HELSENORGE

MDMA-assistert psykoterapi for personer med posttraumatisk stresslidelse/PTSD

Flere personer med alvorlig posttraumatisk stresslidelse (PTSD) har utfordinger med å nyttiggjøre seg effektiv behandling pga overveldelse ved eksponering. MDMA synes å ha en positiv innvirkning på pasientens toleransevindu for intervensjoner, slik at psykoterapi blir mer virkningsfullt. Dette er en åpen klinisk intervensjonsstudie, hvor formålet er å finne ut om det eksperimentelle stoffet 3,4-metylenedioksymetamfetamin (MDMA) kombinert med psykoterapi, er sikkert og effektivt for personer som har PTSD.

Om studien

Formålet er å finne ut om det eksperimentelle stoffet 3,4-metylenedioksymetamfetamin (MDMA) kombinert med psykoterapi, er sikkert og effektivt for personer som har PTSD. 

Hvem kan delta?

Fastlege kan kontakte studielege/terapeuter i studieteam for å vurdere om pasient kan være aktuell kandidat for studiedeltakelse.

Mail: psykforsk@so-hf.no

Studiekoordinator: xngjen@so-hf.no


Dette er en internasjonal multisenterstudie, der Norge er eneste studiested i Norge/SKandinavia. I Europa er det cirka 7 utprøversteder.


Hva innebærer studien?

Studien inkluderer to MDMA-assisterte psykoterapi-sesjoner fulgt av 8 ukers oppfølgning. Virkningen av MDMA varer mellom 6 til 8 timer, og er kombinert med strukturert samtaleterapi. Flere studier med MDMA-assistert psykoterapi tyder på god effekt på PTSD-symptomer.

Virkningsmekanismen er ikke godt nok kjent. Med resultatene fra denne studien har vi som mål å bedre kunne forstå virkningen av MDMA-assistert psykoterapi på PTSD, og dermed kunne bidra til utvikling av ny behandling.

  • Hovedmålet er å finne ut om det eksperimentelle stoffet MDMA kombinert med psykoterapi (samtaleterapi), er sikkert og effektivt for personer som har posttraumatisk stresslidelse (PTSD).
  • Deltakere vil bli screenet før vurdering om mulig deltakelse i studien
  • Oppmøte ved DPS Moss
  • Man ønsker å innhente informasjon om pasientens mentale helsetilstand, oppvekstvilkår, smerte, men også om vaner.
  • Opplysningene kommer fra samtaler med terapeuter og fra spørreskjema. Spørsmålene om medisinske historier, psykologiske spørreskjemaer, intervju om selvskading/-mordstanker. Fysisk undersøkelse (måling av blodtrykk, puls, temperatur og kroppsvekt)
  • Blodprøver (hematologi, biokjemi, thyroidfunksjon, serologi, hepatitt C, %CTD (alkohol), urinprøve og EKG tas også.
  • Screeningperiode rundt 4 uker. Gjennomføringsperiode 12 uker.
Vær oppmerksom

Fordelene vil kunne være redusert PTSD-symptomer som kan føre til økt sosial funksjonalitet og deltakelse i samfunnet. Man vil også kunne få økt forståelse for hvordan MDMA-assistert psykoterapi påvirker PTSD.

Prosjektet krever at pasienten setter av mye tid i studien, da det er mange samtaler og skjemaer som må fylles ut. Noen må seponere angstdempende og antidepressiv medikasjon i forbindelse med studien. Det kan også oppleves som en ulempe å ikke kunne røyke eller drikke kaffe i tiden nær MDMA-assistert psykoterapisesjonene (2 ganger). Pasienten må også overnatte på institusjonen ved disse anledningene. Etter studieslutt er det ingen ulemper, verken for deltakeren, grupper elller samfunnnet og/eller miljøet.


Kontaktinformasjon

Mail: psykforsk@so-hf.no

Studiekoordinator: xngjen@so-hf.no


Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Studieteamet vil ha kontakt med deltakernes fastlege.
Fant du det du lette etter?