Eget mottak for hoftebrudd

Et eget hoftemottak i Sykehuset Østfold gjør at flere pasienter som kommer inn med hoftebrudd, får rask behandling.

Hoftemottaket på Kalnes
Pasienter som kommer til Sykehuset Østfold med hoftebrudd, slipper nå å vente i akuttmottaket. I stedet får de komme rett til et eget hoftemottak.

​Hoftebrudd, også kalt lårhalsbrudd, bør opereres så raskt det lar seg gjøre.
- Målet er å operere så mange som mulig innen 24 timer, og at absolutt de fleste skal være operert innen 48 timer. De siste to månedene har vi klart å nå dette målet. Det vil si at alle pasientene er operert innen 48 timer, sier Anders Lippert, seksjonsoverlege og ortoped.

Flest eldre kvinner

Hvert år blir omtrent 600 personer i Østfold rammet av hoftebrudd, som er brudd i øverste del av lårbenet.

Hoftebrudd er tre ganger så vanlig hos kvinner som hos menn, og gjennomsnittsalderen er høy, rundt 80 år. Behandlingen er i dag utelukkende operasjon. 

- Hensikten med operasjonen er å stabilisere bruddet slik at bruddet kan gro godt, eller å erstatte leddet med en protese slik at pasienten så raskt som mulig kan komme seg opp og belaste benet, enten delvis eller helt. Det endelige målet er at pasienten skal få tilbake sin tidligere gangfunksjon og selvhjulpenhet, sier Lippert.

Rett til eget mottak

Sykehuset Østfold har tidligere kommet dårlig ut på statistikk på landsbasis, som viser antall timer pasienter må vente på operasjon.

- I fjor høst opprettet vi derfor et eget hoftemottak. Det vil si at pasienter som kommer inn til akuttmottaket med hoftebrudd, raskt blir sendt videre til et eget mottaksrom i ortopedisk døgnområde. Dette hadde vi allerede etablert i Fredrikstad, men på grunn av flytteprosessen har det tatt noe tid å få dette skikkelig i gang på Kalnes, sier han.

Tett samarbeid

Pasienten skal bli innlagt og utredet så raskt som mulig, smertelindres godt og helst få kirurgisk behandling innen 24 timer.

- For å få dette til, har vi tett samarbeid med flere avdelinger. I løpet av kort tid blir det tatt generell undersøkelse av pasienten, det blir tatt blodprøve, urinprøve og røntgendiagnostikk av hoften. Ofte er dette eldre pasienter som også har behov for å bli vurdert av geriater eller ernæringsfysiolog. For noen pasienter er det også nødvendig å optimalisere før operasjon, sier Lippert.

Stor påkjenning

Et hoftebrudd opereres enten med skuer, nagle, halvprotese eller totalprotese.
- Etter operasjonen er det viktig at pasienten kommer seg opp så raskt som mulig. Men et hoftebrudd er en stor påkjenning for kroppen. Så selv om pasienten opereres raskt, ser vi at omtrent 40 prosent ikke oppnår samme gangfunksjon som før bruddet, sier han.

Hoftemottaket er et ledd i å tilpasse behandlingstilbudet til de nye nasjonale retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd. I tillegg til ortopedi har blant annet fagområdene geriatri og anestesi bidratt i arbeidet.

I innkomstrommet på døgnområdet gjøres alle forundersøkelser og pasienten får rask smertelindring. Rommet er utstyrt med en egen sengevekt. Å veie pasientene er viktig for å kunne gi riktig smertelindring, og for å kunne avdekke om pasienten trenger ernæringstiltak. Hoftebruddpasientene er en prioritert pasientgruppe på operasjonsprogrammet for å sikre rask behandling.

Etter operasjon følges pasientene opp på døgnområdet i opp til tre dager. Under oppholdet legges det vekt på tidlig mobilisering i samarbeid med fysioterapeutene, smertelindring og god sykepleie for å forebygge trykksår, nye fall, ernæringsvikt og forvirringstilstander. De fleste pasientene skrives ut til korttidsopphold i kommunen. Planleggingen av utskrivelsen starter allerede ved innkomst slik at kommunen skal være godt forberedt.

Alle de involverte medarbeiderne har vært gjennom en opplæringspakke for det nye forløpet for hoftebruddpasientene. Avdelingen gjør regelmessige målinger og følger kvalitetsutviklingen tett.

Medarbeidere i hoftemottaket

I hoftemottaket. F.v. assisterende seksjonsleder Denisa Velic, fagutviklingsrådgiver Anne Frankrig, seksjonsoverlege Anders Lippert og sykepleier Karin Kristoffersen.