HELSENORGE

3-3-melding: Manglende behandling (publisert 27. mars 2017)

​En alvorlig syk pasient fikk forsinket smertebehandling, og sårstell ble ikke utført etter prosedyre.
En bemanningsutfordring både på lege- og sykepleierside, nødvendiggjorde betydelig bruk av vikarer i perioden da dette hendte.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) tar til orientering at avdelingsledelsen er klar over de utfordringer som aktuelt døgnområde har hatt når det gjelder bemanning og arbeidspress.

Avdelingen påpeker at denne hendelsen ikke er representativ for medarbeidergruppen, men at avdelingen har hatt enkelte innleide pleieressurser som ikke har vært godt nok kjent med fagområdet. For å sikre gode helsetjenester er det likevel iverksatt flere tiltak for å sette fokus på observasjon, pleie og ivaretakelse av pasientene, og det er påpekt at det er behov for god samhandling mellom sykepleierne og legene. Avdelingen følger opp saken med sikte på kvalitetsforbedring.

Avdelingen må også sørge for at vikarer og andre innehar nødvendig kompetanse for å kunne ivareta pasientene.
                             

Fant du det du lette etter?