Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere i Sykehuset Østfold, oppdatert 2. juli klokken 09.50. (Siste oppdatering gjelder endring i åpningstider koronasenteret)

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus og kontakter


Se Folkehelseinstituttets definisjon.

SØ benytter samme definisjon som FHI.

Definisjon av nærkontakter (høyrisikoeksponering)

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes:


• Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19.
• Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19.
• Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.
• Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
• Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand.
• Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
• Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
• Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.


Medarbeidere bosatt i Sverige - Grensependlere

Politiet opplyser på sin hjemmeside at reisende over grensen trenger gyldig legitimasjon. For nordmenn betyr det pass.

Les mer hos Politiet

Regjeringen varslet 14. mars at grensen til Norge stenges 16. mars klokken 08.00. Helsepersonell og annet samfunnskritisk personell får lov til å passere. SØ har ikke lyktes med å få en endelig avklaring fra Politiet om hva slags reisedokumentasjon som kreves når grensen til Sverige stenges i morgen.

Sykehuset Østfold legger til grunn at SØ ID-kort og pass / annen legitimasjon er gyldig dokumentasjon. Ta derfor med deg det. Dette er også kommunisert til politiet. Får vi annen informasjon vil vi oppdatere denne siden. Sjekk derfor før du reiser hjemmefra.

Her er informasjon om krav til identifisering ved grensepassering som Halden kommune har lagt ut på sine nettsider, som er utarbeidet av Halden kommune i samarbeid med lokalt politi.

Det samme vil være gjeldende for grensependlere som jobber i sykehuset.

Les informasjon om krav til identifisering ved grensepassering


Karantene

Se Folkehelseinstituttets regler for karantene.

For SØ gjelder:

Hvis du oppfyller kriteriene for å være i karantene skal du kontakte leder. Leder skal både vurdere og beslutte karantene. 

Karantenebestemmelsene gjelder nå alle land med unntak av Sverige og Finland.

Personer som ankommer Norge utlandet skal oppholde seg i karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.

Bor du i Sverige? Se eget punkt.

Råd til de som er i karantene

Sykehuset følger rådene til Folkehelseinstituttet

Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene.

men har i tillegg følgende presiseringer: 

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter bruk hver gang.
 • Ikke del seng med andre
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60 grader
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre husstandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre. De andre familiemedlemmene som ikke er i karantene, kan leve helt normalt
 • Du kan gjerne gå tur eller oppholde deg i friluft

Når du har fått beskjed om å gå i karantene skal du gi beskjed til din leder. Hvis du får symptomer mens du er i karantene skal du testes (se eget punkt).

Karantenen varer i 10 dager

Hvis du er satt i karantene skal du være i karantene i 10 dager. Testresultatene påvirker ikke karantenetiden.

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene. Beslutningene baseres på opplysninger fra medarbeider og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det er kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.

Feriereiser til utlandet

Alle som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst. Karanteneplikten gjelder også helsepersonell, selv om forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai 2020. Dermed gjelder det ikke lenger noe reiseforbud, men myndighetene fraråder likevel fremdeles utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Også Sykehuset Østfold fraråder sine ansatte utenlandsreiser, men dersom en medarbeider likevel har saklige grunner for å reise utenlands må medarbeider på forhånd være i god dialog med leder. Hovedregelen ved lovpålagt karantene etter utenlandsopphold innebærer at medarbeider ikke har krav på lønn ved lovpålagt karantene dersom karantenen medfører at medarbeideren ikke kan utføre sin arbeidsplikt, med mindre annet er særskilt avtalt.

Regjeringen innførte den 17. april 2020 regler om at ansatte som bevisst bryter myndighetenes reiseråd, og derfor må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger.

Den midlertidige forskriften om at helsepersonell får dekket utgifter av HELFO som følge av reiseforbudet gjelder kun for reiser gjennomført før 7. mai 2020.

Utgangspunktet er at medarbeideren selv må dekke kostnaden ved kansellering av private reiser, med mindre annet er særskilt avtalt, og at dette er et anliggende mellom medarbeideren og reiseoperatør ved at medarbeideren kan søke refusjon av reise-, fly- eller forsikringsselskap.

Dersom karantene ved retur til Norge faller i fastsatt ferieperiode, er utgangspunktet at feriedagene løper og avvikles som normalt og avtalt med arbeidsgiver. Medarbeideren vil da motta feriepenger for feriefritiden som faller samtidig med karantenen.


Koronasenteret - testing av medarbeidere

Sykehuset Østfold tilbyr koronatest til:

 • medarbeidere med luftveissymptomer
 • svenske vikarer

Testingen er kun for medarbeidere med timeavtale etter avtale med koronatelefonen.

Testingen foregår på koronasenteret i boligriggen på Kalnes ved siden av mammografiscreeningens brakkelokaler. Inngang syd i 1.etasje, følg skilting. 

Slik gjør du det:

 • Medarbeider tar kontakt på koronatelefonen for vurdering og eventuelt time til test.
  Telefon 960 90 999 hverdager kl. 08.00 - 11.30
 • Medarbeidere melder sin nærmeste leder hvis det avtales test i koronatelefonen
 • Så raskt som mulig og innen tre dager mottar medarbeider sitt testresultat på telefon/sms
 • Ved positiv test kan man komme på jobb 3 døgn etter man er symptomfri og det er gått minst 8 døgn etter sympomdebut


Koronatelefon for medarbeidere

Husk også at det er informasjon og fortløpende informasjon til medarbeidere både på koronasiden på intranett, nyheter på intranett, koronavirussiden på internett og også på siden hvor du er nå med informasjon til medarbeidere, studenter og ledere. 

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon på sine nettider.

Folkehelseinstituttet

Gravide medarbeidere og helsepersonell i risikogrupper

Råd fra Folkehelseinstituttet angående graviditet og koronasmitte/-sykdom.

Trenger du som leder mer spørsmål utover rådgiving fra FHI, hvis du har gravide medarbeidere, kan du kontakte din IA-kontaktperson i SØ.

Råd fra Folkehelseinstituttet til risikogrupper

Reisevirksomhet

Helsepersonell kan i særlige tilfeller søke om dispensasjon fra utreiseforbudet. Søknaden må være begrunnet i at reise er nødvendig ut fra kritiske helse- eller samfunnsmessige forhold eller tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie. Den må også inneholde en attest fra din norske arbeidsgiver med bekreftelse på at de kan avse deg.

Søknad om dispensasjon skal sendes fra virksomhetsleder til Helsedirektoratet på epost godkjenning@helsedir.no.

Merk emnefeltet med «Søknad om dispensasjon fra utreiseforbud for helsepersonell».

Medarbeidere med bosted i Sverige kan reise til og fra jobb.

Medarbeidere med bosted i Sverige: Se punkt litt lenger oppe på siden med overskrift Medarbeidere bosatt i Sverige - Grensependlere.

Alle tjenestereiser innenlands og besøk til eller fra andre HF avlyses fram til St. Hans eller til ny beskjed gis. Ved særskilte behov for reise skal dette avklares med administrerende direktør. Eventuelle utgifter på grunn tjenestereiseavlysninger, som ikke dekkes av andre, for eksempel Legeforeningen, blir dekket. Prosjektnummer er AB6151.

Interne møter

Basale smittevernrutiner følges alltid, spesielt legges vekt på god håndhygiene

Alle ansatte skal ivareta en avstand på minst 1 (én) meter fra andre.

For møter og forsamlinger med fysiske fremmøter gjelder at disse skal holdes til et minimum.

Ideelt sett bør møter gjennomføres elektronisk der det er hensiktsmessig.

Møter der deltakere stort sett sitter i ro (utenom pauser), kan gjennomføres med inntil 20 personer så lenge 1 meters avstand er mulig. Unntaksvis kan inntil 30 personer samles dersom møterommet er stort nok.

For møter med mange mennesker må det finnes mulighet for god håndhygiene ved at tilstrekkelig spritdispensere er tilgjengelige (gulvstativ)

Møterom merkes med maksimalt antall tillatte personer.

Ved simulering og praktiske øvelser må det sosial distanse ivaretas og antall deltaker må være så lavt som mulig

I møter med pasienter må sikres at disse er i stand til å følge beskjed om avstand.

Strømmetjenester

I forbindelse med at et stort antall ansatte i regionen nå jobber hjemmefra, er det vesentlig å sikre god kapsasitet på nettverk og båndbredde til arbeidsrelaterte oppgaver. Netflix, HBO og andre underholdningstjenester stenges derfor ned i Helse Sør-Øst fra i 20. mars klokken 12.00. Tiltaket berører ikke gjestenettet og strømming av underholdningstjenester for pasienter vil fortsatt være mulig.
Andre strømmetjenester som Nett-Radio, nyhetskanaler, Youtube/Vimeo, musikk og lignende forblir åpent, men ansatte oppfordres til å benytte privat utstyr som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg fremfor strømming via jobb-PC.

Sykehuspartner øker nettverkskapasiteten for å imøtekomme behovene, men ved ytterligere kapasitetsproblemer vil klinisk trafikk prioriteres. Dette vil være under kontinuerlig vurdering.

Hjemmekontorløsning for pc og mobil– Startportalen – E-post – Skype/Lync – Videokonsultasjon

IKT-avdelingen har på samlet nyttig informasjon og linker til forskjellige IKT- kommunikasjons tjenester for våre medarbeidere.

Dokumentet inneholder informasjon om hjemmekontorløsninger som kan benyttes og hvordan de settes opp.

Innhold i dokumentet

 • Hjemmekontorløsning, tjenester som dekker både bærbare pc’er og mobiltelefoner.

 • Den nye «Startportalen», vil gi tilgang til arbeidsflaten på alle private pc’er.

 • Tilgang til e-post utenfor SØ sitt nett på.

 • Skype-Lync, for kommunikasjon i møter med lyd (ikke video) og deling av skjerm.

 • Videokonsultasjon med pasient.

 • Produkter, som tilbys til audio og video.

 • Bestilling og support.

Lenke til dokumentet

 

På Sykehuspartner sine sider kan du finne brukerveiledninger, logge deg på Outlook, Gat og Læringsportalen.

Lenke til Sykehuspartner

Arbeidstid og fravær

Informasjon relatert til arbeidstid og fravær i forbindelse med korona. Tilgjengelige avtaler utvidet bruk av overtid vil bli fortløpende publisert. Oversikt over fraværskoder som skal benyttes i forbindelse med karantene vil bli fortløpende ajourholdt.

Fraværskoder i forbindelse med koronaBrukerveiledninger – Flytte personell fra poliklinikk til døgnområde i Gat og PersonalportalenBrukerveiledning Gat - Forhøyede overtidssatser - kronetillegg


Avtaler mellom Spekter og fagforeninger/hovedorganisasjoner

Her finner du avtaler Spekter har inngått med ulike fagforeninger og hovedorganisasjoner i forbindelse med koronasituasjonen.

Sentrale avtaler med ulike fagforeninger og hovedorganisasjoner i forbindelse med koronasituasjonen

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Fra og med 16. mars ble det innført kortere arbeidsgiverperiode for koronarelatert sykefravær. Arbeidsgiverperioden for sykelønn er nå midlertidig satt til å være tre dager. Regjeringen arbeider med en ny refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig.

Sykehuset Østfold SØ innfører fra 1. juni igjen ordinære regler for egenmelding, dvs. max 8 dager per fraværsperiode og totalt 24 fraværsdager per år i henhold til IA-avtalene. Dette gjelder også ved koronarelatert fravær.

Feriereiser til utlandet

Alle som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst. Karanteneplikten gjelder også helsepersonell, selv om forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai 2020. Dermed gjelder det ikke lenger noe reiseforbud, men myndighetene fraråder likevel fremdeles utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Også Sykehuset Østfold fraråder sine ansatte utenlandsreiser, men dersom en medarbeider likevel har saklige grunner for å reise utenlands må medarbeider på forhånd være i god dialog med leder. Hovedregelen ved lovpålagt karantene etter utenlandsopphold innebærer at medarbeider ikke har krav på lønn ved lovpålagt karantene dersom karantenen medfører at medarbeideren ikke kan utføre sin arbeidsplikt, med mindre annet er særskilt avtalt.

Regjeringen innførte den 17. april 2020 regler om at ansatte som bevisst bryter myndighetenes reiseråd, og derfor må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger.

Den midlertidige forskriften om at helsepersonell får dekket utgifter av HELFO som følge av reiseforbudet gjelder kun for reiser gjennomført før 7. mai 2020.

Utgangspunktet er at medarbeideren selv må dekke kostnaden ved kansellering av private reiser, med mindre annet er særskilt avtalt, og at dette er et anliggende mellom medarbeideren og reiseoperatør ved at medarbeideren kan søke refusjon av reise-, fly- eller forsikringsselskap.

Dersom karantene ved retur til Norge faller i fastsatt ferieperiode, er utgangspunktet at feriedagene løper og avvikles som normalt og avtalt med arbeidsgiver. Medarbeideren vil da motta feriepenger for feriefritiden som faller samtidig med karantenen.

Yrkesskaderegler - koronavirus

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

Les mer på regjeringens nettsider

KLP jobber nå med å innhente nødvendig informasjon for å vurdere om, og eventuelt hva, regelendringen betyr for forsikringer de tilbyr.


Smittede pasienter og medarbeidere. Medarbeidere i karantene

Vi har en egen informasjonsside til media, hvor de henter sin informasjon om hvor mange smittede pasienter og medarbeidere det er, samt hvor mange i karantene.

Her finner du en lenke til den siden.

Informasjon

Kunnskap og forskning om covid-19

På disse sidene vil forskningsavdelingen fortløpende legge ut informasjon om blant annet forskning, litteratur, lenker til databaser med oppdatert kunnskap om covid-19 og søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19.

Kunnskap og forskning om covid-19

Tilbud til ledere

Ta vare på medarbeidere i disse tider!

Det er naturligvis alltid et lederansvar å ivareta sine medarbeidere. Det gjelder ikke minst nå, både medarbeidere på jobb og de som er i sykmelding eller karantene i disse tider.
Det er positivt å være i kontakt/få telefon fra sin leder.
Dersom din medarbeider trenger en samtale ut over dette, har bedriftshelsetjenesten et tilbud om samtaler. I disse tider åpner også prestetjenesten for å bli kontaktet.


Leder bestiller tjeneste fra BHT gjennom bestillingsportalen på ordinært vis: http://www.staminahelse.no/kundeportal 

Samtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon

Prestetjenesten

Prestetjenesten kan også kontaktes: Vakttelefon 417 08 417.

Behov for veiledning eller en diskusjonspartner?

Det er utfordrende tider og som leder kan det nå oppstå flere uvante situasjoner. Dersom du som leder skulle ha behov for veiledning eller noen å diskutere med utover de kanaler du ellers benytter, enten om det gjelder deg selv eller de lederoppgaver du står i, kan du kontakte sykehusets lederutvikler: Jarle E. Refnin, Tlf. 916 905 09.

HR- avdelingen har også HR- rådgivere med formell coachingutdannelse som kan bistå med ulike oppdrag.

Samtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon.

Fant du det du lette etter?