Samhandlingsmidler

Utlysning av samhandlingsmidler for 2017

Helse Sør-Øst (HSØ) har tildelt Sykehuset Østfold midler til gode samhandlingstiltak. Disse er stilt til disposisjon for Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) som sykehusets bidrag til samarbeidsprosjekter med kommunene for å finne gode tiltak som understøtter samhandlingsreformen.

Administrativt samarbeidsutvalg har siden 2014 fordelt midlene for å stimulere til utvikling av gode samhandlingstiltak.

Vi har fått tildelt midler også i 2017, og hermed lyses disse ut slik at en kan søke på tildeling av samhandlingsmidler. Søknadsfrist er 1.oktober 2017.

Midlene skal understøtte sykehusets andel i samarbeidstiltak med kommunene i opptaksområdet. Det forutsettes at kommunene bidrar med ressurser i form av personell/økonomi inn i tiltaket. Kommunens bidrag skal synliggjøres i søknad om midler og rapportering for bruk av midlene.

Kriterier

Tildelte midler skal benyttes på fagområder som har store grenseflater mot kommunen og hvor det ligger til rette for å utvikle samarbeid, oppgavedeling, trygg utskrivning og toveis kompetanseoverføring mellom aktørene. Prosjekter innenfor fagområdene tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern, akuttkjeden, rehabilitering og habilitering ansees som særlig aktuelle.

Følgende bør synliggjøres i beskrivelse av planene:

  • At prosjektet er i tråd med kriteriene over
  • Beskrivelse av metodikk
  • Bidrag fra henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Brukermedvirkning og tiltakets nytteverdi for brukere/pasienter
  • Plan for implementering i drift
  • Hvordan prosjektet skal evalueres

Det skal lages statusrapport underveis, samt sluttrapport med evaluering for alle prosjektene.

Administrativt samarbeidsutvalg beslutter tildeling av midlene. Vedtaket kan ikke påklages.

Søknadsskjema   

(Hvis du får spørsmål om sertifikat så trykk "avbryt" så kommer du videre)