Forpliktende rehabiliteringsforløp

​Administrativt samarbeidsutvalg vedtok i sak 38-13 Overordnet metodikk for forpliktende rehabiliteringsforløp. Det ble samtidig vedtatt å nedsette arbeidsgrupper som skulle utarbeide forslag til rehabiliteringsforløp for de store pasientkategoriene, som er prioritert i SØs oppdragsdokument for 2013:

  • Hofte-/ kneleddsartrose
  • Fedme
  • Myalgi
  • Hjerneslag

Arbeidsgruppenes forslag var gjenstand for drøfting på rehabiliteringskonferansen 31. oktober i 2013.

Administrativt samarbeidsutvalg behandlet forløp for Hofte-/kneleddsartrose, Myalgi og Hjerneslag i sak 03-14 og forløp for fedme i sak 51-14.

 • Administrativt samarbeidsutvalg er enig i den oppgavedeling som fremkommer av de skisserte forløpene.
 • Partene vil arbeide for å etablere tilbud i tråd med den skisserte oppgavedelingen.
 • Partene arbeider videre med øvrige forløp innen rehabilitering etter samme mal som her er benyttet.

Pasientforløp

 

Myalgi

Hofte- og kneartrose

Hjerneslag

Fedme