Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere i Sykehuset Østfold, oppdatert 6. april klokken 07.30.

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus og kontakter


Se Folkehelseinstituttets definisjon.

SØ benytter samme definisjon som FHI, med ett unntak:

FHI: Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.

SØ: Nærkontakt defineres i SØ som kontakt med person mistenkt eller bekreftet syk med covid-19 på mindre enn 2 meters avstand (med unntak av kortvarig passering).

Medarbeidere bosatt i Sverige - Grensependlere

Politiet opplyser på sin hjemmeside at reisende over grensen trenger gyldig legitimasjon. For nordmenn betyr det pass.

Les mer hos Politiet

Regjeringen varslet 14. mars at grensen til Norge stenges 16. mars klokken 08.00. Helsepersonell og annet samfunnskritisk personell får lov til å passere. SØ har ikke lyktes med å få en endelig avklaring fra Politiet om hva slags reisedokumentasjon som kreves når grensen til Sverige stenges i morgen.

Sykehuset Østfold legger til grunn at SØ ID-kort og pass / annen legitimasjon er gyldig dokumentasjon. Ta derfor med deg det. Dette er også kommunisert til politiet. Får vi annen informasjon vil vi oppdatere denne siden. Sjekk derfor før du reiser hjemmefra.

Her er informasjon om krav til identifisering ved grensepassering som Halden kommune har lagt ut på sine nettsider, som er utarbeidet av Halden kommune i samarbeid med lokalt politi.

Det samme vil være gjeldende for grensependlere som jobber i sykehuset.

Les informasjon om krav til identifisering ved grensepassering


Karantene

Se Folkehelseinstituttets regler for karantene.

For SØ gjelder:

Hvis du oppfyller kriteriene for å være i karantene skal du kontakte leder. Leder skal både vurdere og beslutte karantene. 

Karantenebestemmelsene gjelder nå alle land med unntak av Sverige og Finland.

Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Dette gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene.

OBS! Fra tirsdag 17. mars gjelder det 14 dagers karantene også for Sverige og Finland. Ikke med tilbakevirkende kraft. 

Bor du i Sverige? Se eget punkt.

Råd til de som er i karantene

Sykehuset følger rådene til Folkehelseinstituttet

Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene.

men har i tillegg følgende presiseringer: 

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter bruk hver gang.
 • Ikke del seng med andre
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60 grader
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre husstandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre. De andre familiemedlemmene som ikke er i karantene, kan leve helt normalt
 • Du kan gjerne gå tur eller oppholde deg i friluft

Når du har fått beskjed om å gå i karantene skal du gi beskjed til din leder. Hvis du får symptomer mens du er i karantene skal du testes (se eget punkt).

Karantenen varer i 14 dager

Hvis du er satt i karantene skal du være i karantene i 14 dager. Testresultatene påvirker ikke karantenetiden.

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene. Beslutningene baseres på opplysninger fra medarbeider og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det er kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.

Koronasenteret - testing av medarbeidere

Sykehuset Østfold tilbyr koronatest til:

 • medarbeidere i pasientnært arbeid med luftveissymptomer med varighet i over 2 døgn
 • andre med kritiske driftsfunksjoner

Testingen er kun for medarbeidere med timeavtale etter avtale med koronatelefonen.

Testingen foregår på koronasenteret i mammografiscreeningens brakkelokaler ved siden av boligriggen på Kalnes, følg skilter til mammografiscreening.

Slik gjør du det:

 • Medarbeider tar kontakt på koronatelefonen for vurdering til test.
  Telefon 960 90 999 klokken 08.00 til 16.00 på hverdager.
 • Medarbeidere melder sin nærmeste leder hvis det avtales test i koronatelefonen
 • Leder fyller ut skjema (mal sendt på epost og lenke lenger nede på siden)
 • Ledere prioriterer hvem som bør testes først for den ansattgruppen de har ansvar for (henholdsvis seksjonsledere/avdelingssjefer)
 • Listene sendes til koronasenteret@so-hf.no
 • Medarbeideren blir kontaktet for time og møter på koronasenteret til avtalt tid
 • Så raskt som mulig og innen tre dager mottar medarbeider sitt testresultat på telefon/sms
 • Ved negativ test kan man komme på jobb så fort man er frisk
 • Ved positiv test kan man komme på jobb 7 dager etter man er symptomfri

Viktig! Ventetid på time til test og testresultat avhenger av pågangen. Vi ber om tålmodighet og forståelse for dette.

Før du kommer til test:

Når du kommer til koronasenteret møtes du av denne plakaten på utsiden. Les den gjerne før du kommer så du vet hva som skal skje.

Plakat

Her finner du skjemaet i pdf, klikk deg inn i rutene for å skrive.

Skjema i pdf

Koronatelefon for medarbeidere

Husk også at det er informasjon og fortløpende informasjon til medarbeidere både på koronasiden på intranett, nyheter på intranett, koronavirussiden på internett og også på siden hvor du er nå med informasjon til medarbeidere, studenter og ledere. 

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon på sine nettider.

Folkehelseinstituttet

Gravide medarbeidere og helsepersonell i risikogrupper

Råd fra Folkehelseinstituttet angående graviditet og koronasmitte/-sykdom.

Trenger du som leder mer spørsmål utover rådgiving fra FHI, hvis du har gravide medarbeidere, kan du kontakte din IA-kontaktperson i SØ.

Råd fra Folkehelseinstituttet til risikogrupper

Reisevirksomhet

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert. Vedtaket gjelder fra 12. mars og foreløpig ut april 2020.

Medarbeidere med bosted i Sverige kan reise til og fra jobb.

Nye regler om innreise til Norge fra Sverige kommer tirsdag 17. mars. Man må i karantene i 14 dager etter innreise også fra Sverige etter 17. mars. Dette gjelder ikke medarbeidere med bosted i Sverige.

Medarbeidere med bosted i Sverige: Se punkt litt lenger oppe på siden med overskrift Medarbeidere bosatt i Sverige - Grensependlere. Vi legger ut oppdatert informasjon der når den er tilgjengelig for oss.

Alle tjenestereiser innenlands og besøk til eller fra andre HF avlyses fram til St. Hans eller til ny beskjed gis. Ved særskilte behov for reise skal dette avklares med administrerende direktør. Eventuelle utgifter på grunn tjenestereiseavlysninger, som ikke dekkes av andre, for eksempel Legeforeningen, blir dekket. Prosjektnummer er AB6151.

Interne møter

Alle interne møter/samlinger med mer enn 30 personer avlyses frem til påske. Vi oppfordrer til bruk av Lync, Skype, telefon og videomøter.

Informasjon 20. mars:

Som følge av Koronasituasjonen oppleves det kapasitetsproblemer hos Norsk Helsenett (NHN) og Skype. Dette på grunn av endret bruksmønster og stor økning i trafikk på tjenestene. Det anbefales derfor å begrense bruk av videomøter der dette ikke er strengt nødvendig, og heller benytte andre elektroniske møteformer.

Det jobbes med å øke kapasiteten på tjenestene, samt utarbeide retningslinjer for bruk av videomøter.

Strømmetjenester

I forbindelse med at et stort antall ansatte i regionen nå jobber hjemmefra, er det vesentlig å sikre god kapsasitet på nettverk og båndbredde til arbeidsrelaterte oppgaver. Netflix, HBO og andre underholdningstjenester stenges derfor ned i Helse Sør-Øst fra i 20. mars klokken 12.00. Tiltaket berører ikke gjestenettet og strømming av underholdningstjenester for pasienter vil fortsatt være mulig.
Andre strømmetjenester som Nett-Radio, nyhetskanaler, Youtube/Vimeo, musikk og lignende forblir åpent, men ansatte oppfordres til å benytte privat utstyr som radio, TV, mobil, nettbrett eller musikkanlegg fremfor strømming via jobb-PC.

Sykehuspartner øker nettverkskapasiteten for å imøtekomme behovene, men ved ytterligere kapasitetsproblemer vil klinisk trafikk prioriteres. Dette vil være under kontinuerlig vurdering.

Hjemmekontorløsning for pc og mobil– Startportalen – E-post – Skype/Lync – Videokonsultasjon

IKT-avdelingen har på samlet nyttig informasjon og linker til forskjellige IKT- kommunikasjons tjenester for våre medarbeidere.

Dokumentet inneholder informasjon om hjemmekontorløsninger som kan benyttes og hvordan de settes opp.

Innhold i dokumentet

 • Hjemmekontorløsning, tjenester som dekker både bærbare pc’er og mobiltelefoner.

 • Den nye «Startportalen», vil gi tilgang til arbeidsflaten på alle private pc’er.

 • Tilgang til e-post utenfor SØ sitt nett på.

 • Skype-Lync, for kommunikasjon i møter med lyd (ikke video) og deling av skjerm.

 • Videokonsultasjon med pasient.

 • Produkter, som tilbys til audio og video.

 • Bestilling og support.

Lenke til dokumentet

 

På Sykehuspartner sine sider kan du finne brukerveiledninger, logge deg på Outlook, Gat og Læringsportalen.

Lenke til Sykehuspartner

Arbeidstid og fravær

Informasjon relatert til arbeidstid og fravær i forbindelse med korona. Tilgjengelige avtaler utvidet bruk av overtid vil bli fortløpende publisert. Oversikt over fraværskoder som skal benyttes i forbindelse med karantene vil bli fortløpende ajourholdt.

Fraværskoder i forbindelse med koronaBrukerveiledninger – Flytte personell fra poliklinikk til døgnområde i Gat og PersonalportalenAvtale NSF utvidede rammer for overtidsarbeid.pdfAvtale utvidet overtid YSAvtale utvidet overtid LOAvtale utvidet overtid SAN.pdfAvtale utvidet overtid UnioAvtale for avvikende regler for arbeidstidsplanlegging DNLF

Avtale for avvikende regler for arbeidstidsplanlegging NSF

Avtale for avvikende regler for arbeidstidsplanlegging  YS - Delta og Parat

Avtale for avvikende regler for arbeidstidsplanlegging LO - Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og El-  og IT-forbundet

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Fra og med 16. mars ble det innført kortere arbeidsgiverperiode for koronarelatert sykefravær. Arbeidsgiverperioden for sykelønn er nå midlertidig satt til å være tre dager. Regjeringen arbeider med en ny refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig.

Kortere arbeidsgiverperiode vil ikke ha innvirkning på den midlertidige forlengelsen av egenmeldingsperioden.

Smittede pasienter og medarbeidere. Medarbeidere i karantene

Vi har en egen informasjonsside til media, hvor de henter sin informasjon om hvor mange smittede pasienter og medarbeidere det er, samt hvor mange i karantene.

Her finner du en lenke til den siden.

Informasjon

Kunnskap og forskning om covid-19

På disse sidene vil forskningsavdelingen fortløpende legge ut informasjon om blant annet forskning, litteratur, lenker til databaser med oppdatert kunnskap om covid-19 og søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19.

Kunnskap og forskning om covid-19

Tilbud til ledere

Ta vare på medarbeidere i disse tider!

Det er naturligvis alltid et lederansvar å ivareta sine medarbeidere. Det gjelder ikke minst nå, både medarbeidere på jobb og de som er i sykmelding eller karantene i disse tider.
Det er positivt å være i kontakt/få telefon fra sin leder.
Dersom din medarbeider trenger en samtale ut over dette, har bedriftshelsetjenesten et tilbud om samtaler. I disse tider åpner også prestetjenesten for å bli kontaktet.


Leder bestiller tjeneste fra BHT gjennom bestillingsportalen på ordinært vis: http://www.staminahelse.no/kundeportal 

Samtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon

Prestetjenesten

Prestetjenesten kan også kontaktes: Vakttelefon 417 08 417.

Behov for veiledning eller en diskusjonspartner?

Det er utfordrende tider og som leder kan det nå oppstå flere uvante situasjoner. Dersom du som leder skulle ha behov for veiledning eller noen å diskutere med utover de kanaler du ellers benytter, enten om det gjelder deg selv eller de lederoppgaver du står i, kan du kontakte sykehusets lederutvikler: Jarle E. Refnin, Tlf. 916 905 09.

HR- avdelingen har også HR- rådgivere med formell coachingutdannelse som kan bistå med ulike oppdrag.

Samtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon.

Fant du det du lette etter?