Få lovbrudd i Sykehuset Østfold

- At pasienter og pårørende har mulighet til å klage på behandlingen, er viktig, både for pasientene og for oss. Og alle tilbakemeldinger tas på alvor, sier Irene Dahl Andersen, konstituert administrerende direktør i Sykehuset Østfold.

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

​I følge Tilsynsmelding 2017, fra Statens helsetilsyn, er andelen saker med påvist lovbrudd i landet som helhet på 38 prosent. Dette resultatet er for saker innen helse- og omsorgstjenester samlet både for spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Av antall tilsynssaker mot Sykehuset Østfold som ble avsluttet i 2017, ble det avdekket brudd på helselovgivningen i 18 prosent av sakene. Det vil si i alt 11 saker. Dette er en betydelig lavere andel lovbrudd enn for landet som helhet.

Irene Dahl Andersen

Irene Dahl Andersen

- Heldigvis er det kun et fåtall av sakene som behandles hos Fylkesmannen som er så alvorlige at tilsynsmyndighetene vurderer at vi har brutt helselovgivningen. Men det er viktig å poengtere at alle klagesaker blir gått grundig igjennom i sykehuset, uavhengig om Fylkesmannen påviser lovbrudd eller ikke, sier Dahl Andersen.

Grunnlag for tilsynssaker

Tilsynssaker eller hendelsesbasert tilsyn opprettes av Fylkesmannen i Østfold eller Statens helsetilsyn med hjemmel i helsetilsynsloven § 2 for å undersøke mulig svikt i helsetjenesten. Grunnlaget for å åpne tilsynssak kan være klager fra pasienter og pårørende eller andre kilder, som for eksempel oppfølging av sykehusets varsler til Statens helsetilsyn i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a om alvorlig hendelse.

- Det er viktig med en ekstern og uavhengig gjennomgang av klagene for å avdekke om det har vært svikt og brudd på helselovgivningen. Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre, og eksterne tilsyn er nyttig bidrag til dette arbeidet, sier Dahl Andersen.

Mange pasienter

Sykehuset Østfold er sykehus for omtrent 300 000 innbyggere, og det er mange som har behov for spesialisthelsetjenester. Det viser statistikken for 2017.

Her er noen utvalgte nøkkeltall for Sykehuset Østfold for 2017:

   • Antall døgnopphold 51 725
   • Antall polikliniske konsultasjoner 348 908
   • Antall dagpasienter somatikk 38 181
   • Antall fødsler 2 870

- Sykehuset behandler et stort antall pasienter hvert år, og det vil alltid være noen pasienter som ikke opplever at de får god behandling. At vi får disse tilbakemeldingene, gir oss mulighet til å gjøre hva vi kan for at andre pasienter ikke skal få den samme opplevelsen, sier Dahl Andersen.

Oftest systemfeil

De fleste klagene på sykehuset kommer fra pasienter og pårørende. Det kan for eksempel være fordi de mener det pasienten har fått feil behandling eller feil medisin, eller at de ikke er fornøyd med omsorgen de har fått. I slike tilfeller kan det sendes en klage til Fylkesmannen som vil opprette en tilsynssak.
Tilsynsmyndigheten vurderer saken og avgir konklusjon i forhold til virksomhetens plikt til forsvarlighet, men kan i saker også vurdere forholdene rettet mot involvert helsepersonell.
- Det er som regel forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 det avdekkes brudd i forhold til. De fleste brudd skyldes systemfeil, og ikke enkeltpersoner, sier Dahl Andersen.

Oppklarende dialog

Mange tilsynssaker som Fylkesmannen åpner, løses gjennom lokal avklaring. Det vil si at sykehuset inviterer pasienten og eventuelt pårørende til et møte for oppklarende dialog.
- Ofte er det mye som faller på plass når vi møter pasienter og pårørende for å oppklare hva som har skjedd. Disse samtalene er viktige både for pasienter og pårørende, og for oss som jobber i sykehuset, sier Dahl Andersen.