HELSENORGE

Videreformidling av informasjon om koronasmittede til andre instanser

Informasjon til pasienter – helsepersonells plikt til å videreformidle opplysninger om koronasmittede til andre instanser.

​Helsepersonell har uten hinder av lovbestemt taushetsplikt en melde- og varslingsplikt om pasienter som er smittet av koronaviruset. Dette følger av smittevernloven § 2-3. Når helsepersonell gir en melding eller varsel som identifiserer en person, skal det gis informasjon til den opplysningene angår, om hvem som er mottaker og hva opplysningene skal brukes til.

I en hektisk behandlingssituasjon, vil det være utfordrende for helsepersonellet å overholde denne plikten overfor hver enkelt pasient. For å bidra til at sykehuset ved behandlingen av disse personopplysningene, overholder vår informasjonsplikt, velger vi å gå ut med generell informasjon om dette her.

Nedenfor er det listet opp hvilken informasjon som blir videreformidlet, hva formålet er og hvordan informasjonen blir lagret hos mottaker.

Varsling til kommunelegen eller Folkehelseinstituttet

  • Varselet inneholder personopplysninger, mistenkt diagnose og smitteforhold, samt eventuelle smitteverntiltak
  • Formålet med varsling er å raskt kunne følge opp de enkelte sykdomstilfellene for å forebygge videre smitte som kan gi alvorlig sykdom
  • Opplysninger varsles per telefon til kommunelegen eller Folkehelseinstituttet
  • Varslene lagres i en egen varslingsdatabase i Folkehelseinstituttet. Varslingsdatabasen driftes i henhold til gjeldende lovverk om taushetsbelagte opplysninger. Kun et begrenset antall personer med tjenstlige behov har tilgang til data i varslingsdatabasen.

Melding til MSIS(Meldingssystem for smittsomme sykdommer) - Folkehelseinstituttet

  • Meldingen inneholder personopplysninger, diagnosen og smitteforhold, samt eventuelle smitteverntiltak.
  • Formålet med melding til MSIS er å holde oversikt over den epidemiologiske situasjonen i landet, og for å oppdage og oppklare eventuelle utbrudd av smittsom sykdom.
  • Opplysningene sendes på eget skjema per post til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen i den smittedes bostedskommune.
  • Opplysningene registreres ved Folkehelseinstituttet i en database (MSIS). Personopplysningene lagres kryptert. MSIS-registeret driftes i henhold til helseregisterloven og personopplysningsloven. Kun et begrenset antall personer
Se også informasjon på Folkehelseinstituttet sine sider