Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere i Sykehuset Østfold, redigert 27. mai med ny informasjon om ny plassering av koronasenteret.

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus og kontakter


Se Folkehelseinstituttets definisjon.

Bekreftet tilfelle
En person som har fått påvist covid-19 ved PCR eller annen anbefalt diagnostisk metode.


OBS! Nærkontakt vurderes individuelt
Smittesporing som følge av koronapositive ansatte skal alltid gjøres i samråd med avdeling for smittevern. Med en langt større andel av mer smittsomt, mutert virus i sirkulasjon kan vi ikke lenger stole helt på kriteriene for nærkontakter som til nylig har vært nærmere enn 2 meter i over 15 minutter, og 48 timer tilbake i tid fra eksponering. Vurderingene må gjøres mer individuelt ut fra konteksten, og smittevernoverlege/hygienesykepleier må varsles.

Nærkontakt
Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 fra 48 timer før symptomdebut (eller før positiv prøve, hos asymptomatiske).

Med tett kontakt menes:

 • kontakt med andre personer med mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr
 • direkte fysisk kontakt (f.eks. håndhilsing) uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr
 • direkte kontakt med prøvemateriale uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr
Vaksine kan gi unntak fra karantene i arbeidstiden
Kritisk viktig helsepersonell som er vaksinert med første vaksinedose for minst tre uker siden, kan unntas fra smittekarantene. Det kreves fortsatt PCR-test tatt 3. og 7. døgn etter siste smitteeksponering. Vaksinert helsepersonell kan som hovedregel arbeide mens de venter på prøvesvar, med mindre de jobber med spesielt sårbare pasientgrupper. Helsepersonellet må være i karantene i fritiden.

Sannsynlig tilfelle
En nærkontakt som utvikler symptomer på covid-19

Mistenkt tilfelle
En person med symptomer på covid-19 eller som etter legevurdering mistenkes å være syk av covid-19.

Pasientnære områder
Alle områder der det foregår undersøkelse og behandling av pasienter, der pasienter oppholder seg når de venter på undersøkelse eller behandling, eller der pasienter beveger seg til og fra undersøkelse og behandling.

"Ansatte som har sitt virke i pasientnære områder" omfatter dermed alt personell som har arbeidsoppgaver i disse områdene, inkludert opphold på mer enn 15 minutter, selv om personellet ikke har direkte pasientkontakt. Eksempler utover helsepersonell er kantine/kiosk-personell, kontoransatte i skranker, portører, rengjøringspersonell, teknikere på røntgen, farmasøyter. Mens kontoransatte, regnskap og service/støttepersonell som ikke treffer pasienter eller arbeider i område med pasienter regnes som øvrige ansatte.

Utlandet
Med utlandet menes alle land som ikke er Norge. Turer med ferger som går til utlandet defineres som utland, selv om man ikke går i land. Mellomlanding i rødt område sidestilles med opphold i rødt område.


Medarbeidere bosatt i Sverige - Grensependlere og vikarer

Fellesregler for medarbeider som er unntatt karanteneplikt

Les mer i covid-19-forskriften Kapittel 2 §6 (oppdatert 25.01.21)

Innreiseforbud til Sverige
Medarbeidere som returnerer til Sverige etter å ha arbeidet i Norge må være i hjemmekarantene. Våre svenske medarbeidere som følger testregimet ved sykehuset oppfyller svenske myndigheters krav til testing.

Her er lenke til aktuelle retningslinjer fra svensk politi: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/december/inreseforbud-till-sverige-fran-storbritannien-och-danmark/

Grensepassering

Samfunnskritisk personell kan passere grensen over den gamle brua ved Svinesund for å unngå kø. Den er åpen for passering hele døgnet. Husk nødvendig dokumentasjon for grensepassering.

På grunn av store ulikheter i smittesituasjonen for covid-19 mellom Sverige og Norge er det laget egne prosedyrer for hvordan man vil sikre at helsearbeidere bosatt i Sverige som unntas for karanteneplikten for jobbreiser, er smittefrie når de arbeider ved Sykehuset Østfold.

Personer som er unntatt fra karanteneplikt i medhold av § 6a til § 6j, skal så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med (jf. Covid-19- forskriften § 6. 

Tilfeldige og faste vikarer må fylle ut et egenerklæringsskjema før tiltredelse og medbringe dette dersom alt er i orden, i motsatt fall ringe leder ved SØ før avreise til Norge. 

Fast ansatte i SØ som dagpendler fra Sverige må testes for covid-19 med PCR-prøve én gang ukentlig, som skal bestilles via koronasenteret i SØ.

Merk: I arbeid på sykehuset skal medarbeider være iført munnbind ved enhver pasientkontakt nærmere enn 2 meter. Følg avdelingens prosedyrer om bruk av munnbind eventuelt visir.

Politiet opplyser på sin hjemmeside at reisende over grensen trenger gyldig legitimasjon. For nordmenn betyr det pass.

Jobbpendlere må også kunne dokumentere hvor de er ansatt.

Sykehuset Østfold legger til grunn at SØ ID-kort og pass / annen legitimasjon er gyldig dokumentasjon. Ta derfor med deg det.

Det samme vil være gjeldende for grensependlere som jobber i sykehuset.

Les mer om krav til identifisering ved grensepassering:

EntrynorwayKarantene

Se Folkehelseinstituttets regler for karantene.

Bor du i Sverige? Se eget punkt - Medarbeidere bosatt i Sverige

Avklaringskarantene 

Utbruddet av mutert, britisk koronavirus har skjerpet kravene til karantene. Nå skal også husstandsmedlemmer av nærkontakter i karantene. Dette kalles avklaringskarantene eller ventekarantene og gjelder alle kommuner. Når nærkontakten har fått svar på første prøve, kan husstandsmedlemmer gå tilbake på jobb dersom testen er negativ. 
Les mer hos FHI Råd til de som er i karantene

Sykehuset følger rådene til Folkehelseinstituttet

Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene.

men har i tillegg følgende presiseringer: 

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter bruk hver gang.
 • Ikke del seng med andre
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60 grader
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre husstandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre. 
 • Du kan gjerne gå tur eller oppholde deg i friluft

Når du har fått beskjed om å gå i karantene skal du gi beskjed til din leder. Hvis du får symptomer mens du er i karantene skal du testes (se eget punkt).

Karantenen varer i 10 dager

Hvis du er satt i karantene skal du være i karantene i 10 dager. Testresultatene påvirker ikke karantenetiden. Karantenerelatert egenmelding kode 129 kan benyttes i maks 8 dager og senest fra dag 9 må karantenerelatert sykemelding, kode 119 benyttes.

Feriereiser til utlandet

Se oppdatert informasjon og lenker på Folkehelseinstituttets sider

Koronasenteret - testing av medarbeidere

Sykehuset Østfold tilbyr koronatest til:

 • medarbeidere med luftveissymptomer
 • medarbeidere og vikarer bosatt i Sverige
 • medarbeidere som har vært i utlandet
 • Medarbeidere som skal reise - mot betaling (refunderes ikke av Helfo)

Testingen foregår på koronasenteret som fra 27. mai har fått ny midlertidig plassering i det nye administrasjonsbygget på Kalnes. Ikke bruk hovedinngangen, men gå inn via inngangen bak mot skogen. Koronasenteret holder til i 1. etasje. Parkering på ansattparkering.

Slik finner du fram til koronasenteret


Slik gjør du det:

 • Medarbeider tar kontakt på koronatelefonen for vurdering og time til test. Telefon 960 90 999 hverdager kl. 08.00 - 14.00.
 • Medarbeidere melder sin nærmeste leder hvis det avtales test i koronatelefonen
 • Norsk medarbeider mottar sitt testresultat på helsenorge.no og SMS. Utenlandske statsborgere får svar på telefon/sms. Svar foreligger i hovedsak innen et døgn, noen ganger raskere.
 • Ved positiv test vil du bli oppringt for svar. Da kan man komme på jobb 10 døgn etter symptomdebut og feberfri i 24 timer. Hvis du er positiv på covid-19, men er asymptomatisk skal du være hjemme i 10 dager fra prøvesvar.

Alle henvendelser skal via koronatelefonen på 960 90 999, som setter opp medarbeidere på test direkte uten at leder trenger å sende inn skjema.

Medarbeidere informerer selv leder om at det er avtalt test. Ved positivt prøveresultat blir leder fortsatt kontaktet av koronasenteret.


Koronatelefon for medarbeidere

Husk også at det er oppdatert informasjon til medarbeidere både på koronasiden på intranett, nyheter på intranett og også på siden hvor du er nå med informasjon til medarbeidere, studenter og ledere. 

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon på sine nettider.

Se også covid-19-forskriften (Lovdata)

Folkehelseinstituttet

Koronavaksinasjon

Vaksinestatus i Sykehuset Østfold 4. mai

4. mai startet vaksinasjon med  andre dose til de som har fått første dose Moderna. De som har fått en dose AstraZeneca vil få Pfizer-vaksine fra uke 19.

De som fikk første dose med Pfizer-vaksine i uke 11.
I mars (uke 11 og 12) fikk medarbeidere over 64 år samt medarbeidere som tilhører en risikogruppe grunnet underliggende sykdom første dose med Pfizer-vaksine. Halvparten fikk fredag 30. april dose 2 og de resterende får vaksine torsdag 6. mai på Kalnes. Innkalling skjer via SMS og vil skje sentralt fra uten at de ansattes nærmeste ledere involveres.

Ta med utfylt vaksinasjonsskjema

MERK: Fikk du klokkeslett for dose 2 ved første dose, er ikke denne nødvendigvis gyldig. Dagen er korrekt, men det er tidspunktet du får oppgitt i SMS som gjelder. Har du en helt nødvendig grunn til å måtte bytte tid, vil dette måtte skje via en kontakttelefon som det opplyses om i SMS.

MERK: Har du gjennomgått Covid-sykdom, skal du ikke ha dose 2. Er du i denne gruppen ta kontakt med smittevernavdelingen ved hygienesykepleier Gro Bøhler tlf.: 976 19 235 eller smittevernoverlege Jon Birger Haug 99440707. 

De som har fått første dose med Moderna
I ukene 12, 13 og 15 fikk rundt 1760 medarbeidere første dose med Moderna-vaksinen. Vaksiner til dose 2 ankommer Sykehuset Østfold i uke 18. Vaksinene er fordelt på vaksinasjonsdagene slik:

De som fikk første dose Moderna i uke 12, er fordelt på dagene 4. mai, 5. mai og 7. mai.

De som fikk første dose Moderna i uke 13, er fordelt på dagene 10. mai og 11. mai.

De som fikk første dose Moderna i uke 15, vil få dose 2 i uke 21. Vaksinasjonsdager er ennå ikke fastsatt.

For hver vaksinasjonsdag er det delt inn i fire grupper med ulik møtetid. Vi ber om at man fordeler oppmøtet i hele gruppens tidsperiode for å unngå kø. Du behøver med andre ord ikke møte ved startstidpunktet, men før sluttidspunktet.

Gruppe 1 08.30 – 10.00

Gruppe 2 10.00 – 11.30

Gruppe 3 12.00 – 13.30

Gruppe 4 13.30 – 15.00

Innkalling skjer via SMS og vil skje sentralt fra uten at de ansattes nærmeste ledere involveres. I SMS vil du få oppgitt vaksinasjonsdag og hvilken gruppe du tilhører. Har du en helt nødvendig grunn til å måtte bytte tid, vil dette måtte skje via en kontakttelefon som det opplyses om i SMS.

Ta med utfylt vaksinasjonsskjema

MERK: Fikk du oppmøtetid for dose 2 ved første dose, er ikke dette lenger gyldig. Det er informasjonen i SMS som er gjeldende.

MERK: Har du gjennomgått Covid-sykdom, skal du ikke ha dose 2. Er du i denne gruppen ta kontakt med smittevernavdelingen ved hygienesykepleier Gro Bøhler tlf.: 976 19 235 eller smittevernoverlege Jon Birger Haug 99440707. 

De som har fått første dose med AstraZeneca

2055 medarbeidere har fått en dose med AstraZenecas vaksine. Som kjent er videre vaksinasjon med AstraZeneca satt i bero. Medarbeidere som har fått en dose med AstraZenecas vaksine, vil få tilbud om en dose Pfizer-vaksine istedenfor dose 2 med AstraZeneca.

Tidspunkt for vaksinering med Pfizer til medarbeidere som har fått en dose med AstraZeneca:

Onsdag 12. mai klokken 08.30-16.00
Onsdag 19. mai klokken 08.30-16.00
Torsdag 20. mai klokken 08.30-16.00
Onsdag 26. mail klokken 08.30-16.00

De som skal ha denne vaksinen vil få innkalling på SMS.

Medarbeidere som har fått en dose med AstraZeneca i sykehuset i Moss, vil få tilbud om en dose Pfiser-vaksine der.

Tidspunkt for vaksinering med Pfizer til medarbeidere som har fått en dose med AstraZeneca i Moss:

Tirsdag 18. mai klokken 12.00-15.00
Tirsdag 25. mai klokken 12.00-15.00

Medarbeiderne det gjelder vil få innkalling på SMS.

Her kan du lese informasjonsbrev fra FHI til deg som har mottatt første dose med AstraZeneca.

MERK: Fikk du oppmøtetid for dose 2 ved første dose, er ikke dette lenger gyldig. Ny informasjon om oppmøtetidspunkt vil bli gitt.

MERK: Har du gjennomgått Covid-sykdom, skal du ikke ha dose 2. Er du i denne gruppen ta kontakt med smittevernavdelingen ved hygienesykepleier Gro Bøhler tlf.: 976 19 235 eller smittevernoverlege Jon Birger Haug 99440707.  
 
De som ikke har fått tilbud om vaksine
Det er ikke kjent når sykehuset får flere vaksiner til de som ennå ikke har fått vaksine. Når det blir kjent vil det komme ny informasjon så raskt som mulig. Hvis uvaksinerte medarbeidere får tilbud om vaksine i sin kommune før det blir gitt tilbud på sykehuset, anbefales det at de takker ja til tilbudet fra kommunen. Det vil bli satt opp reservelister for eventuelle overskuddsdoser ved de kommende vaksinasjonsdagene. Disse dosene vil bli gitt til de som ikke har fått første dose.

Spørsmål om vaksine
Dersom medarbeidere i sykehuset har flere spørsmål knyttet til vaksinen, kan bedriftshelsetjenesten ved lege Ida Høiberg Lillefjære (Ida.H.Lillefjere@avonova.no eller mobil 912 47 811) svare på medisinskfaglige spørsmål som for eksempel ved underliggende sykdommer. 

Samlet status for Sykehuset Østfold
4945 medarbeidere (og noen hundre eksterne som i hovedsak har avtale med Helse Sør-Øst) har fått 1 eller 2 doser med vaksine. SØ har 5055 medarbeidere med fast månedslønn. Det vil si de som har et fast aktivt arbeidsforhold i sykehuset. 4008 av 4945 vaksiner er gitt til denne gruppen. I vurderingen av vaksinasjonen er det imidlertid sett bredere for å fange opp ulike former for vikariater, tilkallingsvakter osv. Da er det totalt 7556 personer registrert i sykehusets system. Blant dem som ikke har et fast aktivt arbeidsforhold (2501 personer) er det mange som ikke er aktuelle for vaksine. Det er for eksempel helsepersonell som har sitt hovedarbeidsforhold i et annet sykehus eller i en kommune. I denne gruppen av 2501 medarbeidere er det satt 937 vaksiner.

Informasjonsskriv etter koronavaksine - PfizerInformasjonsskriv etter koronavaksine - Moderna

Mer informasjon om koronavaksine

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI


Kontaktinformasjon BHT

Kontaktinformasjon bedriftslege benytt sentralbord: 400 01 720. Medarbeidere kan oppgi at de ønsker samtale med bedriftslege knyttet til covid-19. 

Koronavaksinasjonsprogrammet (FHI)Koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk (FHI)


Gravide medarbeidere og helsepersonell i risikogrupper

Råd fra Folkehelseinstituttet angående graviditet og koronasmitte/-sykdom.

Har du som leder mer spørsmål utover rådgiving fra FHI, hvis du har gravide medarbeidere, kan du kontakte din IA-kontaktperson i SØ.

Oversikten over IA-rådgivere finner du på intranett under fanen Ledelse og boksen Lederstøtte.

Råd fra Folkehelseinstituttet til risikogrupper

Reisevirksomhet

Felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene:
På bakgrunn av myndighetenes veiledning til de nye reiserådene har ledelsen i foretaksgruppene blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:

 1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.
 2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.
 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.
 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.
 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Har du vært i gult område utenfor Norge i løpet av de 10 siste dagene, må du teste deg så snart som mulig når du kommer hjem og på nytt etter 5 dager. Første test må være negativ før du kan gå på jobb. Du må bruke munnbind på jobb inntil svar på test 2 foreligger. Kommer du fra rødt område gjelder 10 dagers karantene uavhengig av eventuelle testresultat.

Det finnes egne retningslinjer for medarbeidere (faste og vikarer) med bosted i Sverige. Prosedyren ligger i EK.


Interne møter

For mer informasjon om møtevirksomhet se prosedyre:


Strømmetjenester

I forbindelse med at et stort antall ansatte i regionen nå jobber hjemmefra, er det vesentlig å sikre god kapsasitet på nettverk og båndbredde til arbeidsrelaterte oppgaver. 

Sykehuspartner har økt nettverkskapasiteten for å imøtekomme behovene, men ved kapasitetsproblemer vil klinisk trafikk prioriteres. Dette vil være under kontinuerlig vurdering.

Hjemmekontorløsning for pc og mobil– Startportalen – E-post – Skype/Lync – Videokonsultasjon

IKT-avdelingen har på samlet nyttig informasjon og linker til forskjellige IKT- kommunikasjons tjenester for våre medarbeidere.

Dokumentet inneholder informasjon om hjemmekontorløsninger som kan benyttes og hvordan de settes opp.

Innhold i dokumentet

 • Hjemmekontorløsning, tjenester som dekker både bærbare pc’er og mobiltelefoner.

 • Den nye «Startportalen», vil gi tilgang til arbeidsflaten på alle private pc’er.

 • Tilgang til e-post utenfor SØ sitt nett på.

 • Skype-Lync, for kommunikasjon i møter med lyd (ikke video) og deling av skjerm.

 • Videokonsultasjon med pasient.

 • Produkter, som tilbys til audio og video.

 • Bestilling og support.

Lenke til dokumentet

 

På Sykehuspartner sine sider kan du finne brukerveiledninger, logge deg på Outlook, Gat og Læringsportalen.

Lenke til Sykehuspartner

Arbeidstid og fravær

Informasjon relatert til arbeidstid og fravær i forbindelse med korona. Tilgjengelige avtaler om utvidet bruk av overtid vil bli fortløpende publisert. Oversikt over fraværskoder som skal benyttes i forbindelse med karantene vil bli fortløpende ajourholdt.

Fraværskoder med forklaringer i forbindelse med korona Brukerveiledninger – Flytte personell fra poliklinikk til døgnområde i Gat og Personalportalen Brukerveiledning Gat - Forhøyede overtidssatser - kronetillegg


Avtaler mellom Spekter og fagforeninger/hovedorganisasjoner

For tiden er det ingen gjeldende avtaler mellom Spekter og de ulike fagforeningene/hovedorganisasjonene i forbindelse med koronasituasjonen.

Sentrale avtaler med ulike fagforeninger og hovedorganisasjoner i forbindelse med koronasituasjonen

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Fra og med 16. mars 2020 ble det innført kortere arbeidsgiverperiode for koronarelatert sykefravær. Arbeidsgiverperioden for sykelønn er nå midlertidig satt til å være tre dager. SØ kan søke refusjon fra dag 4.

Ordinære regler for egenmelding gjelder, dvs. maks 8 dager per fraværsperiode og totalt 24 fraværsdager per år i henhold til IA-avtalene. Dette gjelder også ved koronarelatert fravær.

Yrkesskaderegler - koronavirus

Regjeringen har endre yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Les mer på regjeringens nettsider

Les mer om yrkesskadeforsikring på KLP sine nettsider

Smittede pasienter og medarbeidere. Medarbeidere i karantene

Vi har en egen informasjonsside til media, hvor de henter sin informasjon om hvor mange smittede pasienter og medarbeidere det er, samt hvor mange i karantene.

Her finner du en lenke til den siden.

Informasjon

Kunnskap og forskning om covid-19

På disse sidene vil forskningsavdelingen fortløpende legge ut informasjon om blant annet forskning, litteratur, lenker til databaser med oppdatert kunnskap om covid-19 og søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19.

Kunnskap og forskning om covid-19

Tilbud til ledere

Ta vare på medarbeidere i disse tider!

Det er naturligvis alltid et lederansvar å ivareta sine medarbeidere. Det gjelder ikke minst nå, både medarbeidere på jobb og de som er i sykmelding eller karantene i disse tider.

Det er positivt å være i kontakt/få telefon fra sin leder. 
Dersom din medarbeider trenger en samtale, har bedriftshelsetjenesten et tilbud om samtaler. Du kan også ta kontakt med prestetjenesten.

Leder bestiller tjeneste fra BHT gjennom bestillingsportalen på ordinært vis: Bestillingsportal bedriftshelsetjenestenSamtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon

Prestetjenesten

Prestetjenesten kan også kontaktes: Vakttelefon 417 08 417.

Behov for veiledning eller en diskusjonspartner?

Det er utfordrende tider og som leder kan det nå oppstå flere uvante situasjoner. Dersom du som leder skulle ha behov for veiledning eller noen å diskutere med utover de kanaler du ellers benytter, enten om det gjelder deg selv eller de lederoppgaver du står i, kan du kontakte sykehusets lederutvikler: Jarle E. Refnin, Tlf. 916 905 09.

HR- avdelingen har også HR- rådgivere med formell coachingutdannelse som kan bistå med ulike oppdrag.

Samtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon.

Psykososialt arbeidsmiljø

I HMS-portalen på intranett finner du boksen Hjelp i covid-19. Der kan både ledere og medarbeidere få gode råd om blant annet kollegasamtale, støttesamtale og hjelp til selvhjelp.
Fant du det du lette etter?