HELSENORGE

Kvalitet

​I Sykehuset Østfold er pasientsikkerheten viktig. Vi har et eget elektronisk avvikshåndteringssystem i sykehuset hvor vi melder alle typer feil, uønskede hendelser og svikt i rutiner. Vi går gjennom hendelsene for å finne årsakene for å unngå at det samme skjer igjen.

I tillegg arbeider alle enheter i sykehuset med egne tiltak eller prosjekter for å styrke pasientsikkerheten.

3-3 meldinger

Informasjon om 3-3 meldinger

Sjekkliste trygg kirurgi

Tusenvis av pasienter opereres i Sykehuset Østfold (SØ) hvert år. All operativ virksomhet er forbundet med risiko. En enkel sjekkliste skal brukes under hvert eneste operative inngrep for å bedre pasientsikkerheten.

Sjekklisten som er utarbeidet av WHO (Verdens helseorganisasjon), skal være et hjelpemiddel for å redusere skader og komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske inngrep.

Sjekklisten er et verktøy som skal brukes muntlig og skal blant annet sikre at det er rett pasient, rett operasjonsfelt, om pasienten har noen allergier og om pasienten har vanskelige luftveier. Sjekklisten skal også sikre at alle som er tilstede har all informasjonen de trenger om pasienten og inngrepet, slik at pasienten får riktig oppfølging etter inngrepet.

Epikrisene sendes raskere ut

Epikrise er en rapport som skrives etter en pasients sykehusopphold eller undersøkelse ved en poliklinikk. Denne rapporten sendes legen som har henvist pasienten til sykehuset. Når epikriser blir skrevet med det samme og raskt blir sendt videre, får pasienten raskere og mer sikker oppfølging etter utskrivelse. Ut i fra opplysningene som står i epikrisen, kan fastlegen være oppdatert på behandlingstiltak i sykehuset og hva som skal følges opp.

En grundig gjennomgang av hele arbeidsflyten i alle sykehusets enheter med diktering, skriving, godkjenning og sending, har gitt gode resultater. Sykehuset Østfold har nådd det nasjonale kravet om at minst 80 prosent av epikrisene skal sendes fra sykehuset innen 7 dager.
I tillegg har flere avdelinger startet en ordning hvor pasienten får epikrisen med seg allerede når han eller hun skrives ut. Legen og pasienten går gjennom informasjonen i en utskrivningssamtale. På den måten kan pasienten få svar på eventuelle spørsmål allerede før hjemreise. Målet er at hele sykehuset skal innføre ordningen ”epikrise i hånda”.

Du kan også finne dine epikriser fra Sykehuset Østfold på nettsiden www.minjournal.no, samt brev du har fått tilsendt fra sykehuset. I første omgang er det bare mulig å se epikriser fra sykehusinnleggelser. Polikliniske notat, det vil si oppsummeringene etter legetimene på poliklinikken, skal også gjøres tilgjengelige på nettsiden etter hvert.

Global Trigger Tool

I spesialisthelsetjenesten har pasientskader blitt kartlagt årlig siden 2010 ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT-undersøkelsen). 

Alle helseforetak og sykehus i regionen gjør manuelle GTT-undersøkelser med ulikt antall GTT-team og journalgranskninger. Resultatene kan ikke brukes for sammenligning mellom helseforetak og sykehus. SØ har et GTT team på foretaksnivå.

Helsedirektoratet etablerer et eget prosjekt for videreutvikling av metoden. Prosjektet skal blant annet utforske sammenheng mellom pasientsikkerhetskultur og omfang av pasientskade i norske sykehus. 
 
Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring angir et mål om å «redusere andel pasientopphold med minst én skade, alle alvorlighetsgrader» med 25% fra 2017 til utgangen av 2023. 


 


 

Fant du det du lette etter?