HELSENORGE

- Vi er mye tryggere nå

Små og større utbrudd av koronasmitte i kommunene i Østfold, får nå mye oppmerksomhet. - Hvis antall pasienter i sykehuset øker igjen, er vi godt forberedt. Vi har en helt annen ro og trygghet nå enn da dette var helt nytt for oss, sier Mona Gundersen, rådgiver i intensivavdelingen.

Catrin Wasenius, Mona Gundersen og Line Jakobsen
F.v. Catrin Wasenius, Mona Gundersen og Line Jakobsen i intensivavdelingen.

​I Sykehuset Østfold er det få innlagte pasienter med covid-19, men beredskapen og oppmerksomheten rundt smittevern, er høy.

- Da pandemien spredde seg i Norge for alvor i mars, var de fleste

Liv Marit Sundstøl

Liv Marit Sundstøl

helsemedarbeidere både urolige og usikre. Det ble viktig for oss å sette inn tiltak raskt. Et av de aller viktigste grepene var å øke kompetansen slik at flere kan bistå med behandling av alvorlig syke covid-pasienter. Blant annet har 122 spesialsykepleiere fra ulike avdelinger i sykehuset fått intensivopplæring for å kunne bistå intensivsykepleierne i arbeidet med respiratorpasienter. Og vi har ytterligere 60 medarbeidere som kan gis opplæring, sier prosessdirektør Liv Marit Sundstøl.

Strengt smitteregime

Pasientene som kommer til sykehuset med mistenkt eller påvist koronasmitte, må behandles på samme måte. Medarbeiderne som er tett på disse pasientene, kler seg i fullt smittevernsutstyr. Dette gjelder både de som frakter pasienter hit i ambulanse, de som tar imot pasienten i akuttmottaket og de som behandler og undersøker pasienten i sengepostene.

- At vi daglig har mange pasienter med mistenkt smitte i sykehuset, gir oss god erfaring i hvordan vi skal opptre og jobbe for å unngå smittespredning, sier Mona Gundersen.

Trenger ofte pustestøtte

De fleste med mistenkt eller påvist smitte blir innlagt på isolater i infeksjonsavdelingen. Er testresultatet negativt, flyttes de gjerne til moderavdelingen, det vil si fagområdet i de utgangspunktet ville blitt innlagt på. Pasienter med positiv test blir oftest værende i infeksjonsavdelingen hvor de kan få pustehjelp med maske dersom de skulle behøve det. Blir de dårligere, flyttes de til intensivavdelingen. Pasientene med alvorlige pusteproblemer, kan kobles til en respirator.

- Vi har brukt det det siste halvåret godt. Vi har bygget opp kompetanse, fått mer utstyr og har tilrettelagt for at sykehuset kan ta imot mange syke covid-19-pasienter. Per nå har vi tilrettelagt for mer enn 50 intensivplasser. Det totale behovet for å oppfylle kravet fra helsemyndighetene, vil være 80 respiratorplasser, hvorav 75 respiratorplasser er beregnet på covid-19-pasienter, sier Sundstøl.

En krevende tid

Fagutviklingsrådgiverne og fagsykepleierne i intensivavdelingen har hatt ansvaret for mye av kompetansehevingen blant sykepleiere. Avdelingen er delt i to seksjoner; overvåkningen og intensiv/postoperativ, og seksjonene har i fellesskap hatt ansvaret for opplæring og koordinering av arbeidet.

- Det var krevende og utfordrende vårmåneder. Vi skulle behandle alvorlig syke pasienter som var koblet til respirator, og vi ante ikke hvor mange pasienter som ville få behov for behandling. Samtidig skulle vi lære opp sykepleiere fra andre avdelinger for å sikre nok kompetanse, sier Catrin Wasenius, fagutviklingsrådgiver intensiv/ postoperativ.

Tverrfaglig samarbeid

Et godt samarbeid innad i intensivavdelingen og med de andre avdelingene i sykehuset, var helt nødvendig.
- Vi har fått til et godt tverrfaglig samarbeid. At vi er trygge på hverandre, er viktig når vi jobber i team rundt pasienten, sier Line Jakobsen, seksjonsleder overvåkning.

Spesialsykepleierne som har fått opplæring er fra anestesi, operasjon, nyfødtintensiv og andre avdelinger i sykehuset. De skal kunne bistå dersom det igjen skulle bli stor pågang av alvorlig syke covid-pasienter med behov for respiratorbehandling.

- Men de vil alltid jobbe sammen med erfarne intensivsykepleiere som er utdannet til å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner og yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer. I disse spesielle tider hvor pårørende kan være lite til stede, er det av avgjørende betydning at intensivsykepleieren også bidrar til å håndtere og lindre stress, smerte og ubehag, sier Catrin Wasenius.

Catrin Wasenius

Catrin Wasenius med respirator