Forskningsgruppe infeksjonssykdommer

Fra ve. bak er Øystein Simonsen og Jetmund Ringstad, i midten er Sara Debes og Christine Jonassen. Foran Jon Birger Haug


​Forskningsfokus

Infeksjonssykdommers epidemiologi, diagnostikk og behandling.

Gruppen arbeider med kliniske retrospektive og prospektive studier rettet mot hyppig forekommende og alvorlige infeksjonssykdommer i Sykehuset Østfold. Vi har etablert eller har planer om forskningsprosjekter innen sepsis, luftveisinfeksjoner, multiresistente bakterier (ESBL, MRSA) og Clostridium difficile.  Et vesentlig satsningsområde er antibiotikastyring og intervensjoner for mer rasjonell antibiotikaforskrivning, med formål å begrense resistensutvikling, pasientbivirkninger og unødige kostnader. Vi har også prosjekter rettet mot kommunene innen smittevern og antibiotikabruk og samarbeider med flere eksterne aktører.

Vi legger vekt på å utnytte registerdata og gjenbruke klinisk, elektronisk tilgjengelig informasjon for kvalitetsfremmende tiltak og forskningsprosjekter.


Medlemmer

 • Jon Birger Haug, (leder), MD, PhD, Avd.sjef, avd. for smittevern, spesialist infeksjonssykdommer.
 • Jetmund Ringstad, MD, PhD, Avd.sjef, avd. for infeksjonsmedisin, spesialist infeksjonssykdommer.
 • Christine Monceyron Jonassen, Professor, Dr.scient, biolog ved seksjon for genteknologi, senter for lab.medisin.
 • Øystein Simonsen, MD, PhD-kandidat, konst. overlege, avd for infeksjonsmedisin.
 • Sara Debes, MD, PhD-kandidat, LIS-lege mikrobiologi, senter for laboratoriemedisin og Folkehelseinstituttet, avd. for virologi.
 • Astri Lervik Larsen, MD, overlege senter for laboratoriemedisin, spesialist klinisk mikrobiologi (slutter ved SØ august 2017).


Pågående doktorgradsprosjekter

 • Øystein Simonsen er i ferd med å sluttføre sin PhD om "Legionnaires' disease outbreak diagnostics and follow-up" der han har sett på ulike aspekter rundt det store utbruddet med Legionella-pneumoni i Østfold i 2005. Han har sett på senvirkninger i form av fatigue hos pasientene, og ulike former for immunrespons.
 • Sara Debes undersøker luftveisinfeksjoner og bruk av antibiotika i prosjektet «Burdens of respiratory infection and consumption of antibiotics in Østfold, Norway». Hun benytter data fra Norsk reseptregister, Norsk pasientregister samt kliniske og mikrobiologiske data på sykehusinnlagte pasienter for 2008- 2014.  I et eget prosjekt vil hun studere forekomst og klinikk ved virale luftveisvirus 2015-17 basert på PCR-analyser anvendt ved SØ.

Det er planlagt en intervensjonsstudie (kasus/kontroll) der laboratorieanalysen (inflammasjonsmarkøren) Prokalsitonin benyttes som klinisk beslutningsstøtte, med formål å redusere varigheten av antibiotikabehandling i Sykehuset Østfold. Kostnad/nytte av analysen, inklusive mulig effekt på bivirkninger (Cl. difficile), liggedøgn og reinnleggelser skal evalueres.


Prosjekter tilknyttet forskningsgruppen

 • Samarbeidsprosjekt med Antibiotikasenteret for primærmedisin og FHI: Pasientforløp ved infeksjoner i Norge
 • «RASK - Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunen»: Østfold er pilotfylke og deltar i intervensjon rettet mot mer rasjonell forskrivning av antibiotika i sykehjem og KAD-avdelinger/helsehus.
 • «Forekomst av bærerskap med MRSA hos flyktninger i et norsk ankomstsenter for asylsøkere». Helse Sør-Øst finansiert studie fra 2016 som er satt noe på vent grunnet et for tiden lite antall flyktninger.  
 • «Infeksjonssykdommer epidemiologi i Norge / Norsk infeksjonsregister». Samarbeidsprosjekt med Folkehelseinstituttet om et pilotprosjekt i Østfold.
 • Astri L. Larsen og Christine Jonassen bidrar med resistensbestemmelse av Hp-isolater i et større Helicobacter pylori prosjekt utgående fra SØ
 • Smittevernavdelingen deltar i en prospektivt multisenterstudie fra Akershus universitetssykehus kalt "Etablering av ESBL-bakterier i tarm" - SØ skal inkludere 25 pasienter i 2017. Formålet er å øke kunnskapen om ESBL- bærerskap og om visse faktorer, slik som omfanget av antibiotikabruk, er med på å forlenge varigheten av bærerskapet.


Publikasjoner


Fant du det du lette etter?