HELSENORGE

Flytter mer av akuttilbudet nærmere der pasientene bor

Pasienter i psykisk helsevern som trenger øyeblikkelig hjelp og har behov for frivillig innleggelse, har siden 2016 blitt utredet og behandlet i seksjonen DPS akutt i sykehuset på Kalnes. Nå vil denne pasientgruppen snart igjen få sitt tilbud ved lokale distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Irene Dahl Andersen
Klinikksjef Irene Dahl Andersen

​- Pasienter som har umiddelbart behov for døgnkontinuerlig observasjon og behandling i lukket avdeling, enten frivillig eller ved tvang, vil fortsatt bli innlagt ved psykiatrisk akuttmottak (PAM) på Kalnes. Det gjelder også pasienter som har behov for særlig beskyttelse, sier klinikksjef Irene Dahl Andersen, i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Stort antall innleggelser

Sykehuset Østfold har tre DPS-er som dekker sykehusets opptaksområde; DPS Halden-Sarpsborg, DPS Fredrikstad og DPS nordre Østfold.

Fram til november 2016 hadde hvert at de tre DPS-ene i Østfold ansvar for å ta imot øyeblikkelig hjelp pasienter fra sitt opptaksområde både på dag, kveld og helg.

Gjennom å etablere en fylkesdekkende seksjon for disse pasientene, og lokalisere denne seksjonen ved Sykehuset Østfold Kalnes, ville man kunne sikre den aktuelle pasientgruppen tilgjengelig medisinsk faglig kompetanse hele døgnet, sju dager i uka. Siden seksjonen ligger på Kalnes, ville man kunne trekke veksler på eksisterende vaktberedskap i sykehuset innenfor psykisk helsevern for voksne.

- Dessverre har opprettelsen av seksjonen gitt oss flere uforutsette utfordringer. Den største utfordringen er at antallet pasienter som har blitt lagt inn til korttidsbehandling ved DPS akutt, har blitt langt høyere enn planlagt. Det viste seg å være vanskeligere å definere hvilke pasienter som skal til DPS akutt og hvem som skal til lokale DPS for å få et behandlingstilbud på riktig nivå, enn vi forutså, sier Dahl Andersen.

Færre overganger

Høsten 2020 besluttet klinikken å starte utredning av en alternativ modell for pasienter som skal legges inn som øyeblikkelig hjelp til døgnbehandling på DPS-nivå.

- Løsningen vi har endt opp med skal sikre gode pasientforløp med så få overganger mellom ulike tilbud som mulig. I dag blir for eksempel 30 prosent av pasientene som først er innlagt i DPS akutt på Kalnes, overført til sitt lokale DPS. Ved å flytte ø-hjelpsinnleggelsene til lokale DPS vil mange pasienter slippe å bli flyttet mens de er innlagt, sier hun.

Øker bemanningen

DPS-ene har et bredt behandlingstilbud til pasientene, med dagbehandling, ambulante team som reiser ut til pasienter, og døgnplasser til pasienter som har behov for innleggelse. Klinikksjefen påpeker at det er viktig at sykehuset i enda større grad utnytter mulighetene som ligger i disse tilbudene.

- Øyeblikkelig hjelp tilbudet vil integreres i de ordinære døgnseksjoner i de tre DPS-ene. For å kunne ta imot flere pasienter, øker vi med seks døgnplasser i DPS nordre Østfold i Moss. Vi øker også antall døgnplasser i psykiatrisk akuttmottak på Kalnes med fire døgnplasser, sier hun.

DPS nordre Østfold i Moss og psykiatrisk akuttmottak på Kalnes, som vil få flere døgnplasser, vil også få økt bemanning.
- DPS Fredrikstad og DPS Halden-Sarpsborg vil ikke få flere døgnplasser, men endringene det legges opp til krever også her enkelte tilpasninger når det gjelder bemanning, sier hun.

Flytting av akuttilbudet vil gi DPS-ene lokalt mer kompetanse og økt legebemanning.
- Vi var mange som hadde tro på at det var riktig å etablere en seksjon på Kalnes som skulle ta imot akuttpasienter fra hele fylket. Men når vi ser at dette ikke fungerer optimalt verken for pasienter eller medarbeidere, er det riktig å gå tilbake til løsningen vi hadde tidligere, sier Dahl Andersen.

Etter planen skal omleggingen gjennomføres før sommerferien 2021.

Les mer om fremtidens pasientbehandling: Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)