Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere i Sykehuset Østfold.

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus og kontakter


 

Se Folkehelseinstituttets definisjon.

Bekreftet tilfelle
En person som har fått påvist covid-19 ved PCR eller annen anbefalt diagnostisk metode.


 

OBS! Nærkontakt vurderes individuelt
Smittesporing som følge av koronapositive ansatte skal alltid gjøres i samråd med avdeling for smittevern. Med en langt større andel av mer smittsomt, mutert virus i sirkulasjon kan vi ikke lenger stole helt på kriteriene for nærkontakter som til nylig har vært nærmere enn 2 meter i over 15 minutter, og 48 timer tilbake i tid fra eksponering. Vurderingene må gjøres mer individuelt ut fra konteksten, og smittevernoverlege/hygienesykepleier må varsles.

Nærkontakt
Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 fra 48 timer før symptomdebut (eller før positiv prøve, hos asymptomatiske).

Med tett kontakt menes:

 • kontakt med andre personer med mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr
 • direkte fysisk kontakt (f.eks. håndhilsing) uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr
 • direkte kontakt med prøvemateriale uten bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr
Vaksine kan gi unntak fra karantene i arbeidstiden
Kritisk viktig helsepersonell som er vaksinert med første vaksinedose for minst tre uker siden, kan unntas fra smittekarantene. Det kreves fortsatt PCR-test tatt 3. og 7. døgn etter siste smitteeksponering. Vaksinert helsepersonell kan som hovedregel arbeide mens de venter på prøvesvar, med mindre de jobber med spesielt sårbare pasientgrupper. Helsepersonellet må være i karantene i fritiden.

 

Sannsynlig tilfelle
En nærkontakt som utvikler symptomer på covid-19

Mistenkt tilfelle
En person med symptomer på covid-19 eller som etter legevurdering mistenkes å være syk av covid-19.

Pasientnære områder
Alle områder der det foregår undersøkelse og behandling av pasienter, der pasienter oppholder seg når de venter på undersøkelse eller behandling, eller der pasienter beveger seg til og fra undersøkelse og behandling.

"Ansatte som har sitt virke i pasientnære områder" omfatter dermed alt personell som har arbeidsoppgaver i disse områdene, inkludert opphold på mer enn 15 minutter, selv om personellet ikke har direkte pasientkontakt. Eksempler utover helsepersonell er kantine/kiosk-personell, kontoransatte i skranker, portører, rengjøringspersonell, teknikere på røntgen, farmasøyter. Mens kontoransatte, regnskap og service/støttepersonell som ikke treffer pasienter eller arbeider i område med pasienter regnes som øvrige ansatte.

Medarbeidere bosatt i Sverige - Grensependlere og vikarer

Snakk med din leder om gjeldende praksis / prosedyre i sykehuset

Grensepassering

Samfunnskritisk personell kan passere grensen over den gamle brua ved Svinesund for å unngå kø. Den er åpen for passering hele døgnet. Husk nødvendig dokumentasjon for grensepassering.

Karantene

Se Folkehelseinstituttets regler for karantene.

Bor du i Sverige? Se eget punkt - Medarbeidere bosatt i Sverige

Avklaringskarantene 

Utbruddet av mutert, britisk koronavirus har skjerpet kravene til karantene. Nå skal også husstandsmedlemmer av nærkontakter i karantene. Dette kalles avklaringskarantene eller ventekarantene og gjelder alle kommuner. Når nærkontakten har fått svar på første prøve, kan husstandsmedlemmer gå tilbake på jobb dersom testen er negativ. 
Les mer hos FHI Råd til de som er i karantene

Sykehuset følger rådene til Folkehelseinstituttet

Se Folkehelseinstituttets råd til de som er i karantene.

men har i tillegg følgende presiseringer: 

 • Ha god håndhygiene, spesielt etter kontakt med nese og munn, etter toalettbesøk og før matlaging og måltider. Det samme gjelder for alle personer i din husstand.
 • Ikke benytt samme dusj og toalett som de andre i hjemmet. Om det ikke er mulig, bør disse rengjøres etter bruk hver gang.
 • Ikke del seng med andre
 • Bruk egne håndklær og vaskekluter
 • Vask undertøy, håndklær og sengetøy på minst 60 grader
 • Opplys om du har vært utsatt for koronasmitte ved hver kontakt med helsetjenesten. Også andre husstandsmedlemmer bør opplyse om dette.
 • Overlat handling og andre oppgaver utenfor hjemmet til andre. 
 • Du kan gjerne gå tur eller oppholde deg i friluft

Når du har fått beskjed om å gå i karantene skal du gi beskjed til din leder. Hvis du får symptomer mens du er i karantene skal du testes (se eget punkt).

Karantenen varer i 10 dager

Hvis du er satt i karantene skal du være i karantene i 10 dager. Testresultatene påvirker ikke karantenetiden. Karantenerelatert egenmelding kode 129 kan benyttes i maks 8 dager og senest fra dag 9 må karantenerelatert sykemelding, kode 119 benyttes.

Feriereiser til utlandet

Se oppdatert informasjon og lenker på Folkehelseinstituttets sider

Koronasenteret - testing av medarbeidere

Sykehuset Østfold tilbyr koronatest til:

 • medarbeidere med luftveissymptomer
 • medarbeidere og vikarer bosatt i Sverige
 • medarbeidere som har vært i utlandet
 • Medarbeidere som skal reise 

Testingen foregår på koronasenteret som fra 22. juli har fått ny plassering i modulbygget ved siden av mammografiscreeningen på den øverste parkeringsplassen. Koronasenteret har egen inngang på enden av bygget. Parkering på ansattparkering.

Slik finner du fram til koronasenteret


Slik gjør du det:

 • Medarbeider tar kontakt på koronatelefonen for vurdering og time til test. Telefon 960 90 999 hverdager kl. 08.00 - 14.00. (Endret åpningstid fra 28. juni: kl.08.00 - 13.00)
 • Medarbeidere melder sin nærmeste leder hvis det avtales test i koronatelefonen
 • Norsk medarbeider mottar sitt testresultat på helsenorge.no og SMS. Utenlandske statsborgere får svar på telefon/sms. Svar foreligger i hovedsak innen et døgn, noen ganger raskere.
 • Ved positiv test vil du bli oppringt for svar. Da kan man komme på jobb 10 døgn etter symptomdebut og feberfri i 24 timer. Hvis du er positiv på covid-19, men er asymptomatisk skal du være hjemme i 10 dager fra prøvesvar.

Alle henvendelser skal via koronatelefonen på 960 90 999, som setter opp medarbeidere på test direkte uten at leder trenger å sende inn skjema.

Medarbeidere informerer selv leder om at det er avtalt test. Ved positivt prøveresultat blir leder fortsatt kontaktet av koronasenteret.


Koronatelefon for medarbeidere

Husk også at det er oppdatert informasjon til medarbeidere både på koronasiden på intranett, nyheter på intranett og også på siden hvor du er nå med informasjon til medarbeidere, studenter og ledere. 

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjon på sine nettider.

Se også covid-19-forskriften (Lovdata)

Folkehelseinstituttet

Gravide medarbeidere og helsepersonell i risikogrupper

Råd fra Folkehelseinstituttet angående graviditet og koronasmitte/-sykdom.

Har du som leder mer spørsmål utover rådgiving fra FHI, hvis du har gravide medarbeidere, kan du kontakte din IA-kontaktperson i SØ.

Oversikten over IA-rådgivere finner du på intranett under fanen Ledelse og boksen Lederstøtte.

Råd fra Folkehelseinstituttet til risikogrupper

Reisevirksomhet

Se oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets sider

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge - FHI


Interne møter

For mer informasjon om møtevirksomhet se prosedyre:

Strømmetjenester

I forbindelse med at et stort antall ansatte i regionen nå jobber hjemmefra, er det vesentlig å sikre god kapsasitet på nettverk og båndbredde til arbeidsrelaterte oppgaver. 

Sykehuspartner har økt nettverkskapasiteten for å imøtekomme behovene, men ved kapasitetsproblemer vil klinisk trafikk prioriteres. Dette vil være under kontinuerlig vurdering.

Hjemmekontorløsning for pc og mobil– Startportalen – E-post – Skype/Lync – Videokonsultasjon

IKT-avdelingen har på samlet nyttig informasjon og linker til forskjellige IKT- kommunikasjons tjenester for våre medarbeidere.

Dokumentet inneholder informasjon om hjemmekontorløsninger som kan benyttes og hvordan de settes opp.

Innhold i dokumentet

 • Hjemmekontorløsning, tjenester som dekker både bærbare pc’er og mobiltelefoner.

 • Den nye «Startportalen», vil gi tilgang til arbeidsflaten på alle private pc’er.

 • Tilgang til e-post utenfor SØ sitt nett på.

 • Skype-Lync, for kommunikasjon i møter med lyd (ikke video) og deling av skjerm.

 • Videokonsultasjon med pasient.

 • Produkter, som tilbys til audio og video.

 • Bestilling og support.

Lenke til dokumentet

 

På Sykehuspartner sine sider kan du finne brukerveiledninger, logge deg på Outlook, Gat og Læringsportalen.

Lenke til Sykehuspartner

Arbeidstid og fravær

Informasjon relatert til arbeidstid og fravær i forbindelse med korona. Tilgjengelige avtaler om utvidet bruk av overtid vil bli fortløpende publisert. Oversikt over fraværskoder som skal benyttes i forbindelse med karantene vil bli fortløpende ajourholdt.

Fraværskoder med forklaringer i forbindelse med korona Brukerveiledninger – Flytte personell fra poliklinikk til døgnområde i Gat og Personalportalen Brukerveiledning Gat - Forhøyede overtidssatser - kronetillegg


 

Avtaler mellom Spekter og fagforeninger/hovedorganisasjoner

For tiden er det ingen gjeldende avtaler mellom Spekter og de ulike fagforeningene/hovedorganisasjonene i forbindelse med koronasituasjonen.

Sentrale avtaler med ulike fagforeninger og hovedorganisasjoner i forbindelse med koronasituasjonen

Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

Fra og med 16. mars 2020 ble det innført kortere arbeidsgiverperiode for koronarelatert sykefravær. Arbeidsgiverperioden for sykelønn er nå midlertidig satt til å være tre dager. SØ kan søke refusjon fra dag 4.

Ordinære regler for egenmelding gjelder, dvs. maks 8 dager per fraværsperiode og totalt 24 fraværsdager per år i henhold til IA-avtalene. Dette gjelder også ved koronarelatert fravær.

Yrkesskaderegler - koronavirus

Regjeringen har endre yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Les mer på regjeringens nettsider

Les mer om yrkesskadeforsikring på KLP sine nettsider

Smittede pasienter og medarbeidere. Medarbeidere i karantene

Vi har en egen informasjonsside til media, hvor de henter sin informasjon om hvor mange smittede pasienter og medarbeidere det er, samt hvor mange i karantene.

Her finner du en lenke til den siden.

Informasjon

Kunnskap og forskning om covid-19

På disse sidene vil forskningsavdelingen fortløpende legge ut informasjon om blant annet forskning, litteratur, lenker til databaser med oppdatert kunnskap om covid-19 og søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19.

Kunnskap og forskning om covid-19

Tilbud til ledere

Ta vare på medarbeidere i disse tider!

Det er naturligvis alltid et lederansvar å ivareta sine medarbeidere. Det gjelder ikke minst nå, både medarbeidere på jobb og de som er i sykmelding eller karantene i disse tider.

 
Det er positivt å være i kontakt/få telefon fra sin leder. 
Dersom din medarbeider trenger en samtale, har bedriftshelsetjenesten et tilbud om samtaler. Du kan også ta kontakt med prestetjenesten.

 

Leder bestiller tjeneste fra BHT gjennom bestillingsportalen på ordinært vis: Bestillingsportal bedriftshelsetjenestenSamtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon

Prestetjenesten

Prestetjenesten kan også kontaktes: Vakttelefon 417 08 417.

Behov for veiledning eller en diskusjonspartner?

Det er utfordrende tider og som leder kan det nå oppstå flere uvante situasjoner. Dersom du som leder skulle ha behov for veiledning eller noen å diskutere med utover de kanaler du ellers benytter, enten om det gjelder deg selv eller de lederoppgaver du står i, kan du kontakte sykehusets lederutvikler: Jarle E. Refnin, Tlf. 916 905 09.

 

HR- avdelingen har også HR- rådgivere med formell coachingutdannelse som kan bistå med ulike oppdrag.

Samtaler vil i utgangspunktet bli gjennomført via video eller telefon.

Psykososialt arbeidsmiljø

I HMS-portalen på intranett finner du boksen Hjelp i covid-19. Der kan både ledere og medarbeidere få gode råd om blant annet kollegasamtale, støttesamtale og hjelp til selvhjelp.
Fant du det du lette etter?