Innovasjonspartnerskap

Prosjektet heter «Nyskapende pasientforløp», og skal sammen med næringslivsaktører tilstrebe å utvikle nyskapende løsninger og tjenester for pasient, pårørende og helsetjenesten, som har til hensikt å forbedre innhenting, bearbeiding og deling av informasjon mellom pasient og helsetjenesten i et pasientforløp.

 

​Behovet for gode løsninger for dette gjelder hele helsetjenesten, men vi fokuserer på kreft i dette prosjektet da det utgjør et betydelig utfordringsbilde på verdensbasis, både for pasient og pårørende, helsetjenesten og samfunnet. Ambisjonen for partnerskapet er at løsningen(e) skal kunne breddes ut til flere pasientgrupper, samt at den skal være gjenbrukbar i helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt. Bedriften(e) som bidrar til nye løsninger vil ha et stort vekstpotensial både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet startet oktober 2017 og går til september 2020.

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet

De demografiske endringene med et økt antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester, og samtidig redusert tilgang på helsepersonell, setter helse- og omsorgstjenesten under et stort press.
Økt antall pasienter og eldre gjør at veksten i etterspørselen etter helsetjenester vil være høyere enn veksten i tilgangen på helsepersonell og sykehussenger i tiden fremover. Utfordringene med å prioritere hva som er viktigst i helsetjenesten blir større.

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) beskriver utviklingstrekk frem mot 2040 og Regjeringens mål og planer om å skape pasientens helsetjeneste. Pasienten skal settes i stand til å kunne medvirke i utformingen av tjenesten, delta i valg av egen behandling og mestre eget liv. For å realisere dette er selvbetjening, behandlingsforløp og tilgang til helseopplysninger viktige forutsetninger.

Den teknologiske utviklingen i samfunnet skjer i dag raskt, og påvirker også helsetjenesten. Digitalisering er ett eksempel på teknologisk utvikling i samfunnet, der teknologi brukes for å effektivisere eksisterende, samt tilby nye og bedre tjenester som er mer effektive, pålitelige og enkle å bruke. I dag er innbyggerne vant til digitale tjenester for å skaffe informasjon, kommunisere og utføre tjenester på egenhånd. Her henger helsesektoren etter.

Disse utfordringene og utviklingstrekkene er viktige drivere til innovasjon i helsetjenesten for at vi skal ha en moderne, inkluderende og effektiv offentlig sektor, i takt med øvrig samfunnsutvikling. Pasientene har for eksempel økende forventninger i forhold til mulighet for digital samhandling med helsetjenesten.

Behovet gjelder hele helsetjenesten, men vi fokuserer på kreft da det utgjør et betydelig utfordringsbilde på verdensbasis, både for pasient/pårørende, helsetjenesten og samfunnet.

Behov for nye løsninger

Behov for nye løsninger

Vi er på jakt etter en helhetlig løsning/tjeneste for avstandsoppfølging. Med avstandsoppfølging mener vi medisinsk oppfølging av personer med alvorlig/langvarig sykdom i periodene de er hjemme. Målet med dette er at:

 • Pasientene i større grad kan følge med på, håndtere og forstå egen sykdom
  • Ta prøver/målinger (f.eks. vekt, temperatur) i hjemmet for kontrollere egen helsetilstand
  • Få støtte til å ta beslutninger/valg for å mestre sykdommen best mulig, basert på resultater av prøver/målinger
  • Kunne dele nødvendig informasjon med helsetjenesten for å være trygg på at de blir fulgt opp
  • Kunne gjennomføre konsultasjoner digitalt


• Helsepersonell i større grad kan følge opp pasienter mens de er hjemme:

 • Fange opp endringer i pasientens tilstand, og iverksette tiltak ved behov. Ved kritiske endringer bør helsepersonell motta varsler
  • Kunne gjennomføre konsultasjoner digitalt
  • Kunne gi pasienter mer individuell behandling basert på bruk av analyseverktøy (Eks. maskinlæring)

Løsningen som utvikles skal kunne breddes ut til flere pasientgrupper samt at den skal kunne være gjenbrukbar i helsetjenesten til andre sykdomsgrupper og fagområder. 

Invitasjon til næringslivet - markedsdialog

Sykehuset Østfold ønsker å invitere næringslivet til dialogmøter for å presentere innovasjonsprosjektet og behovet for nye løsninger. Formålet med disse møtene er å komme i dialog med markedet for å drøfte problemstillingen, få innspill og avklare innovasjonspotensial. Det ble gjennomført dialogmøte i Østfold 7. og 24. mai. Invitasjonen ble kunngjort på Doffin 9. april 2018.

Før dialogmøte 1:

Fra dialogmøte 1:

Vedlegg til rapport fra dialogmøte 1

Under følger dokumentasjon fra gruppeoppgavene. Dokumentene må ses i sammenheng med rapporten. Det arbeides med en endelig sluttrapport, der dokumentasjon fra begge dialogmøtene vil bli samlet.

 1. Eksisterende løsninger og teknologier
 2. Behov og idéer til løsning
 3. Utvalgte idéer

Fra dialogmøte 2:

Sluttrapport

Sluttrapport fra dialogmøte 1 og 2

Vedlegg til sluttrapporten fra dialogmøte 1 og 2:

 1. Eksisterende løsninger og teknologier
 2. Behov og idéer til løsning
 3. Utvalgte idéer
 4. Innspill bruksområder

Match-making-arrangement i Oslo 21. juni

Det ble arrangert et match-making-event i regi av Norway Health Tech i Forskningsparken 21. juni , der leverandør fikk presentert behovet til Sykehuset Østfold og kunne møte potensielle partnere for å samarbeide om løsning.

Match-making-arrangement i Stavanger 28. august

Det arrangeres et match-making-arrangement i regi av Smart Care Cluster i Stavanger 28. august.

Link til mer info 


Mer informasjon om Sykehuset Østfold finner du her

Sykehuset Østfold Kalnes

Prosjektets faser og tidslinje

Prosjektet løser de fem fasene på denne måten:

Prosjektets tidslinje

Fase 1 – Behovsavklaring (oktober 2017 – april 2018)
Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. I denne fasen har Sykehuset Østfold foretatt en innledende behovskartlegging i form av bl.a. samtaler med pasienter og helsepersonell ved Sykehuset Østfold, i Fredrikstad kommune og St. Olavs Hospital. I tillegg har følgende aktiviteter vært den del av fase 1:


• Tjenestedesignere fra Halogen har hatt utvidede samtaler med pasienter og visualisert funn fra behovskartleggingen.
• Teknologiske vurderinger på aktuelle løsningsområder er foretatt, samt kartlegging av overlappende eksisterende løsninger og prosjekter.
• Vurdering av potensielle gevinster og forskningsemner (fortsetter i Fase 2)
• Kartlegging av aktuelle følgevirksomheter (fortsetter i Fase 2)

Fase 2 – Markedsdialog (april 2018 – juni 2018)

Sykehuset Østfold inviterer næringslivet til dialogmøter 7. og 24. mai 2018 for å presentere innovasjonsprosjektet og behov for nye løsninger. Formålet med disse møtene er å komme i dialog med potensielle leverandører for å drøfte problemstillinge, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Markedsdialogen har også som formål å avklare innovasjonspotensial. Løsninger som allerede er kommersielt tilgjengelig, eller kan forventes å bli kommersialisert i nær fremtid, kan ikke være del av innovasjonspartnerskapet. 

Invitasjon vil bli kunngjort på Doffin 9. april 2018. Halogen fasiliterer dialogmøtene i samarbeid med Sykehuset Østfold.

Fase 3 – Konkurranse (juni 2018 – april 2019)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap. Konkurransen vil bli kunngjort høsten 2018. Difi er ansvarlig for veiledning i konkurransegjennomføringen.

Fase 4 – Utvikling (mai 2019 – mai 2020)

Formålet med denne fasen er tett samarbeid og utvikling av konkrete løsninger som kan kjøpes inn av offentlig part. Planen er å sette i gang flere innovasjonspartnerskap hvor det utvikles helt nye løsninger på konkrete behov. Innovasjon Norge kommer til å bidra med finansiering i denne delen.

Fase 5 – Kjøp (mai 2020 – oktober 2020)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsninger som er utviklet og som svarer til avtalte resultat.
Det avsluttende kjøpet må reguleres i konkurransegjennomføringen. Dette vil sannsynligvis bli i form av en kjøpsopsjon. Difi og Innovasjon Norge bistår i denne delen.

Status for prosjektet

Tidslinje

Prosjektet er i fase 3 (konkurranse). Følgende aktiviteter er gjort i Fase 1 og Fase 2:

Fase 1 – Behovsavklaring

• Behovskartlegging er utført i samarbeid med tjenestedesignere fra Halogen AS. Denne har bestått i samtaler og workshops med kreftpasienter, fastleger og fagpersonell på både sykehus og i kommuner. Kartleggingen viste at det er et stort behov for helhetlige digitale helsetjenester som gjør det mulig for pasienter å følge med, delta mer aktivt og håndtere sykdommen og livet når de er hjemme underveis i et behandlingsforløp. For helsetjenesten skal disse løsningene gjøre det mulig å følge opp pasienter når de er hjemme underveis i et behandlingsforløp og blant annet fange opp endringer i pasienters helsetilstand for forhindre forverringer, «unødvendige» sykehusinnleggelser og andre tilleggsbelastninger for pasientene
• Teknologiske vurderinger av løsningsområder er utført
• Overordnet gevinstanalyse er utført
• Identifisering av mulige forskningsemner og følgevirksomheter

Fase 2 – Markedsdialog

 
• To heldags dialogmøter med leverandører og andre interesserte er gjennomført i samarbeid med Halogen AS. Det var godt oppmøte og stort engasjement! Se mer informasjon under «Invitasjon til næringslivet – markedsdialog»
• Innspill fra dialogmøtene er under bearbeidelse og analyse, og er en viktig aktivitet som tas med videre i fase 3 (se under). Det er utarbeidet en sluttrapport for dialogmøtene som finnes under Invitasjon til næringslivet - markedsdialog

Fase 3 – Konkurranse

 • Arbeid med konkurransegrunnlaget er startet opp, og vil fortsette utover høsten
 • Mulige følgevirksomheter er under vurdering. Forankring pågår. Følgevirksomhetene skal være en del av konkurransegrunnlaget
 • Planlagt tidspunkt for kunngjøring av konkurransen midten av oktober 2018
 • Tilbudsfrist for prekvalifisering: Slutten av november 2018
 • Endelig tilbudsfrist mars 2019
 • Inngåelse av kontrakt med valgt leverandør: april 2019

 


Hovedmilepæler:
Grønt = utført

Status innovasjonspartnerskap

Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling, DIFI, Fredrikstad kommune, Sykehuspartner, St. Olavs hospital og NTNU. Tjenestedesignere fra Halogen AS har bistått prosjektet i behovsavklaring (fase 1) og markedsdialog (fase 2).

      

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse

Innovasjonssjef Ingunn Olsen
Ingunn Olsen                                                                                                    
Innovasjonssjef, Sykehuset Østfold HF                                                     
E-post: ingunn.olsen@so-hf.no                                                                  
Mobiltelefon: 918 51 633                                                                             

Heidi Halvåg

Heidi Halvåg
Rådgiver IKT, Sykehuset Østfold
E-post: heidi.halvaag@so-hf.no
Mobiltelefon: 915 53 318

Innkjøp

Cecilie Vitting
Cecilie Vitting
Rådgiver, Sykehusinnkjøp
E-post: cecilie.vitting@so-hf.no
Mobiltelefon: 452 97 494

Hva er innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. Prosessen består av fem faser (figur 1):

Figur 1 innovasjonspartnerskap

For mer informasjon om Innovasjonspartnerskap, se link: https://www.anskaffelser.no/prosess/innovasjonspartnerskap


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.