HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket overføring (publisert 14.september 2015)

​​En ukontaktbar og urolig pasient ble liggende i akuttmottaket i flere timer. Mens pasienten lå i akuttmottaket ble det utført CT, EEG og spinalpunksjon. Pasienten måtte stadig få beroligende for å finne hvile. Pasienten trengte intensivsykepleie, og det ble flere ganger purret på at pasienten måtte flyttes.

Medisinskfaglig uttalelse i saken sier at pasienter som fyller kriterier for innleggelse på sengepost med intensivkompetanse, skal flyttes dit straks det foreligger plass, for videre utredning og behandling. Ved kapasitetsproblemer skal ansvarlig lege i akuttmottaket, leger på intensiv og sengepost, samarbeide om å finne plass.

Vurdering:

Pasientsikkerhetsutvalget i Sykehuset Østfold (PSU) anser den meldte hendelsen først og fremst som et uttrykk for at kapasiteten den aktuelle dagen var sprengt. Så langt PSU kan se fikk pasienten forsvarlig, om ikke optimal, oppfølging i akuttmottaket i løpet av dagen.

PSU forutsetter at denne og tilsvarende hendelser, følges opp av berørte avdelingsledelser for å se på hvordan man samarbeider for å finne plass til pasienter som skal videre fra akuttmottaket til sengepost.  

Fant du det du lette etter?