Helsenorge

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere i Sykehuset Østfold.

Medarbeidere bosatt i Sverige - Grensependlere og vikarer


Innreiseregler for grensependlere

Reglene for innreise til Norge er endret. Fra 3.12.2021 gjelder følgende:

 1)      Alle som reiser inn til Norge, herunder grensependlere, må registrere seg før ankomst.

For pendlere og andre som krysser grensen regelmessig vil det være mulig å registrere flere reiser ved hver utfylling av innreiseregistrering. Det er bestemt at grensependlere bare trenger å fylle ut selve skjemaet en gang pr. uke.

2)      Uavhengig av vaksinestatus er grensependlere fritatt fra innreisekarantene dersom de tester seg i samsvar med unntaksbestemmelsen i covid-19-forskriften § 6b første ledd, som lyder:

De som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt etter vedlegg A, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2

 a.            minst hver sjuende dag,

b.            første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er mer enn sju døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2, eller

c.             for dagpendlere fra Sverige eller Finland, i løpet av 7 døgn etter at de sist ble testet i Norge, Sverige eller Finland for SARS-CoV-2.

Dette betyr i praksis av medarbeidere som pendler til Norge jevnlig igjen skal testes av arbeidsgiver hver sjuende dag.

Medarbeidere er da (1) fritatt fra krav om å levere negativ ved grensepassering (test tatt siste 24 timer), og (2) de er fritatt fra krav om testing på grensen.

Utfyllende informasjon om gjeldende regler for grensepassering finner vi her: Innreise til Norge - regjeringen.no

Koronasenteret - testing av medarbeidere

Sykehuset Østfold tilbyr koronatest til:

 • medarbeidere med luftveissymptomer
 • medarbeidere som har bekreftet smitte i sin hustand
 • hustandsmedlemmer med luftveissymtomer
 • medarbeidere og vikarer bosatt i Sverige
 • medarbeidere som har vært i utlandet
 • medarbeidere som skal reise 

Testingen foregår på koronasenteret som er plassert i modulbygget ved siden av mammografiscreeningen på den øverste parkeringsplassen. Koronasenteret har egen inngang på enden av bygget. Parkering på ansattparkering.

Slik finner du fram til koronasenteret


Slik gjør du det:

 • Medarbeider tar kontakt på koronatelefonen for vurdering og time til test. Telefon 960 90 999 hverdager kl. 08.00 - 13.00.​ Senteret er stengt i helgene.
 • Medarbeidere melder sin nærmeste leder hvis det avtales test i koronatelefonen
 • Norsk medarbeider mottar sitt testresultat på helsenorge.no og SMS. Utenlandske statsborgere får svar på telefon/sms. Svar foreligger i hovedsak innen et døgn, noen ganger raskere.
 • Ved positiv test vil du bli oppringt for svar og hvordan du skal forholde deg videre.

Alle henvendelser skal via koronatelefonen på 960 90 999, som setter opp medarbeidere på test direkte uten at leder trenger å sende inn skjema.

Medarbeidere informerer selv leder om at det er avtalt test. Ved positivt prøveresultat blir leder fortsatt kontaktet av koronasenteret.​​

Forebygging av smitte mellom ansatte

Ved asymptomatisk og presymptomatisk smitte i sykehus skjer smitten ofte mellom personell som arbeider nært sammen. I en pandemisituasjon med høy forekomst av SARS-CoV-2 i befolkningen skal man ha god etterlevelse av basale smitteverntiltak også i mellom ansatte i sykehuset. Vi vet at basale smittevernsrutiner forebygger smitte effektivt.  I situasjoner der nærkontakt ikke kan unngås, og der personell kan eksponeres (ikke klarer å overholde 1 meters avstand til pasienter, besøkende og kollegaer), skal munnbind i tillegg benyttes.

Når ansatt tester positivt skal det alltid gjøres en smittesporing, leder skal kontakte avdeling for smittevern for bistand.

​Forsterkede tiltak – uvaksinerte og delvaksinerte ansatte

Skal testes to ganger per uke (f.eks. mandag og torsdag). Den ansatte bør testes hvis det er gått mer enn 72 timer siden forrige test. Antigentest er tilstrekkelig, og testen kan tas hjemme eller på arbeidsstedet.

Skal benytte munnbind i arbeidstiden, når man ikke kan holde avstand til kollegaer eller pasienter. 

Karantene/arbeidsrestriksjoner og personlig beskyttelsesutstyr

Karanteneregler fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjelder som hovedprinsipp.

​Tiltak for ansatte definert som nærkontakt, eller med nyoppståtte luftveissymptomer:

Fritak fra all karantene

Ansatte som har fått en vaksine oppfriskningsdose (3. dose) minimum 1 uke før nærkontakt, eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder, fritas helt fra arbeidskarantene.

Er den ansatte nærkontakt til smittet husstandsmedlem eller tilsvarende nære, må antigen hurtigtest tas daglig før arbeidet påbegynnes (event. PCR prøve hver annen dag). Testregimet kan avsluttes hvis PCR/antigen hurtigtest er negativ på dag 7. 

Ved «annen nærkontakt», for eksempel nærkontakt med annen covid-positiv sykehusansatt, slippes både test og karantene. ​

Unntak fra smittekarantene i arbeidstiden

Fullvaksinerte ansatte som ikke har fått 3. dose eller ikke har hatt covid-19 i løpet av de siste 3 måneder, unntas arbeidskarantene dersom den covid-positive er husstandsmedlem eller tilsvarende nære. Den ansatte må også ta antigen hurtigtest daglig, evt. PCR prøve hver annen dag. Testregime kan avsluttes ved negativ PCR/antigen hurtigtest på dag 7.

Ved «annen nærkontakt», for eksempel nærkontakt med annen covid-positiv sykehusansatt, kan den ansatte unntas arbeidskarantene men må ta antigen hurtigtest daglig – og kan avslutte testregime ved negativ PCR/antigen hurtigtest på dag 7. ​

Ved smitte i egen husstand kan man regne kontakt på dag 4 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. For de som bor sammen med én eller flere personer som er isolert, kan PCR/antigen hurtigtest for å avslutte karantenen tidligst tas 11 døgn (4+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden. 

Full hjemmekarantene

For uvaksinert og delvaksinert (1 dose) helsepersonell gjelder regler som for den øvrige befolkningen: Uansett type nærkontakt med covid-positiv person, er hovedregelen smittekarantene hjemme i 10 dager fra eksponering. PCR test tas så raskt som mulig, og avslutning av karantene kan skje dersom PCR/antigentest ved dag 7 er negativ. ​

Munnbind og avstand

Alle nærkontakter angitt over skal bruke munnbind i arbeidstiden og forsøke å holde avstand til kolleger i 10 dager etter smitteeksponering.

Dersom den ansatte er definert som nærkontakt og får symptomer skal han/hun forlate arbeidsstedet og teste seg med PCR. ​

Arbeid hjemmefra​

Medarbeidere i SØ oppfordres til å jobbe hjemmefra når arbeidsoppgavene gjør det mulig. Arbeid hjemmefra avtales med nærmeste leder. Nærmeste leder vurderer behov for fysisk tilstedeværelse, og bør også ta med i vurderingen mulighet for å holde god avstand på arbeidsplassen og andre praktiske hensyn.

Dersom kollegaer på grunn av arbeidets art må sitte tett sammen må munnbind benyttes

Ansatte bør også benytte munnbind når de oppholder seg i sykehusets fellesarealer, når man ikke kan holde 1 meter avstand til andre ansatte, pasienter og besøkende.

Møter/kurs/undervisning​

NB! Alle planlagte kurs i desember og januar er avlyst.

 • Møter gjennomføres elektronisk der det er hensiktsmessig og gjennomførbart.
 • Møter og forsamlinger med fysiske fremmøter skal begrenses til et minimum.
 • Nødvendige kurs og undervisning som er avgjørende for utdanningsforløp og spesialisering bør gjennomføres, forutsatt at smittevernfaglige anbefalinger følges.
 • Basale smittevernrutiner følges alltid, med spesiell vekt på god håndhygiene
 • Antall deltakere på kurs /undervisning bestemmes av rommets størrelse. Det tillates imidlertid ikke arrangert møter eller kurs, heller ikke eksternt, for over 20 deltakere.
 • Må kunne opprettholde 1 meter avstand.
 • I møter der pasienter deltar må det sikres at disse er i stand til å følge beskjeder om smittevernregler.
 • Ved simulering og praktiske øvelser se prosedyre Simulering/ ferdighetstrening - under pandemi i EK
 • ​Det er heller ikke ønskelig at SØ-ansatte deltar ved større eksterne arrangementer i faglig regi, med mindre de ut fra en ledervurdering er av vesentlig betydning for sykehuset / egen enhet.

Feriereiser til utlandet

​​Utfyllende informasjon om regler og retningslinjer for reiser til utlandet finner du her: Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no

Det er viktig at alle merker seg at utenlandsreiser bør planlegges slik at eventuell karantene kan være gjennomført før ferien er avsluttet. Dersom man blir koronafast eller uventet må i karantene etter hjemkomst, må fridager eller permisjon uten lønn benyttes.

Alle som ønsker å reise må holde seg orientert om regler og reiseråd, som for tiden endres fortløpende.​​​​

Fant du det du lette etter?