Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere i Sykehuset Østfold, redigert 18. februar med oppdatert informasjon under koronasenteret.

Medarbeidere/studenter som bor i Nordre Follo, Ring 1 og 2 kommuner

 • Medarbeidere med bosted Nordre Follo må testes før de kommer på jobb, og skal gå med munnbind på jobb. Test bestilles og gjennomføres på koronasenteret på Kalnes. Medarbeideren kan gå på jobb før negativt testresultat foreligger.
  Har medarbeideren tatt test i kommunen i løpet av 24 timer før vakten begynner og det foreligger et negativt testresultat, er det ikke nødvendig med ny test på SØ.
 • Medarbeidere i Ring 2 kommuner møter på jobb som normalt. Medarbeidere fra disse kommunene vil ha skjerpet krav til bruk av munnbind og det vurderes økt testing.
 • Alle medarbeidere (uansett bostedskommune) som kan ha hjemmekontor skal ha hjemmekontor. 
 • Følg helsemyndighetenes råd og unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendig.
 •  Medarbeidere skal gå med munnbind. Medarbeidere og pårørende som oppholder seg i områder der pasientbehandling foregår, skal bruke munnbind hele dagen i alle situasjoner. I andre områder skal munnbind benyttes når man ikke kan holde 1 meters avstand over tid. Det er ikke nødvendig med munnbind i trappeganger og garderober.)


For innbyggere i Ring 1 kommuner
Merk at det i disse kommunene gjelder en særskilt avklaringskarantene. Det betyr at de som er nærkontakt til en nærkontakt også skal i karantene. Nærkontaktens husstandsmedlemmer er i avklaringskarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første PCR.  Det er kommunehelsetjenesten som gir beskjed om slik karantene om smitten er utenfor sykehuset. Les mer hos FHI 


For medarbeidere i karantene som skal ha vaksinedose 2
Medarbeidere i karantene som skal ha vaksinedose 2 denne eller neste uke, vil få vaksine. Det skal tilrettelegges spesielt for denne gruppen. For å få oversikt over hvem dette gjelder må smittevernsavdelingen ved Gro Bøhler 976 19 235 eller Jon Birger Haug 907 33 319 få beskjed så snart som mulig.


Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus og kontakter


Se Folkehelseinstituttets definisjon.

Bekreftet tilfelle
En person som har fått påvist covid-19 ved PCR eller annen anbefalt diagnostisk metode.

Nærkontakt
Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 fra 48 timer før symptomdebut (eller før positiv prøve, hos asymptomatiske).

Med tett kontakt menes

 • kontakt med andre personer med mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr
 • direkte fysisk kontakt (f.eks. håndhilsing) uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr
 • direkte kontakt med prøvemateriale uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr

Sannsynlig tilfelle
En nærkontakt som utvikler symptomer på covid-19

Mistenkt tilfelle
En person med symptomer på covid-19 eller som etter legevurdering mistenkes å være syk av covid-19.

Pasientnære områder
Alle områder der det foregår undersøkelse og behandling av pasienter, der pasienter oppholder seg når de venter på undersøkelse eller behandling, eller der pasienter beveger seg til og fra undersøkelse og behandling.

"Ansatte som har sitt virke i pasientnære områder" omfatter dermed alt personell som har arbeidsoppgaver i disse områdene, inkludert opphold på mer enn 15 minutter, selv om personellet ikke har direkte pasientkontakt. Eksempler utover helsepersonell er kantine/kiosk-personell, kontoransatte i skranker, portører, rengjøringspersonell, teknikere på røntgen, farmasøyter. Mens kontoransatte, regnskap og service/støttepersonell som ikke treffer pasienter eller arbeider i område med pasienter regnes som øvrige ansatte.

Utlandet
Med utlandet menes alle land som ikke er Norge. Turer med ferger som går til utlandet defineres som utland, selv om man ikke går i land. Mellomlanding i rødt område sidestilles med opphold i rødt område.


Medarbeidere bosatt i Sverige - Grensependlere og vikarer

Oppdatert 25. januar vedr. innreiseforbud til Sverige

Innreiseforbud til Sverige

Medarbeidere som returnerer til Sverige etter å ha arbeidet i Norge må være i hjemmekarantene. Deres nærmeste familie behøver ikke være i karantene som følge av at en i husholdet arbeider i Norge. Våre svenske medarbeidere som følger gjeldende testregime ved sykehuset oppfyller svenske myndigheters krav til testing.

Her er lenketil aktuelle retningslinjer fra svensk politi: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/december/inreseforbud-till-sverige-fran-storbritannien-och-danmark/

Grensepassering

Samfunnskritisk personell nå kan passere grensen over den gamle brua ved Svinesund for å unngå kø. Den er åpen for passering hele døgnet. Husk nødvendig dokumentasjon for grensepassering.

På grunn av store ulikheter i smittesituasjonen for covid-19 mellom Sverige og Norge er det laget egne prosedyrer for hvordan man vil sikre at helsearbeider bosatt i Sverige som unntas for karanteneplikten for jobbreiser, er smittefrie når de arbeider ved Sykehuset Østfold.

Tilfeldige og faste vikarer må fylle ut et egenerklæringsskjema før tiltredelse og medbringe dette dersom alt er i orden, i motsatt fall ringe leder ved SØ før avreise til Norge. I tillegg skal det foreligge et negativt testresultat for koronavirus før man får gå i jobb (prøve for akutt sykdom –PCR).

Prøven må tas på ny på dag 3, 6 og 9. Karanteneplikt i fritiden gjelder i 10 dager etter innreise til Norge.

For daglige grensependlere inntreffer krav om (muntlig) egenerklæring, og testing som over, etter et sammenhengende opphold i Sverige som varer over 7 døgn (ferie, permisjon m.v.).

Fast ansatte i SØ som dagpendler fra Sverige må fra 15. september testes for covid-19 med PCR-prøve én gang ukentlig.

Merk: I arbeid på sykehus skal medarbeider de først 10 dager av enhver sammenhengende arbeidsperiode være iført munnbind ved enhver pasientkontakt nærmere enn 2 meter.

Les mer i covid-19-forskriften Kapittel 2 §6

Politiet opplyser på sin hjemmeside at reisende over grensen trenger gyldig legitimasjon. For nordmenn betyr det pass.

Jobbpendlere må også kunne dokumentere hvor de er ansatt.

Sykehuset Østfold legger til grunn at SØ ID-kort og pass / annen legitimasjon er gyldig dokumentasjon. Ta derfor med deg det.

Her er informasjon om krav til identifisering ved grensepassering som Halden kommune har lagt ut på sine nettsider, som er utarbeidet av Halden kommune i samarbeid med lokalt politi.

Det samme vil være gjeldende for grensependlere som jobber i sykehuset.

Les informasjon om krav til identifisering ved grensepassering


Karantene

Se Folkehelseinstituttets regler for karantene.

For SØ gjelder:

Hvis du oppfyller kriteriene for å være i karantene, uansett årsak, skal du kontakte leder. Leder skal både vurdere og beslutte karantene. 

Karantenebestemmelsene gjelder alle røde land. 

Personer som ankommer Norge utlandet skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.

Bor du i Sverige? Se eget punkt.

Råd til de som er i karantene

Sykehuset følger rådene til Folkehelseinstituttet

Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene.

men har i tillegg følgende presiseringer: 

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter bruk hver gang.
 • Ikke del seng med andre
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60 grader
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre husstandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre. De andre familiemedlemmene som ikke er i karantene, kan leve helt normalt
 • Du kan gjerne gå tur eller oppholde deg i friluft

Når du har fått beskjed om å gå i karantene skal du gi beskjed til din leder. Hvis du får symptomer mens du er i karantene skal du testes (se eget punkt).

Karantenen varer i 10 dager

Hvis du er satt i karantene skal du være i karantene i 10 dager. Testresultatene påvirker ikke karantenetiden.

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene, eventuelt i samråd med smittevern. Beslutningene baseres på opplysninger fra medarbeider og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det er kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.

Feriereiser til utlandet

Se oppdatert informasjon og lenker på Folkehelseinstituttets sider

Koronasenteret - testing av medarbeidere

Sykehuset Østfold tilbyr koronatest til:

 • medarbeidere med luftveissymptomer
 • medarbeidere og vikarer bosatt i Sverige
 • medarbeidere som har vært i utlandet

Testingen foregår på koronasenteret i boligriggen på Kalnes ved siden av mammografiscreeningens brakkelokaler. Inngang syd i 1.etasje, følg skilting.  Parkering på ansattparkering utenfor koronasenteret.

Slik finner du fram til koronasenteret


Slik gjør du det:

 • Medarbeider tar kontakt på koronatelefonen for vurdering og time til test. Telefon 960 90 999 hverdager kl. 08.00 - 14.00.      
 • Medarbeidere melder sin nærmeste leder hvis det avtales test i koronatelefonen
 • Norsk medarbeider mottar sitt testresultat på helsenorge.no og SMS. Utenlandske statsborgere får svar på telefon/sms. Svar foreligger i hovedsak innen et døgn, noen ganger raskere.
 • Ved positiv test vil du bli oppringt for svar. Da kan man komme på jobb 10 døgn etter symptomdebut og feberfri i 24 timer. Hvis du er positiv på covid-19, men er asymptomatisk skal du være hjemme i 10 dager fra prøvesvar.

Alle henvendelser skal via koronatelefonen på mobilnr. 960 90 999, som setter opp medarbeidere på test direkte uten at leder trenger å sende inn skjema.

Medarbeidere informerer selv leder om at det er avtalt test. Ved positivt prøveresultat blir leder fortsatt kontaktet av koronasenteret.


Koronatelefon for medarbeidere

Husk også at det er oppdatert informasjon til medarbeidere både på koronasiden på intranett, nyheter på intranett og også på siden hvor du er nå med informasjon til medarbeidere, studenter og ledere. 

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon på sine nettider.

Se også covid-19-forskriften (Lovdata)

Folkehelseinstituttet

Koronavaksinasjon

Myndighetene har besluttet vaksinering for utvalgte helsepersonellgrupper. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som fordeler de tilgjengelige vaksinedosene.

Hvem kan vaksineres

Sykehuset Østfold har fullvaksinert 816 medarbeidere med Pfizer vaksine, og i uke 9 er i underkant av 2000 medarbeidere ferdige med første dose med AstraZeneca vaksinen. Andre dose skal setttes 9 til 12 uker etter første dose. Vi vet foreløpig ikke når sykehuset får flere doser til medarbeidere. Det startes vaksinering av enkelte pasientgrupper i uke 10.

Det er utarbeidet en egen vaksinasjonsplan i Sykehuset Østfold i tråd med føringer gitt av FHI, Helse Sør-Øst og innspill fra ledere, verneombud og tillitsvalgte i sykehuset. I første runde var helsepersonell med direkte pasientkontakt innen intensiv- og akuttfunksjoner prioritert, samt enkelte analysefunksjoner og andre kritiske funksjoner etter lokale vurderinger. I andre vaksinasjonsrunde ble det gitt tilbud om vaksinering til et bredere utvalg medarbeidere, med fokus på dem som anses spesielt sentrale for ordinær drift av sykehuset hvis pandemien eskalerer.

Gjennomføring av vaksinering - praktisk informasjon

De som vaksineres vil få møtetid oppgitt av nærmeste leder. Det er ikke «drop-in». Dette for å sørge for at vaksinedose 2 gis til rett tidspunkt, at vi sørger for at ingen vaksiner går til spille og at alle blir registrert i det nasjonale vaksineregisteret Sysvak.


Det opprettes en ventesone i kafeområdet utenfor Narvesen der man venter før vaksinasjon. 

Ta med utfylt egenerklæringsskjema

Egenerklæring Koronavaksine.pdf.


Personer som på antikoagulerende legemidler bør helst ikke ta disse før vaksinasjon. Helsepersonell fra bedriftshelsetjenesten er til stede og kan svare på spørsmål om vaksinen.

Informasjonsskriv etter Koronavaksine.pdf

Kontaktinformasjon BHT

Kontaktinformasjon bedriftslege benytt sentralbord: 400 01 720. Medarbeidere kan oppgi at de ønsker samtale med bedriftslege knyttet til covid-19. 

Koronavaksinasjonsprogrammet (FHI)Koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk (FHI)


Gravide medarbeidere og helsepersonell i risikogrupper

Råd fra Folkehelseinstituttet angående graviditet og koronasmitte/-sykdom.

Trenger du som leder mer spørsmål utover rådgiving fra FHI, hvis du har gravide medarbeidere, kan du kontakte din IA-kontaktperson i SØ.

Råd fra Folkehelseinstituttet til risikogrupper

Reisevirksomhet

Felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene:
På bakgrunn av myndighetenes veiledning til de nye reiserådene har ledelsen i foretaksgruppene blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:

 1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.
 2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.
 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.
 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.
 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Har du vært i gult område utenfor Norge i løpet av de 10 siste dagene, må du teste deg så snart som mulig når du kommer hjem og på nytt etter 5 dager. Første test må være negativ før du kan gå på jobb. Du må bruke munnbind på jobb inntil svar på test 2 foreligger. Kommer du fra rødt område gjelder 10 dagers karantene uavhengig av eventuelle testresultat.

Det finnes egne retningslinjer for medarbeidere (faste og vikarer) med bosted i Sverige. Prosedyren ligger i EK.


Interne møter

Basale smittevernrutiner følges alltid, spesielt legges vekt på god håndhygiene.
I sykehuset tillates ikke møter med over 10 deltakere per rom, avhengig av rommets størrelse.  Møterom merkes med det maksimalt tillatte antall personer.
Et unntak er Plenumsal 1 og 2 på Kalnes, som kan slås sammen til maks 30 + 20 personer.

I samfunnet tillates nå arrangementer med inntil 200 deltakere. Medarbeidere i Sykehuset Østfold skal ikke delta ved slike arrangement i jobbsammenheng, med mindre de ut fra en ledervurdering er av vesentlig betydning for sykehuset / egen enhet.

Generelle regler for alle medarbeidere i sykehuset:

 • Møter gjennomføres elektronisk der det er hensiktsmessig og gjennomførbart.
 • Møter og forsamlinger med fysiske fremmøter skal begrenses til et minimum.
 • Basale smittevernrutiner følges alltid, med spesiell vekt på god håndhygiene
 • Alle medarbeidere skal ivareta en avstand på minst 1 (én) meter fra andre.
 • I møter der pasienter deltar må sikres at disse er i stand til å følge beskjeder om smittevernregler. 

For mer informasjon om møtevirksomhet se prosedyre i EK med navn:
Covid-19 - forebygging av smitte, avstand til kollegaer/ pasienter og møtevirksomhet


Strømmetjenester

I forbindelse med at et stort antall ansatte i regionen nå jobber hjemmefra, er det vesentlig å sikre god kapsasitet på nettverk og båndbredde til arbeidsrelaterte oppgaver. Netflix, HBO og andre underholdningstjenester stenges derfor ned i Helse Sør-Øst fra i 20. mars klokken 12.00. Tiltaket berører ikke gjestenettet og strømming av underholdningstjenester for pasienter vil fortsatt være mulig.
Andre strømmetjenester som Nett-Radio, nyhetskanaler, Youtube/Vimeo, musikk og lignende forblir åpent, men ansatte oppfordres til å benytte privat utstyr som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg fremfor strømming via jobb-PC.

Sykehuspartner øker nettverkskapasiteten for å imøtekomme behovene, men ved ytterligere kapasitetsproblemer vil klinisk trafikk prioriteres. Dette vil være under kontinuerlig vurdering.

Hjemmekontorløsning for pc og mobil– Startportalen – E-post – Skype/Lync – Videokonsultasjon

IKT-avdelingen har på samlet nyttig informasjon og linker til forskjellige IKT- kommunikasjons tjenester for våre medarbeidere.

Dokumentet inneholder informasjon om hjemmekontorløsninger som kan benyttes og hvordan de settes opp.

Innhold i dokumentet

 • Hjemmekontorløsning, tjenester som dekker både bærbare pc’er og mobiltelefoner.

 • Den nye «Startportalen», vil gi tilgang til arbeidsflaten på alle private pc’er.

 • Tilgang til e-post utenfor SØ sitt nett på.

 • Skype-Lync, for kommunikasjon i møter med lyd (ikke video) og deling av skjerm.

 • Videokonsultasjon med pasient.

 • Produkter, som tilbys til audio og video.

 • Bestilling og support.

Lenke til dokumentet

 

På Sykehuspartner sine sider kan du finne brukerveiledninger, logge deg på Outlook, Gat og Læringsportalen.

Lenke til Sykehuspartner

Arbeidstid og fravær

Informasjon relatert til arbeidstid og fravær i forbindelse med korona. Tilgjengelige avtaler utvidet bruk av overtid vil bli fortløpende publisert. Oversikt over fraværskoder som skal benyttes i forbindelse med karantene vil bli fortløpende ajourholdt.

Fraværskoder med forklaringer i forbindelse med korona Brukerveiledninger – Flytte personell fra poliklinikk til døgnområde i Gat og Personalportalen Brukerveiledning Gat - Forhøyede overtidssatser - kronetillegg


Avtaler mellom Spekter og fagforeninger/hovedorganisasjoner

Her finner du avtaler Spekter har inngått med ulike fagforeninger og hovedorganisasjoner i forbindelse med koronasituasjonen.

Sentrale avtaler med ulike fagforeninger og hovedorganisasjoner i forbindelse med koronasituasjonen

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Fra og med 16. mars ble det innført kortere arbeidsgiverperiode for koronarelatert sykefravær. Arbeidsgiverperioden for sykelønn er nå midlertidig satt til å være tre dager. Regjeringen arbeider med en ny refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig.

Sykehuset Østfold SØ innfører fra 1. juni igjen ordinære regler for egenmelding, dvs. max 8 dager per fraværsperiode og totalt 24 fraværsdager per år i henhold til IA-avtalene. Dette gjelder også ved koronarelatert fravær.

Feriereiser til utlandet

Se avsnitt om reisevirksomhet om krav til testing mm. etter reiser til utlandet.

Regjeringen innførte den 17. april 2020 regler om at ansatte som bevisst bryter myndighetenes reiseråd, og derfor må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger.

Den midlertidige forskriften om at helsepersonell får dekket utgifter av HELFO som følge av reiseforbudet gjelder kun for reiser gjennomført før 7. mai 2020.

Utgangspunktet er at medarbeideren selv må dekke kostnaden ved kansellering av private reiser, med mindre annet er særskilt avtalt, og at dette er et anliggende mellom medarbeideren og reiseoperatør ved at medarbeideren kan søke refusjon av reise-, fly- eller forsikringsselskap.

Dersom karantene ved retur til Norge faller i fastsatt ferieperiode, er utgangspunktet at feriedagene løper og avvikles som normalt og avtalt med arbeidsgiver. Medarbeideren vil da motta feriepenger for feriefritiden som faller samtidig med karantenen.

Yrkesskaderegler - koronavirus

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

Les mer på regjeringens nettsider

KLP jobber nå med å innhente nødvendig informasjon for å vurdere om, og eventuelt hva, regelendringen betyr for forsikringer de tilbyr.


Smittede pasienter og medarbeidere. Medarbeidere i karantene

Vi har en egen informasjonsside til media, hvor de henter sin informasjon om hvor mange smittede pasienter og medarbeidere det er, samt hvor mange i karantene.

Her finner du en lenke til den siden.

Informasjon

Kunnskap og forskning om covid-19

På disse sidene vil forskningsavdelingen fortløpende legge ut informasjon om blant annet forskning, litteratur, lenker til databaser med oppdatert kunnskap om covid-19 og søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19.

Kunnskap og forskning om covid-19

Tilbud til ledere

Ta vare på medarbeidere i disse tider!

Det er naturligvis alltid et lederansvar å ivareta sine medarbeidere. Det gjelder ikke minst nå, både medarbeidere på jobb og de som er i sykmelding eller karantene i disse tider.
Det er positivt å være i kontakt/få telefon fra sin leder.
Dersom din medarbeider trenger en samtale ut over dette, har bedriftshelsetjenesten et tilbud om samtaler. I disse tider åpner også prestetjenesten for å bli kontaktet.


Leder bestiller tjeneste fra BHT gjennom bestillingsportalen på ordinært vis: http://www.staminahelse.no/kundeportal 

Samtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon

Prestetjenesten

Prestetjenesten kan også kontaktes: Vakttelefon 417 08 417.

Behov for veiledning eller en diskusjonspartner?

Det er utfordrende tider og som leder kan det nå oppstå flere uvante situasjoner. Dersom du som leder skulle ha behov for veiledning eller noen å diskutere med utover de kanaler du ellers benytter, enten om det gjelder deg selv eller de lederoppgaver du står i, kan du kontakte sykehusets lederutvikler: Jarle E. Refnin, Tlf. 916 905 09.

HR- avdelingen har også HR- rådgivere med formell coachingutdannelse som kan bistå med ulike oppdrag.

Samtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon.


Fant du det du lette etter?