50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold:

- Vi kan ikke vente og se

- Mange psykiske vansker har en tidlig start, og vi har sett at vi trenger et større fokus på barn mellom 0 og 5 år. De yngste barnas stemme kan lett forsvinne, sier seksjonsleder Britt Robertsen.

Britt Robertsen

Britt Robertsen

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss (BUPP Moss) behandler barn og ungdom fra 0-18 år fra Rygge, Råde, Våler, Moss og Vestby. De fleste som henvises til BUPP er i skolealder.

I BUPP Moss har de etablert et eget sped- og småbarnsteam som består av to psykologspesialister og en klinisk barnevernspedagog som jobber med barn i alderen 0-12 år, med hovedansvar for de fra 0-5 år. Teamet har også en lege tilgjengelig ved behov. Det er et arbeid i utvikling.

- Den psykiske helsen etableres allerede fra fødsel. Hvordan barnet blir møtt og forstått helt fra de er nyfødte, er vesentlig for deres utvikling på mange plan; som utvikling av tilknytning til sine viktigste omsorgspersoner, samt senere forståelse av seg selv og sine egne følelsesmessige reaksjoner, og forventninger til hvordan man vil bli møtt av andre.  Det foregår mye viktig forskning på dette feltet og det er viktig at vi implementerer denne kunnskapen i vårt arbeid. Det er ikke greit lenger å si "vi venter og ser", sier hun. 

Påvirker hverandre

Små barns vansker kan være vanskelig å fange opp og forstå; de kan vise uro, gråt, vansker med å spise, søvnvansker, og tilbaketrekning fra kontakt. Den gjeldende modellen å forstå barns utvikling i dag kalles transaksjonsmodellen, den viser hvordan barn og foreldre påvirker hverandre gjensidig over tid, noe som igjen kan føre både barn og foreldre inn i gode eller dårlige samhandlingsmønstre.

Barnets uttrykk og temperament, omsorgspersonenes egne psykiske tilstand og tilgjengelighet for barnet, vil ha betydning for disse mønstrene og dermed hvordan barnet faktisk har det.

- Når foresatte og det lille barnet kommer til BUPP har vi fokus på å høre det omsorgspersonene er opptatt av i forhold til barnet sitt, vi tar opp barnets utviklingshistorie fra graviditeten og frem til vi møter dem.  Idet små barn ikke kan bruke språket til å fortelle om hvordan de har det, bruker vi både observasjon av barnet sammen med sine foresatte, og i noen tilfeller også tester tilpasset barnets alder, sier seksjonslederen.

Ofte gjennomføres det en samspillsobservasjon med barnet og de foresatte, hvor man har anledning til å filme samspillet for senere å kunne se på dette med de foresatte i etterkant. Observasjonene kan også foregå hjemme eller i barnehagen.
- Det er viktig og ønskelig å ha et tett samarbeid med både helsestasjon, barnehage og de som har ansvar for barnet, sier Robertsen.

Stor interesse

Hun er glad for at det er stor interesse for småbarns psykiske helse i Østfold. Den årlige konferansen «Småbarnsdagene», samler hvert år flere hundre fagpersoner fra de fleste kommunene i Østfold. Konferansen arrangeres av Sykehuset Østfold i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, regionsenter for barn og unges psykiske helse og Høgskolen i Østfold. Målgruppen er alle som arbeider med de minste, både i barnehage og skole, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

- Alle som er rundt barna har et ansvar. Derfor er det viktig at vi øker kompetansen og at vi bygger opp sterke nettverk på tvers av fagfelt og behandlingsnivåer. Jo bedre sammenhengende tjeneste vi kan gi på et tidlig tidspunkt, desto bedre resultater får vi, sier Robertsen.

50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold

Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. I år er det 50 år siden oppstarten av et eget tilbud for barn og ungdom som har behov for behandling innen psykiatri og habilitering i Østfold.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUP/HABU) består av ulike seksjoner som bistår barn og ungdom i hele fylket. I en serie artikler vil du få et innblikk i tilbudet til de unge pasientene.