HELSENORGE

UFAB, KAD, SUFF og andre underutvalg

Samhandlingsutvalget (SU) kan nedsette ulike underutvalg for aktuelle faglige og/eller administrative utfordringer.

Et klinisk underutvalg skal ha fastsatt mandat og tidsramme. Det skal være partssammensatt og i hovedregel følge de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som Samhandlingsutvalget.

Et fast faglig underutvalg vil ha samme krav til representasjon og arbeidsform som Samhandlingsutvalget. Det vil ha eget mandat, men en langt videre tidsramme enn det som gjelder for vanlige underutvalg.

For mindre omfattende oppgaver som krever rask utredning kan det nedsettes adhoc- grupper/ arbeidsutvalg med færre representanter.

UFAB, KAD og SUFF

Utvalg for akuttberedskap (UFAB)

Hovedfokus er akuttmedisinske problemstillinger.

Utvalgets hovedoppgave er å samarbeide om felles utfordringer og problemstillinger, avgrense arbeidsoppgaver og definere rett nivå. Utvalget skal drøfte enkelthendelser, samt drøfte/foreslå felles prosedyrer og rutiner.

Utvalget består av to representanter fra hvert legevaktsdistrikt, to representanter fra prehospitale tjenester i SØ, en representant fra akuttmottaket i SØ, en representant fra akutt psykisk helsevern i SØ og to representanter fra AMK (OUS).

Fagutvalg for kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og kommunene i sykehusets opptaksområde og bidra til mest mulig likeverdige og likt tilbud i den kommunale øyeblikkelig-hjelp tilbudet.

Fagutvalget består av fem representanter fra KAD-enhetene, fem representanter fra Sykehuset Østfold, brukerrepresentant og Fastlegerepresentant

Referat_fagutvalg KAD - 20230214 - forhåndsgodkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20230214 - forhåndsgodkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20230214 - forhåndsgodkjent.pdfpdf821677
Referat_fagutvalg KAD - 20221129 - forhåndsgodkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20221129 - forhåndsgodkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20221129 - forhåndsgodkjent.pdfpdf817851
Referat_fagutvalg KAD - 20220920 - forhåndsgodkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20220920 - forhåndsgodkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20220920 - forhåndsgodkjent.pdfpdf196388
Referat_fagutvalg KAD - 20220503 - forhåndsgodkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20220503 - forhåndsgodkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20220503 - forhåndsgodkjent.pdfpdf215026
Referat_fagutvalg KAD - 20220208 - godkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20220208 - godkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20220208 - godkjent.pdfpdf255839
Referat_fagutvalg KAD - 20211123 - godkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20211123 - godkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20211123 - godkjent.pdfpdf806646
Referat_fagutvalg KAD - 20210928 - godkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20210928 - godkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20210928 - godkjent.pdfpdf516827
Referat_fagutvalg KAD - 20210511 - godkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20210511 - godkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20210511 - godkjent.pdfpdf134464
Referat_fagutvalg KAD - 20210413 - godkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20210413 - godkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20210413 - godkjent.pdfpdf146925
Referat_fagutvalg KAD - 20210209 - godkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20210209 - godkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20210209 - godkjent.pdfpdf446009
Referat_fagutvalg KAD - 20201124 - godkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20201124 - godkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20201124 - godkjent.pdfpdf137369
Referat_fagutvalg KAD - 20200915 - godkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20200915 - godkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20200915 - godkjent.pdfpdf167222
Referat_fagutvalg KAD - 20200512 - godkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20200512 - godkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20200512 - godkjent.pdfpdf131259
Referat_fagutvalg KAD - 20200204.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20200204.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20200204.pdfpdf336756

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF)

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) gir råd i samhandlingssaker /endringsforslag som påvirker fastlegene i Østfolds arbeid. SUFF foretar en systematisk gjennomgang og vurdering av aktuelle saker for å belyse konsekvenser for involverte parter (pasient, fastleger, kommuner og sykehus). På denne bakgrunn gir SUFF begrunnede råd til forslagsstiller om hvorvidt endringsønsket er / ikke er gjennomførbart og ev. hvordan endringer må tilpasses fastlegenes arbeid for å sikre best mulig resultat.

SUFF består av:

 • ​Fastlegene Tore Moen, Bjørn-Tore Martinussen, Knut Gløersen, Jens Lind-Larsen, Per Øyvind Grønningsæter
 • Kommuneoverlegene Jens Espeland og Eva Cathrin Lindset
 • Samhandlingssjef kommune Guro Steine Letting
 • Klinikksjef medisinsk avdeling SØ, Volker Solyga og samhandlingssjef SØ, Odd Petter Nilsen

Referat-SUFF-møte 20230303.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20230303.pdfReferat-SUFF-møte 20230303.pdfpdf1285415
Referat-SUFF-møte 20221202.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20221202.pdfReferat-SUFF-møte 20221202.pdfpdf1267225
Referat-SUFF-møte 20220916.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20220916.pdfReferat-SUFF-møte 20220916.pdfpdf299935
Referat-SUFF-møte 20220513.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20220513.pdfReferat-SUFF-møte 20220513.pdfpdf1045176
Referat-SUFF-møte 20220304.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20220304.pdfReferat-SUFF-møte 20220304.pdfpdf1163609
Referat-SUFF-møte 20211126.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20211126.pdfReferat-SUFF-møte 20211126.pdfpdf1255917
Referat-SUFF-møte 20210924.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20210924.pdfReferat-SUFF-møte 20210924.pdfpdf1134972
Referat-SUFF-møte 20210528.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20210528.pdfReferat-SUFF-møte 20210528.pdfpdf484040
Referat-SUFF-møte 20210305.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20210305.pdfReferat-SUFF-møte 20210305.pdfpdf237738
Referat-SUFF-møte 20200918.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20200918.pdfReferat-SUFF-møte 20200918.pdfpdf229893
Referat-SUFF-møte 20200529.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20200529.pdfReferat-SUFF-møte 20200529.pdfpdf167342
Referat-SUFF-møte 20200306.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20200306.pdfReferat-SUFF-møte 20200306.pdfpdf288053

ANDRE UNDERutvalg

Pandemiråd

Pandemirådet er et tidsbegrenset og partssammensatt underutvalg for faglig og praktisk samhandling i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Oppgaver:

 • Skal identifisere og sette på dagsorden ulike faglige og administrative problemstillinger knyttet til samhandlingen mellom kommunene og sykehus relatert til den pågående situasjonen med Covid-19
 • Skal hurtig søke å avklare og beslutte tiltak for å harmonisere, forenkle og optimalisere den samlede innsatsen som gjøres fra sykehuset og kommunenes side.
 • Medlemmene har i den enkelte sak som behandles myndighet til å forplikte hhv helseforetaket og de kommunene de representerer.
 • Kan ikke gjennom flertallsvotering forplikte den enkelte kommune eller helseforetak uten dennes aksept.
 • Medlemmene rapporterer direkte og uten opphold pandemirådes beslutninger i sine respektive organisasjoner.
 • Saker med store administrative og økonomiske konsekvenser løftes og besluttes av Samhandlingsutvalget (SU).
 • Rapporterer fortløpende, via referat, til Samhandlingsutvalget (SU).

Ambulante tjenester

Rapport om ambulante tjenester fra 2009

Barn- og ungdomshabilitering

Rapport om barn- og ungdomshabilitering fra 2013

Barn som pårørende

Rapport om barn som pårørende fra 2011Her får du mer informasjon om temaet barn som pårørende, blant annet kontaktinformasjon til de barneansvarlige i kommunene i Østfold

Demens/psykogeriatri

Rapport om demens og psykogeriatri fra 2009

Forebygging

Rapport om forebygging fra 2015

KAD rus/psykiatri

Rapport om KAD rus/psykiatri fra 2017 KAD rus/psykiatri inklusjons- og eksklusjonskriterier fra 2017

Kompetansesamarbeid

Rapport om kompetansearbeid fra 2014

Koordinerte tjenester

Rapport om koordinerende tjenester fra 2014

Lærings- og mestringsarbeid

Rapport om lærings- og mestringsarbeid fra 2012

Palliativ behandling

Rapport om palliativ behandling fra 2009

Plan for riktig og redusert bruk av tvang

Rapport om riktig og redusert bruk av tvang fra 2016

Rus og psykiatri

Rapport om rus og psykiatri fra 2013 Rapport om implementering av pakkeforløp psykiatri/TSB 2019

Svangerskap og barselomsorg

Rapport om  svangerskap og barselomsorg fra 2015

Vedlegg


 

Fant du det du lette etter?