- Vi gjør hva vi kan for å forberede oss

- Vi vet at det vil bli stor pågang av pasienter i vinter også, og vi må snu hver stein for å finne måter å håndtere strømmen av pasienter på, og i særlig krevende perioder, øke kapasiteten. Målet er at pasienter skal få slippe å ligge på korridor, sier Irene Dahl Andersen, konstituert administrerende direktør i Sykehuset Østfold.

Irene Dahl Andersen
Irene Dahl Andersen, konstituert administrerende direktør i Sykehuset Østfold.

Gjennom fjoråret hadde Sykehuset Østfold svært høy beleggsprosent og store utfordringer i kapasitet, både i somatikk (fysisk helse) og psykisk helsevern. Stor pågang av pasienter, forlenget liggetid, korridorpasienter, mange utskrivningsklare pasienter og stor turnover i enkelte fagmiljøer, bidro til dette.

- Når høsten nå kommer vet vi at antall pasienter vil øke sterkt i perioder, og allerede nå er antall pasienter på vei oppover. Dette er en utfordring vi er nødt til å ta på alvor. Derfor er en arbeidsgruppe i full gang med et kapasitetsprogram for å få kartlagt alle muligheter i sykehuset, sier Dahl Andersen.

Dette er områdene arbeidsgruppen jobber med:
1. Innstrøm døgn
2. Liggetid (opphold i døgnområder)
3. Handlingsplan ved fare for overbelegg
4. Kompetanse, pasientflyt og logistikk

- Aller først prioriterer vi punkt 3 på lista. Vi skal raskt få på plass en handlingsplan ved fare for overbelegg. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at pasienter må ligge på korridor. Det går utover både pasientsikkerheten og pasientverdigheten, sier Dahl Andersen.

Lager tiltakskort

Handlingsplanen skal inkludere tiltakskort, som beskriver tiltaket, hvem som er ansvarlig og når det iverksettes. Handlingsplanen skal vedtas i sykehusledermøte allerede 23. oktober.

- Er vi godt forberedt, er sjansen større for at vi unngår slike tilstander som vi hadde i fjor. Dette er viktig ikke bare for pasientene, men også for medarbeiderne, sier Dahl Andersen.

Liv Marit Sundstøl

Liv Marit Sundstøl

Arbeidsgruppen består av ledere og fagfolk fra driften, tillitsvalgte og verneombud. Gruppen ledes av prosessdirektør Liv Marit Sundstøl som rapporterer om situasjonen og utviklingen i alle ledermøter.

- Vi vet at strømmen av pasienter inn i sykehuset ikke er jevn. Derfor må vi ha gode planer når vi ser at antall pasienter øker. Dette kan skje brått, sier Sundstøl.

Tomannsrom gjøres klare

I fjor kom det omtrent 38 000 pasienter til akuttmottaket. Selv om ca. 38 prosent av disse pasientene ble ferdigbehandlet i akuttmottaket og slapp å bli innlagt, var det et svært stort trykk på døgnområdene i lange perioder.
- Et viktig tiltak i slike kritiske situasjoner, er at vi tar i bruk tomannsrom i døgnområdene. Vi er allerede i gang med ombygging av de 27 rommene som egner seg til dette, sier Sundstøl.

I tillegg til at dobbeltrom kan tas i bruk, kartlegges alle arealer i sykehuset som eventuelt kan brukes i perioder med svært mange pasienter. Det vil primært være undersøkelses- og behandlingsrom, men kontorer og undervisningsrom vil også kunne bli aktuelle å benytte.

Egne tiltak i psykisk helsevern

Den store strømmen av pasienter i fjor rammet både somatikken og psykisk helsevern. Handlingsplanen som lages nå, gjelder somatiske døgnområder.

- Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har allerede utarbeidet egne tiltakskort som tas i bruk dersom pågangen av pasienter er større enn tilgjengelig kapasitet. I løpet av høsten prioriterer man derfor her, som ledd i å få bedre kontroll på pasientstrømmen, å foreta en bred og systematisk gjennomgang av akuttforløpet i hele klinikken, sier Dahl Andersen.   

Må hjelpe hverandre

Samtidig med at handlingsplanen utarbeides, kartlegges hele pasientlogistikken. Kan vi, blant annet i samarbeid med fastleger og kommuner, gjøre noe for å redusere antallet pasienter som kommer til akuttmottaket? Hva skal til for at vi kan klare å skrive ut flere pasienter tidlig på dagen? Kan vi forbedre egne utskrivingsrutiner og hvordan kan vi bistå og samarbeide tettere med kommunene om utskrivningsklare pasienter?

- Vi ser at det allerede er iverksatt en rekke gode tiltak. Nå må vi koordinere arbeidet, og bistå hverandre med å finne de beste løsningene, sier Sundstøl.

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes