Helsenorge
Bilde av bioingeniør i senter for laboratoriemedisin

Utdanning og kompetanse

Sykehuset Østfold skal tilby helhetlige helsetjenester kjennetegnet av kvalitet, trygghet og respekt. I møte med sykehusets medarbeidere skal pasientene oppleve empati, profesjonalitet, god kommunikasjon og rett kompetanse. 

Utdanning av helsepersonell

Videreutdanning av egne medarbeidere

Sykehuset Østfold legger vekt på videreutdanning av egne medarbeidere for å sikre tilgang på rett kompetanse. Utdanning og kompetanseutvikling for egne medarbeidere er en viktig oppgave for å sikre kvalitet og behov for spesialkompetanse i behandling av våre pasienter. Medarbeidere som velger seg videreutdanning innen våre prioriterte fagområder kan søke om økonomisk støtte under utdanning.

Sykehuset har stort behov for spesialsykepleiere og vi har 40 utdanningsstillinger som sykepleiere som ønsker å ta prioriterte videreutdanninger kan søke på.
Utlysning av utdanningsstillinger skjer ca. en måned før høgskolenes søknadsfrist, og det søkes elektronisk under ledige stillinger.

Kontaktinformasjon:

Kjersti Aarvik Holøs

Telefon: 941 67 948

E-post: kjersti.aarvik.holos@so-hf.no

Videreutdanning i samarbeid med Høgskolen i Østfold

For å sikre rett kompetanse for medarbeidere som møter pasienter i akuttsituasjoner har Sykehuset Østfold i samarbeid med Høgskolen i Østfold startet en videreutdanning i paramedics for ambulansepersonell.  Dette er en deltids utdanning som går over to år, med 15 studieplasser. Utdanningen fullfinansieres av Sykehuset Østfold. Søknad til utdanningen skjer via høgskolen, men opptaket gjøres av sykehuset.

Praksisplasser

Utdanning av helsepersonell er en av sykehusets lovpålagte oppgaver. Sykehuset Østfold stiller cirka 800 praksisplasser til disposisjon for utdanningsinstitusjonene hvert år. Praksisplassene er i hovedsak innrettet mot disse utdanningene:

Bachleorutdanninger

• Sykepleie
• Vernepleie
• Audiograf
• Bioingeniør
• Ergoterapi
• Fysioterapi
• Sosionom 
• Radiograf
• Barnevernspedagog

Videreutdanninger

• Intensivsykepleie
• Anestesisykepleie
• Operasjonssykepleie
• Akuttsykepleie
• Paramedics
• Jordmor

Universitetets utdanninger

• Medisin
• Klinisk ernæringsfysiologi

Fagskoleutdanninger

• Psykisk helse
• Barsel og barnepleie
• Kreft

Videregående skole

• Helsesekretærer
• Helsearbeider
• Ambulansefag

Samarbeidsavtaler

Sykehuset har samarbeidsavtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner for å gi et faglig korrekt og relevant utdanningstilbud.   

• Universitetet i Oslo
• Høgskolen i Østfold
• Høgskolen i Vestfold
• Høgskolen i Oslo
• Høgskolen i Akershus
• Østfold Fagskole
• Malakoff og Mysen videregående skoler

Lærlinger

Sykehuset Østfold tilbyr læreplasser til ulike fag:

• Lærlinger innen helsearbeiderfaget
• Lærlinger innen ambulansefaget
• Lærlinger innen institusjonskokkfaget

Sykehuset Østfold er en av medlemsbedriftene i OKOS (opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold).
Nærmere informasjon om får du på OKOS sine nettsider.

LIS 1

Sykehuset Østfold tilsetter 22 LIS 1 leger  to ganger i året. Oppstartstidspunkt er 1. mars og 1. september. Mer informasjon om tidspunkter og frister se: www.helsedirektoratet.no

Ledige LIS 1stillinger lyses ut gjennom en nasjonal portal på nett. For nærmere informasjon se Helsedirektoratet sine sider.

LIS 1 leger i Sykehuset Østfold har to-delt tjeneste, med 6 måneder medisin og 6 måneder kirurgi, inkludert ortopedi. Fordelingen av kommunehelsetjenesteplassene finner sted ca. 3 måneder før oppstart i kommunen. 

Før oppstart i sykehuset gjennomfører LIS 1 legene et 5 dagers introduksjonskurs.

Ny spesialistutdanning for leger ble innført fra 1. september 2017. Spesialistutdanningen skal innrettes mot framtidens utfordringer, endringer i pasient- og legerollen og reformene i helsetjenesten. Sykehuset Østfold og kommunene vil sørge for at sentrale deler av fagfeltet dekkes i henhold til nytt utdanningsforløpet for LIS 1.

Kontaktinformasjon: 

Seksjonsleder Merete Magnussen Jansen 
E-post: Merete.Magnussen.Jansen@so-hf.no

LIS2 og LIS3

Første del av spesialistutdanning for leger, LIS1, startet 1. mars 2017. De neste delene, LIS2 og LIS3, starter 1. mars 2019. I forbindelse med den nye modellen etableres en tverregional ordning for å sikre en nasjonal, samordnet utdanning. Helse Sør-Øst RHF har påtatt seg oppgaven med å koordinere arbeidet mellom de fire regionale helseforetakene.

Her kan du lese mer om den nye ordningen (helsedirektoratet.no)

Nasjonal nettside for LIS (spesialisthelsetjenesten.no)

Utdanningsplaner


 

Fag- og kompetanseutvikling


Fag- og kompetanseutvikling

Sykehuset har utarbeidet en strategisk plan for fag- og kompetanseutvikling. Planen skal medvirke til å sikre at sykehuset har den rette kompetansen for å møte fremtidens utfordringsbilde og nå våre overordnede mål. 
Alle enheter i sykehuset har i tillegg egne planer for fag- og kompetanseutvikling.

Fag- og kompetanseutvikling skal bidra til:


• Klinisk helsepersonell jobber kunnskapsbasert
• Pasientbehandlingen organiseres og utvikles ved pasientforløp og prosessforbedring
• Høy pasientsikkerhet utøves i alle ledd
• Sykehuset har ledere og medarbeidere med rett kompetanse
• Kompetanseledelse gjennomføres med samme struktur i sykehuset
• Medarbeidere har kompetanse som kreves for å optimalisere og videreutvikle nytt driftskonsept
• Sykehuset har tilstrekkelig antall spesialister innen aktuelle fagområder
• Sykehuset har tilstrekkelig antall spesialutdannet helsepersonell innen aktuelle fagområder
• Sykehuset utdanner tilstrekkelig antall helsepersonell med god kompetanse

Strategisk plan for fag- og kompetanseutvikling

Introduksjonsprogram for nye medarbeidere

I Sykehuset Østfold har vi et obligatorisk standardisert introduksjonsprogram for nye medarbeidere. Vikarer og medarbeidere i faste stillinger skal gjennomføre dette, din leder vil gi deg mer informasjon.
 
Hurtigguide - Sykehuset Østfold Kalnes

Læringsportalen

Sykehuset Østfold har stor opplæringsaktivitet. De fleste avdelingene har egne fagdager tilrettelagt i turnus. I tillegg tilbys opplæring; både klasseroms kurs, e-læring, ferdighets- og simuleringstrening. Sykehuset benytter Læringsportalen til annonsering av ulike opplæringsaktiviteter. 

Læringsportalen

Simulerings- og ferdighetssenteret

Februar 2016 åpnet vi et nytt simulering- og ferdighetssenter på Kalnes. Senteret er bemannet av anestesisykepleier, intensivsykepleier, akuttsykepleier og kurskonsulent.
Simulering- og ferdighetssenteret koordinerer og tilrettelegger for opplæring i hjerte- lungeredning, ProAct, praktiske prosedyrer og fullskalasimuleringstrening.
Sykehuset har utdannet mange fasilitatorer/instruktører innenfor forskjellige kliniske yrkesgrupper og fagfelt, som bidrar til å gjennomføre simulering- og ferdighetstrening.

Kontaktinformasjon:

Martine Hemstad Lyslid
Telefon:  94168304
E-post: martine.hemstad.lyslid@so-hf.no

Kurstilbud

Sykehuset Østfold tilbyr flere fagkurs for samarbeidspartnere, pasienter og pårørende.
Tilbudene annonseres forløpende her, eller ved direkte henvendelse til målgruppen.

E-læring for helsepersonell

Aseptisk teknikk Behov for rehabilitering?Basale smittevernsrutiner 
Hydrocephalus – kunnskap og mestring  
HåndhygieneIntravenøs væskebehandling          Norovirus - håndtering TransfusjonsbehandlingPEG – Percutian Endoskopisk GastronomiSmitteregime i sykehjemSmittevern i hjemmebaserte tjenester

E-læring for pasienter og pårørende

ADHD - kurs for foreldre og foresatte til barn og unge med ADHD

Avføringslekkasje Avspenningstrening Bekkenbunnstrening KOLS, E-læringskurs for pasienter og pårørende Hydrocephalus – kunnskap og mestring

Stoffskifte, E-læring om høyt stoffskifte (hypertyreose)  
Stoffskifte, E-læring om lavt stoffskifte (hypotyreose)    

Andre kurs for pasienter og pårørende

Sykehuset tilbyr tilrettelagt opplæring for pasienter og pårørende, les mer om det her.

E-læring for eksterne samarbeidspartnere

Introduksjon for SØs eksterne samarbeidspartnere

Fant du det du lette etter?