Et viktig skritt nærmere større akuttmottak

Helse Sør-Øst har nå besluttet at Sykehuset Østfold kan gå videre med planlegging av utvidelse av akuttmottak. - Dette er en avgjørelse vi er veldig glad for, sier Irene Dahl Andersen, kst. administrerende direktør i sykehuset.

Akuttmottak Kalnes
Det planlegges å utvide dagens akuttmottak med omtrent 630 kvadratmeter i grunnflate.

​I styremøtet 18. juni i fjor anbefalte styret i Sykehuset Østfold at sykehuset skulle arbeide videre med planlegging av utvidelse av akuttmottaket.  Slike store prosjekter må godkjennes av Helse Sør-Øst. Nå har gladmeldingen kommet; vi kan gå videre med planleggingen.

- Den store pågangen av pasienter til akuttmottaket, er utfordrende, både for pasienter, pårørende og medarbeidere. Utvidelse av akuttmottaket vil både øke pasientsikkerheten og gi medarbeiderne bedre arbeidsforhold, sier Dahl Andersen.

Antall pasienter har økt raskt

Da det nye sykehuset på Kalnes ble tatt i bruk i 2015, var akuttmottaket dimensjonert for å skulle kunne ta imot 39 000 pasienter i 2020. Antall pasienter har derimot økt mye raskere. Allerede i 2018 kom det flere enn 39 000 pasienter til akuttmottaket.

- På det meste  har det vært opp til 75 pasienter i akuttmottaket samtidig.  I perioder med høy aktivitet er det opp mot 40 prosent flere pasienter der enn akuttmottaket var dimensjonert for å håndtere, sier hun.

630 kvadratmeter

Det ble vurdert flere alternativer for utvidelse av akuttmottaket på Kalnes. I styremøtet i juni, anbefalte styret at sykehuset bør gå for alternativ 1. Det vil si en utvidelse av dagens akuttmottak ved akuttinngangen, på omtrent 630 kvadratmeter i grunnflate. Det er dette alternativet Helse Sør-Øst har besluttet at sykehuset kan gå videre med.

- Vi vurderte også en forenklet utvidelse som kunne være ferdig bygd i 2020, men dette alternativet ville bare dekke deler av behovet i akuttmottaket i dag. For å være trygge på at vi har plass nok til et økende antall pasienter, har vi vurdert at det er nødvendig å bygge større. Det betyr at vi må bruke lenger tid. Alternativet vi går videre med, vil ha en byggeperiode på to år, med planlagt innflytting sommeren 2023, sier Dahl Andersen.

Bruker mer tid på pasientene

Da sykehuset ble bygget, var det planlagt at pasientene raskt skulle gjennom akuttmottaket og videre inn i sykehuset.
- Det vi erfarer er at det er riktig å bruke mer tid på pasientene i akuttmottaket.  Vi prioriterer å ha erfarne leger i det første møtet med pasientene, som raskt kan stille diagnose og bestemme videre behandling. Når vi arbeider på denne måten får omtrent 40 prosent av pasientene som kommer til akuttmottaket, den hjelpen de trenger der, slik at de slipper å bli innlagt, sier Dahl Andersen.

Et grundig arbeid

Mens sykehuset har ventet på en avgjørelse fra Helse Sør-Øst, er det jobbet videre med kvalitetssikring av planene i Sykehuset Østfold.
- Det er gjort et grundig arbeid allerede. Det gode arbeidet vil fortsette for fullt nå med å bearbeide og detaljere valgt løsning og å utarbeide et skisseprosjekt, sier hun.

Alternativ 1 som er valgt, vil dekke utfordringene til akuttmottaket både for gående og sengeliggende pasienter.  Utvidelsen vil blant annet gi ni ekstra undersøkelse/behandlingsrom, tilstrekkelig antall venteplasser for å ivareta pasienter og pårørende, et eget område for blodprøvetaking og flere støtterom.

Måtte ikke styrebehandles

Helse Sør-Øst må godkjenne alle investeringsprosjekter som overstiger 50 mill. kroner. Opprinnelig skulle saken behandles i styret i Helse Sør-Øst, men Helse Sør-Øst har nå valgt å ta en administrativ beslutning om at Sykehuset Østfold kan gå videre med planleggingen.

- Vi fortsetter nå konseptfasen, og planlegger å kunne legge fram konseptrapporten for styret i Sykehuset Østfold i løpet av våren. Deretter vil saken igjen sendes til Helse Sør-Øst som vil avgjøre om vi kan gå videre med oppstart av neste fase, som er forprosjektet, sier hun.

Her kan du se hele styresaken som ble behandlet i Sykehuset Østfold 18. juni 2018

Irene Dahl Andersen

Irene Dahl Andersen