Innovasjonspartnerskap

Prosjektet heter «Nyskapende pasientforløp», og skal sammen med næringslivsaktører tilstrebe å utvikle nyskapende løsninger og tjenester for pasient, pårørende og helsetjenesten, som har til hensikt å forbedre innhenting, bearbeiding og deling av informasjon mellom pasient og helsetjenesten i et pasientforløp.

 

​Behovet for gode løsninger for dette gjelder hele helsetjenesten, men vi fokuserer på kreft i dette prosjektet da det utgjør et betydelig utfordringsbilde på verdensbasis, både for pasient og pårørende, helsetjenesten og samfunnet. Ambisjonen for partnerskapet er at løsningen(e) skal kunne breddes ut til flere pasientgrupper, samt at den skal være gjenbrukbar i helsetjenesten både nasjonalt og internasjonalt. Bedriften(e) som bidrar til nye løsninger vil ha et stort vekstpotensial både nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet startet oktober 2017 og går til september 2020.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet skal tilstrebe å utvikle nyskapende løsninger og tjenester for pasient, pårørende og helsetjenesten.

Mange pasienter opplever lange ventetider, usammenhengende behandlingsforløp med flere ulike behandlere, mangelfull informasjon og oversikt. Helsepersonell på sin side klager over ressursmangel og at de sinkes av IKT-systemer som ikke snakker sammen. I tillegg vil spesielt disse to utviklingstrekk i samfunnet gi store utfordringer for fremtidens helse- og omsorgstjeneste:


Demografisk utvikling

Levealderen fortsetter å stige, andelen eldre øker og flere får langvarige, komplekse sykdomstilstander. Bedret behandling gjør at flere pasienter lever med, og med ettervirkninger av alvorlige sykdommer. Økt antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester gjør at veksten i etterspørselen etter helsetjenester vil være høyere enn veksten i tilgangen på helsepersonell.


Teknologiske endringer i samfunnet reflekteres inn i helsesektoren – svært forsinket

Digitalisering er ett eksempel på teknologisk utvikling i samfunnet, der teknologi brukes for å effektivisere eksisterende, samt tilby nye og bedre tjenester som er mer effektive, pålitelige og enkle å bruke. I dag er innbyggerne vant til digitale tjenester for å skaffe informasjon, kommunisere og utføre tjenester på egen hånd. På samme måte forventer stadig flere pasienter digital kommunikasjon med helsetjenesten. Andre teknologiske trender er mobile helseløsninger og bruk av kunstig intelligens.

Både de demografiske endringene og teknologisk utvikling er viktige drivere til innovasjon i helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) beskriver utviklingstrekk frem mot 2040 og Regjeringens mål og planer om å skape pasientens helsetjeneste. Pasienten skal settes i stand til å medvirke i utformingen av tjenesten, delta i valg av egen behandling og mestre eget liv. For å realisere dette er selvbetjening, behandlingsforløp og tilgang til helseopplysninger, noe dette prosjektet støtter oppunder.

Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling, DIFI, Fredrikstad kommune, Sykehuspartner, St. Olavs hospital og NTNU. Tjenestedesignere fra Halogen AS bistår prosjektet i behovsavklaring (fase 1) og markedsdialog (fase 2).


Innovasjon Norge Direktoratet for forvaltning og iktFredrikstad kommune 


Sykehuspartner    St. Olavs hospital


Invitasjon til næringslivet

Sykehuset Østfold ønsker å invitere næringslivet til dialogmøter for å presentere innovasjonsprosjektet og behovet for nye løsninger. Formålet med disse møtene er å komme i dialog med markedet for å drøfte problemstillingen, få innspill og avklare innovasjonspotensial. Det vil bli gjennomført dialogmøte i Østfold 7. og 24. mai. Invitasjonen kunngjøres på Doffin 9. april 2018.

Mer informasjon om Sykehuset Østfold finner du her

Sykehuset Østfold Kalnes

Hva er innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en juridisk anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (offentlig aktør) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. Prosessen består av fem faser (figur 1):

Figur 1 innovasjonspartnerskap

For mer informasjon om Innovasjonspartnerskap, se link: https://www.anskaffelser.no/prosess/innovasjonspartnerskap

Prosjektets faser og tidslinje

Prosjektet løser de fem fasene på denne måten:

Prosjektets tidslinje

Fase 1 – Behovsavklaring (oktober 2017 – april 2018)

Formålet med denne fasen er å få forståelse for behovet og avdekke hvilket problem som skal løses. I denne fasen har Sykehuset Østfold foretatt en innledende behovskartlegging i form av bl.a. samtaler med pasienter og helsepersonell ved Sykehuset Østfold, i Fredrikstad kommune og St. Olavs Hospital. Kartleggingen viste at det er ønskelig med løsninger og tjenester som gjør det mulig for aktørene å innhente , bearbeide og dele informasjon i et pasientforløp:


• Få oversikt over pasientens totale behandlingsforløp (planlagte behandlinger, prøvestatus og hvor i forløpet pasienten er) til alle aktørene
• Kunne få tilgang til viktig informasjon om pasientens helsetilstand når pasienten er hjemme (målinger utført av pasient, enten automatisk og / eller manuelt, eller av helsepersonell)
• Gi mulighet for beslutningsstøtte og dialog mellom aktørene.
Tjenestedesignere fra Halogen AS bistår prosjektet i behovsbeskrivelsen.

Fase 2 – Markedsdialog (april 2018 – juni 2018)

Sykehuset Østfold inviterer næringslivet til dialogmøter 7. og 24. mai 2018 for å presentere innovasjonsprosjektet og behov for nye løsninger. Formålet med disse møtene er å komme i dialog med potensielle leverandører for å drøfte problemstillinge, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Markedsdialogen har også som formål å avklare innovasjonspotensial. Løsninger som allerede er kommersielt tilgjengelig, eller kan forventes å bli kommersialisert i nær fremtid, kan ikke være del av innovasjonspartnerskapet. 

Invitasjon vil bli kunngjort på Doffin 9. april 2018. Halogen fasiliterer dialogmøtene i samarbeid med Sykehuset Østfold.

Fase 3 – Konkurranse (juni 2018 – mars 2019)

Formålet med denne fasen er å velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap. Konkurransen vil bli kunngjort høsten 2018. Difi er ansvarlig for veiledning i konkurransegjennomføringen.

Fase 4 – Utvikling (mars 2019 – mars 2020)

Formålet med denne fasen er tett samarbeid og utvikling av konkrete løsninger som kan kjøpes inn av offentlig part. Planen er å sette i gang flere innovasjonspartnerskap hvor det utvikles helt nye løsninger på konkrete behov. Innovasjon Norge kommer til å bidra med finansiering i denne delen.

Fase 5 – Kjøp (mars 2020 – september 2020)

Formålet med denne fasen er å kjøpe løsninger som er utviklet og som svarer til avtalte resultat.
Det avsluttende kjøpet må reguleres i konkurransegjennomføringen. Dette vil sannsynligvis bli i form av en kjøpsopsjon. Difi og Innovasjon Norge bistår i denne delen.

Status for prosjektet

Prosjektet er i Fase 1 (behovsavklaring) med følgende gjennomførte og pågående aktiviteter:

  • Innledende behovskartlegging er utført
  • Tjenestedesignere fra Halogen AS bistår i å visualisere hovedfunn fra kartlegging og problemstillingen
  • Teknologiske rammebetingelser beskrives
  • Følgevirksomheter kartlegges
  • Markedsdialog er under planlegging

Hovedmilepæler:

Hovedmilepæler

Kontaktinformasjon

Prosjektledelse

Innovasjonssjef Ingunn Olsen
Ingunn Olsen                                                                                                    
Innovasjonssjef, Sykehuset Østfold HF                                                     
E-post: ingunn.olsen@so-hf.no                                                                  
Mobiltelefon: 918 51 633                                                                             

Heidi Halvåg

Heidi Halvåg
Rådgiver IKT, Sykehuset Østfold
E-post: heidi.halvaag@so-hf.no
Mobiltelefon: 915 53 318

Innkjøp

Cecilie Vitting
Cecilie Vitting
Rådgiver, Sykehusinnkjøp
E-post: cecilie.vitting@so-hf.no
Mobiltelefon: 452 97 494


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.