i rennende vann. Askespredning er tillatt i Norge etter strenge regler. Begravelsesbyrået vil være behjelpelig med nødvendig informasjon. Dersom man likevel velger å gravsette urnen, settes den ned på en minnelund. Seremonien er enkel. De sørgende går i vanlige klær. Man skal ikke pynte seg.

Minnesamvær

Etter kremasjon/besøk i minnelund, reiser man hjem, dusjer og skifter klær. Senere på dagen kommer slekt og venner til minnesamvær i avdødes hjem. De neste dagene blir det holdt minnesamvær for nye grupper slekt og venner. Sørgeperioden varer 13 dager og avsluttes med en stor middag. Familiebegivenheten som for eksempel bryllup feires ikke før det er gått 6 måneder.

Gravplass

Hinduer (og sikher) ønsker at asken skal spres i rennende vann. Regelverket i Norge åpner nå opp for askespredning, og begravelsesbyrå eller sykehusprest vil være behjelpelig med å sende søknad om dette.
For en del hinduer er det også fullt ut akseptabelt med ordinært gravsted. Hinduene i Norge har foreløpig ikke vurdert om man vil be om eget felt på allmenn gravplass for sine medlemmer.

Gravminne

Det foreligger ingen regel for valg av gravminner fordi hinduene i liten grad praktiserer eller ønsker gravlegging. Det står derfor de pårørende fritt til å velge gravminne etter de bestemmelser som gjelder på gravplassen.

Barns gravferd

Barn fra 10 år og oppover kremeres. Spedbarn derimot, begraves. Det holdes ingen seremoni ved spedbarns gravferd, mens seremonien for større barn er som for voksne.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.