HELSENORGE

Forskningsgruppe infeksjonsmedisin, mikrobiologi og smittevern i Østfold

Bilde av Øystein Simonsen, Jetmund Ringstad, Sara Debes, Christine Jonassen og Jon Birger Haug
Fra venstre bak er Øystein Simonsen og Jetmund Ringstad, i midten er Sara Debes og Christine Jonassen. Foran Jon Birger Haug


​Forskningsfokus

Gruppens fokus er naturlig nok ikke svært «spisset», siden hele tre fagområder er representert. Infeksjonsmiljøet er likevel relativt lite og et samarbeid naturlig på mange områder, bl.a. har mikrobiologi felles interesser med de øvrige to om lokal epidemiologisk forskning på mikrobe- og resistensforhold. Infeksjonsmedisin deltar i multisenter covid-19 forskningsprosjekter. Mikrobiologi har også felles prosjekter rettet mot enkeltmikrober (streptokokker) med seksjon genteknologi. Bruk av blodprøven prokalsitonin for bedre diagnostikk av infeksjoner og reduksjn av resistensdrivende antibiotika er et fokus felles for infeksjonsmedisin og smittevern. Smittevern deltar også i flere prosjekter med primærmedisinske miljøer, som følge av en tett samhandling med kommunene innen smittevern og antibiotikastyring. 

Medlemmer

 • Jon Birger Haug, (leder), MD, PhD,  spesialist infeksjonssykdommer.
 • Jetmund Ringstad, MD, PhD, Avd.sjef, avd. for infeksjonsmedisin, spesialist infeksjonssykdommer.
 • Christine Monceyron Jonassen, Professor, Dr.scient, biolog ved seksjon for genteknologi, senter for lab.medisin.
 • Øystein Simonsen, MD, PhD-kandidat, konst. overlege, avd for infeksjonsmedisin.
 • Sara Debes, MD, PhD-kandidat, LIS-lege mikrobiologi, senter for laboratoriemedisin og Folkehelseinstituttet, avd. for virologi.
 • Astri Lervik Larsen, MD, avd.sjef, avd. for smittevern, spesialist klinisk mikrobiologi 

Pågående doktorgradsprosjekter

 • Øystein Simonsen er i ferd med å sluttføre sin PhD om "Legionnaires' disease outbreak diagnostics and follow-up" der han har sett på ulike aspekter rundt det store utbruddet med Legionella-pneumoni i Østfold i 2005. Han har sett på senvirkninger i form av fatigue hos pasientene, og ulike former for immunrespons.
 • Sara Debes undersøker luftveisinfeksjoner og bruk av antibiotika i prosjektet «Burdens of respiratory infection and consumption of antibiotics in Østfold, Norway». Hun benytter data fra Norsk reseptregister, Norsk pasientregister samt kliniske og mikrobiologiske data på sykehusinnlagte pasienter for 2008- 2014.  I et eget prosjekt vil hun studere forekomst og klinikk ved virale luftveisvirus 2015-17 basert på PCR-analyser anvendt ved SØ.

Det er planlagt en intervensjonsstudie (kasus/kontroll) der laboratorieanalysen (inflammasjonsmarkøren) Prokalsitonin benyttes som klinisk beslutningsstøtte, med formål å redusere varigheten av antibiotikabehandling i Sykehuset Østfold. Kostnad/nytte av analysen, inklusive mulig effekt på bivirkninger (Cl. difficile), liggedøgn og reinnleggelser skal evalueres.

Prosjekter tilknyttet forskningsgruppen

MIKROBIOLOGI

Prosjekt, avsluttet

Streptococcus dysgalactiae ssp. equisimilis (beta-hemolytiske streptokokker gr C/G) fra blodkultur og sår 2018. Fenotypisk karakterisering og resistensbestemmelse presentert i NORM/NORM-Vet rapport 2018 p 117-118 (Forfatter M. Steinbakk, publisert sept. 2019).

Prosjekt, pågående

 1. Antistoffbasert prevalens av gjennomgått Covid-19 i Sykehuset Østfold, utvalgte avdelinger der åndedrettsvern har vært benyttet. Tilhørende spørreskjema om erfaringer med covid-19 pasienter, evt brudd på rutiner, maskebruk, og tilfredshet med smitteverntiltak.
 2.  Spørreundersøkelse som går til sykehusansatte som har vært i noen form for covid-19 relatert karantene. Fokus er kostnad (fravær/ekstrahjelp) versus forekomst av sekundærsmitte, kontrollert ved SØ Sars-CoV-2 laboratoriedatabasen.

Prosjekt/andre publikasjoner

Characterization of Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis strains isolated from blood culture in South-Eastern Norway in January-September 2018 (using WGS). Alba Kaci, Jon Bohlin, Anbjørg Rangberg, Nadia Debech, Oddvar Oppegård, Martin Steinbakk and Christine M. Jonassen.

Prosjekt i samarbeid med Seksjon for genteknologi SØK, Folkehelseinstituttet og Haukeland sykehus. Karakterisering av S. dysgalactiae ssp equisimilis med sekvensering av hele bakteriegenomet (WGS). Prosjektet vil bidra til å etablere WGS som metode for å karakterisere også andre bakterier her ved SØK og vil være et viktig redskap til nye forskningsprosjekter i samarbeid med kliniske avdelinger og Smittevern

Prosjekter under planlegging

 1. Beskrivelse av SARS-CoV-2 utbrudd Indre Østfold ved hjelp av kliniske data og gensekvensering av virusisolater (Samrbeid mellom Seksjoner for mikrobiologi Kalnes, Indre Østfold og FHI)

  Forekomst av luftveisvirus (andre enn SARS-CoV-2) hos pasienter med luftveissymptomer Indre Østfold høsten 2020 (oppstart pilot 7/10-20). Samarbeid mellom Seksjon for genteknologi Søk og Indre Østfold.

INFEKSJONSMEDISIN

Prosjekt, pågående

Infeksjonsavdelingen deltar i WHO-Covid 19 Solidarity Trial – en multisenterstudie av ulike medikamentelle behandlinger for sykehusinnlagte med koronasykdom. 
Overlege Saad Aballi er kontaktperson ved SØ.

Videre deltar overlege Kristine Lund  i oppfølgingstudien PROLUN der lungefunksjonen hos Covid-19 pasienter undersøkes.

SMITTEVERN

Prosjekt / andre publikasjoner

 1. Marie Sætre Henriksen, medisinstudent. Clostridioides difficile – forekomst, forløp og risikofaktorer. En undersøkelse fra et fylke med høyt forbruk av antibiotika. Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet, UiO 2019. 
  Hovedveileder: JB Haug, avd. for smittevern, Sykehuset Østfold.
  Medveileder: Waleed Ghanima, avd. for blodsykdommer, Sykehuset Østfold.
 2. Haug, JB, Vilmones, H. Antibiotic prophylaxis against surgical site infections. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial resistance in Norway: NORM/NORM-VET 2017; p. 81-82.

  Haug, JB, Høie, S. New evidence supports shorter antibiotic treatment courses in Norwegian healthcare. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial resistance in Norway: NORM/NORM-VET 2018; p. 45-46.  

Publikasjoner

MIKROBIOLOGI

Tidsskriftsartikler

1.      Lund KMA og Steinbakk M. En kvinne i 20-årene med hodepine, feber og utslett. Tidsskr Nor Laegeforen (Noe å lære av) 2020 Sep 22;140(13). doi: 10.4045/tidsskr.19.0673. Print 2020 Sep 29.

2.      Fjeld H, Kjeldstadli K, Steinbakk M. Antibiotikadosering – teori og praksis. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 Sep 28;140(13). doi: 10.4045/tidsskr.19.0450. Print 2020 Sep 29.

INFEKSJONSMEDISIN

Tidsskriftsartikler

 1. Tromboseprofylakse til pasienter med covid-19-infeksjon.  Tjønnfjord E, Øverstad S, Aballi S, Ghanima W. Tidsskr Nor Legeforen. 2020 Sep 15;140(13). doi: 10.4045/tidsskr.20.0603. Print 2020 Sep 29. PMID: 32998497 Free article. Norwegian. No abstract available.

  Øverstad S, Tjonnfjord E, Garabet L, Fronas S, Bergan J, Aballi S, Ghanima W. Venous thromboembolism and coronavirus disease 2019 in an ambulatory care setting - A report of 4 cases.   Thromb Res. 2020 Jun 19;194:116-118. doi: 10.1016/j.thromres.2020.06.032. Online ahead of print.

  Sørbye IK, Andersen HB, Melin E, Nordøy I. [A pregnant woman with headache and fever]. Tidsskr Nor Legeforen. 2018 Feb 19;138(4). doi: 10.4045/tidsskr.17.0383. Print 2018 Feb 20.

  Siri Nordtveit, Tøri Vigeland Lerum, Waleed Ghanima, Sigbjørn Berentsen Tidsskr Nor Legeforen. A man in his 50s with fever and anemi. 2018 Jan 22;138(2).  doi: 10.4045/tidsskr.17.0460.  Print 2018 Jan 23

  Rangberg A, Larsen AL, Kacelnik O, Sæther HS, Bjørland M, Ringstad J, Jonassen CM. Molecular analysis and epidemiological typing of Vancomycin-resistant Enterococcus outbreak strains.  Sci Rep. 2019 Aug 15;9(1):11917. doi: 10.1038/s41598-019-48436-2. PMID: 31417140

  Øverstad S, Tjønnfjord E, Olsen MK, Bergan J, Aballi S, Almås Ø, Ghanima, W, Ringstad JO.
  70 pasienter med covid-19 innlagt ved Sykehuset Østfold. Tidsskr Nor Legeforen (submitted 24.09.2020).

SMITTEVERN

PhD-student Ingrid Christensen (stipendiat ved avd. smittevern siden august 2018)
Tema: "Exploring physicians' prescription behaviour in an ongoing antibiotic stewardship program with an emphasis on procalcitonin as a decision aid". Hovedveileder Jon Birger Haug.

PhD-student Nicolay Harbin fra mars 2019 deltid 50% ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, UiO. Tema: «Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene (RASK)». Hovedveileder: Morten Lindbæk, ASP (UiO), medveileder: Jon Birger Haug

PhD-student Sara Debes, tema: «Severity of viral respiratory tract infections in hospitalized adults in Østfold, Norway». Arbeidet utgår fra Folkehelseinstituttet, men hun er ansatt i SØ Laboratoriesenteret og benytter data fra SØ. Fra 01.10.2017 deltid 50% med Susanne Gjeruldsen Dudman (FHI) som hovedveileder og Jon Birger Haug som medveileder.

Tidsskriftsartikler

 1. Christensen I, Haug JB, Berild,D, Bjornholt,JV, Jelsness-Jørgensen LP.  Hospital physicians' experiences with procalcitonin - implications for antimicrobial stewardship; a qualitative study. BMC Infectious Diseases 2020; 20(1): 515.
 2. Christensen I, Haug JB, Berild D, Bjørnholt JV, Brita Skodvin B, Jelsness-Jørgensen LP. Factors affecting antibiotic prescription among hospital physicians'; a qualitative study (innsending nært forestående til Journal of Antimicrobial Chemotherapy).
 3. Amundsen EK, Moholt TK, Meyer M, Haug JB, Berild D. Antibiotikastyring ved hjelp av Prokalsitonin. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020; 140(11).
 4. Harbin NJ, Haug JB, Romøren M, Llindbæk M. Oral and parenteral antibiotic use in Norwegian nursing homes. Are primary care institutions becoming our new local hospitals? Antatt for publikasjon i Journ Antimicrob Chemother – Antimicrobial Resistance, sept. 2020.Fant du det du lette etter?