HELSENORGE

Ambulansetjenesten tilbyr bedre smertelindring

Fra 1. februar ble det innført nye medikamenter og prosedyrer i ambulansene i Østfold. Det gir helt andre og bedre måter å smertebehandle pasientene på før de kommer til sykehus.

Fagdag ambulansetjenesten
Medarbeiderne har gjennomgått fagdager for å være klare til å ta i bruk de nye medikamentene og prosedyrene.
I løpet av fagdager i høst og nå i januar har medarbeidere i prehospital avdeling i Sykehuset Østfold vært samlet for å få kunnskap om nye endringer i ambulansetjenesten.

- Alt fra førsteårs lærlinger til mangeårig erfarne medarbeidere har gjennomgått opplæring fordelt på tre fagdager. Anestesipersonell og andre aktuelle medarbeidere fra for eksempel akuttmottaket har også fått informasjon og en gjennomgang av de nye medikamentene, opplyser Linn Eik Ulvøy som har vært fagansvarlig for innføringen. Det er et godt stykke arbeid og kompetanseheving som er gjennomført.​


- Ambulansepersonell har ikke så mange å spørre. Ja, vi har muligheten for å få veiledning og informasjon via AMK lege, bakvakt anestesilege eller andre inne i sykehuset. Ved behov kan vi også få anestesi sykepleier ut fra Kalnes. I de fleste akutte tilfellene ute står medarbeiderne i prehospital avdeling i situasjoner på egenhånd, sier Ulvøy. 

Linn Eik Ulvøy

Linn Eik Ulvøy

Smertelindring kan være utfordrende. 

- Nå innfører vi flere nye medikamenter somgir oss helt andre muligheter til å lindre smertene når det er nødvendig, opplyser Ulvøy.

Gjennom munn og nese
Morfin har i alle år vært det mest brukte smertestillende middelet. Det settes intravenøst, og det er ikke alltid like enkelt å få til eller egnet for å gi pasienten den nødvendige smertelindringen raskt nok.

Fra i dag innføres penthrox, en form for lystgass, som et alternativ smertestillende medikament i ambulansene. Østfold er tidlig ute i Norge med å ta i bruk penthrox, men det er vanlig å bruke i flere andre land.​

- Penthrox er medikament i en slags fløyte som pasienten inhalerer selv, og mengden styres etter hvilken smerte man har. Det kan for eksempel være hvis pasienten har mistet mye blod og det er vanskelig å sette nål, så kan vi gi smertelindring ved at pasienten inhalerer lystgass gjennom fløyten. Penthrox er et smertelindrende medikament for moderate til sterke smerter som har vært brukt i Australia i 40 år, forklarer Ulvøy. 

Penthrox brukes allerede i akutte situasjoner av for eksempel lufttransport i Finnmark og skipatruljen i Trysil som smertelindring.​

Fentanyl som også kan gis intranasalt som nesespray, er et smertelindrende middel med raskere effekt en morfin. Dette blir også tatt i bruk av ambulansetjenesten i Østfold i dag.​

Ketanest som kan være aktuelt i forbindelse med smertefull evakuering eller forflytning, toradol (ketoralac) vil være et alternativ til sterke magesmerter/steinsmerter, og det krampehemmende og angstdempende middelet Midazolamsom erstatter Stesolid. I tillegg vil Oxytocin og Cyklokapron innføres til ulike blødnings ilstander.

Det er nylig startet et forskningsstudie i Sykehuset Innlandet som skal sammenlikne effekten av smertelindring ved bruk morfin, Penthrox og fentanyl hos 270 pasienter.

Fagdag i ambulansetjenesten

Gjennom flere fagdager har medarbeiderne fått opplæring i de nye prosedyrene og medikametene.


Felles faglige retningslinjer

I tillegg til de nye medikamentene som innføres, blir det også en forbedring av prosedyrer i ambulansetjenesten.

​​Sammen med Helgelandssykehuset  og Sykehuset Finnmark, har Sykehuset Østfold inngått samarbeid med Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge og arbeidet om Felles faglige retningslinjer (FRAM).​ Faglige retningslinjer må stadig revideres og oppdateres i tråd med nytt utstyr, nasjonale retningslinjer og forskningsfunn, og selv om det kan være nødvendig med lokale tilpasninger, er samarbeidet rundt felles faglige retningslinjer en stor forbedring med tanke på fordeling av arbeidsoppgaver.

- Helse Midt som har gjennomført en omfattende jobb med oppdatering av prosedyrer. De har jobbet systematisk med å ha oppdaterte prosedyrer knyttet til forskning i så stor grad som mulig, og de ser også på hva som gjøres i utlandet, sier Ulvøy.

Ved å inngå samarbeid med dem er målet at medarbeiderne i ambulansetjenesten i Østfold får en mye raskere tilgang til oppdaterte prosedyrer digitalt, og medarbeiderne kan dermed raskere få lett tilgang til oppdatert informasjon.​

Viktig opplæring

Gjennom de tre fagdagene som er gjennomført har medarbeiderne både fått informasjon og trening i endringene som trer i kraft fra 1. februar 2022.

Medarbeiderne har gjennomgått en farmasøytisk dag som omhandler hvordan medikantene skal brukes, forsiktighetsregler, dosering og generell medikamenthåndtering. På dag to handlet det om bruk og hva som skiller nye og gamle medikamenter. Den siste fagdagen måtte de løse case med de vanligste problemstillingene som brystsmerter, bruddskader også videre. 

Under fagdagene har medarbeiderne fått muligheten til å bli kjent med de nye medikamentene som tas i bruk i dag, har forsøkt å trekke opp medikamenter i sprøyter, og øvd på ulike utfordrende situasjoner hvor de kan bruke de nye medikamentene.  

- Vi har brukt mye ressurser på å løfte alle ansatte i ambulansetjenesten, fra lærlinger til anestesi sykepleiere. Alle har fått den samme type opplæring. Vi har også informert legevakter, akuttmottak og andre samarbeidsaktører før oppstart. Det er viktig med felles kunnskap, og ikke minst et godt samarbeid rundt den videre oppfølgingen av pasienten vi kommer inn til sykehuset med. Det er mange som har bidratt til implementeringen av de nye medikamentene, sier Linn Eik Ulvøy.​​