Får nasjonal oppmerksomhet

18 forskningsprosjekter er presentert i en nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble overrakt statssekretær Anne Grethe Erlandsen i går. Ett av prosjektene som vises fram, er forskningen til jordmødrene og forskerne Stine Bernitz og Rebecka Dalbye i Sykehuset Østfold.

Anne Grethe Erlandsen mottar rapporten
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet mottok rapporten fra administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF.

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene for sjette gang utarbeidet den årlige rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste».

- Rapporten synliggjør for alle hvilken stor og viktig innsats som legges ned til pasientens beste. Dere flytter grenser for hva som er mulig og utarbeider viktige verktøy til bruk i pasientbehandlingen, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen, da hun mottok rapporten 21. mai.

Det var administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF som overrakte rapporten på et seminar i regi av de regionale helseforetakene på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Større brukermedvirkning

Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten de siste årene.
- Fremtidens pasientbehandling utvikles kontinuerlig gjennom økt kunnskap. Derfor har vi ønsket oss enda mer klinisk forskning, mer forskning på hvordan tjenestene kan utvikle seg og større brukermedvirkning for å treffe enda bedre med problemstillingene. Vi ønsker også større tilgang til resultatene for å sikre at vi er i kontinuerlig læring, sa Erlandsen.

Lars Vorland poengterte at rapporten viser at forskningen er like mangfoldig som behandlingstilbudet, da han overleverte rapporten.
- Tematisk er spennvidden stor; fra fødsel til kreftbehandling ved livets slutt. Det legges også vekt på innovative løsninger, både ved tjenesteinnovasjon, hvordan vi bruker ny teknologi og utvikling av nye produkter. Pasienten og pårørende settes i sentrum i flere prosjekter.

Aktuelle nøkkeltall om forskning

Rapporten omfatter også nasjonale nøkkeltall for forskningsproduksjon, forskning på fagområder, internasjonal finansiering og samarbeid med næringsliv og typer forskning, brukermedvirkning, forskningsetikk, publiserende forskere og innovasjon.

Åtte Helse Sør-Øst-prosjekter

Helse Sør-Øst er presentert med åtte prosjekter i rapporten:

  • «Gjør mer / Do more»-prosjektet ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Oslo universitetssykehus.
  • «Immunterapi med naturlige dreperceller» ved KG Jebsen Senter for Immunterapi mot Kreft.
  • «Blodprøve kan gi enkel test for cøliaki» ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo
  • «Autofagi – håp eller trussel for kreftpasienter?». Tumor-vertsbiologi og tumor-indusert organforvitring. Ledet fra Oslo universitetssykehus.
  • «Kan avføring erstatte antibiotika?» ved forskningsgruppen Klinisk Effektforskning ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo
  • «Kan antall akutte keisersnitt reduseres?». Retningslinjer for fremgang i fødsel og risiko for akutt keisersnitt. Ledet av Sykehuset Østfold i samarbeid med 14 fødeenheter.
  • «Ny behandlingsmodell gir mindre uro». Utvikling av en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Prosjektet er gjennomført ved Sykehuset Innlandet.
  • «Forskning på gode vaner endrer spesialisthelsetjenesten». Bedre klinisk kommunikasjon i sykehus. Akershus universitetsykehus, Avdeling for helsetjenesteforskning.

Her kan du se hele rapporten