Helsenorge

Følger opp pasienter med ny teknologi

I klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har arbeidet med å utvikle alternative løsninger til pasientkonsultasjoner, fått stor oppmerksomhet som følge av koronautbruddet. Men lite pasienttrykk bekymrer klinikksjef Irene Dahl Andersen. – Dette fordi det er naturlig å tenke at mange nok er ekstra sårbare i den tiden vi er inne i nå, sier hun.

Klinikksjef Irene Dahl Andersen
Klinikksjef Irene Dahl Andersen i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Koronasituasjonen har ført med seg mange nye utfordringer innen psykisk helsevern og rusbehandling. Klinikksjef Irene Dahl Andersen beskriver de siste månedene som en unntakstilstand med usikkerhet knyttet til hva som skjer, og hvordan klinikken skal innrette seg i tiden som kommer. Samtidig har man hatt en periode der det har kommet på plass gode og kreative løsninger.

Les også: Jobber forebyggende for å forhindre smitte

Kreative medarbeidere

Fra og med denne uken åpner man igjen for å ta inn pasienter elektivt i psykisk helsevern (planlagt behandling), noe som betyr første steg tilbake til normal drift.

- Vi skal i tiden som kommer åpne virksomheten, men på en kontrollert måte. Det vil da være fokus på å ivareta grunnleggende smittevernregler, og blant annet er det viktig at vi ikke får for stor opphoping på venterommene i poliklinikkene, forteller Dahl Andersen.

Klinikksjefen forteller om svært engasjerte medarbeidere i sykehuset de siste ukene, og lar seg imponere over helsepersonell i beredskap.

- Vi har hatt en periode med mye kreativitet i sykehuset. Folk har virkelig kommet til sin rett i forhold til å jobbe fram nye og gode løsninger. Dette har ført til at driften vår er blitt opprettholdt på en så god måte som mulig til tross for koronautbruddet, sier hun. 

Trist person.

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling undrer seg over mindre pasienttrykk under koronautbruddet. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Plan for rus- og psykiatripasienter med smitte

Klinikksjefen forteller at man på et tidlig tidspunkt jobbet fram en omfattende plan for å ivareta både barn, ungdom og voksne med behov for ulike tilbud fra psykisk helsevern, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Tilbudene er spredt over poliklinikker, ambulante team, DPS’ene, rusbehandlingsenheter, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk - og sykehuset.

- I tillegg har vi planlagt for pasienter med smitte og som har behov for psykiatrisk hjelp, men som ikke er så syke at de skal inn i somatikken (fysisk behandling). Smitteforebygging inngår også i planen, samt hvordan vi kan håndtere en situasjon der en stor andel av personalet er fraværende som følge av koronavirus. Det har også vært viktig for oss å få på plass retningslinjer for hvilke pasientgrupper som skal prioriteres i en situasjon som eskalerer, forklarer Dahl Andersen.

Man har hatt et godt samarbeid med sykehusets smittevernavdeling og har utarbeidet opplæringsplaner for medarbeidere i DPS’ene. Dette for å forberede en situasjon der man må konsentrere aktiviteten rundt de dårligste pasientene – der hverdagen kan bestå av bruk av tvang.

- Dersom vi får smittede medarbeidere og ikke har nok personell til å ivareta de dårligste pasientene på Kalnes, kan vi komme i en situasjon der våre medarbeidere i DPS’ene må bistå oss. Derfor har det de siste ukene blitt utarbeidet opplæringsplaner, sier klinikksjefen.

Sykehuslokaler i Sarpsborg sentrum.

DPS i Sarpsborg er blant poliklinikkene som har opplevd mindre trykk som følge av koronasituasjonen.

Hun påpeker at også små enheter er ekstra sårbare dersom medarbeidere skulle forsvinne som følge av smitte:

- Vi har laget et opplegg for hvem som skal overta i en situasjon der noen faller ut. Foreløpig har det gått bra. Selv om vi har hatt ansatte med smitte, så har det slått lite uheldig ut for avdelingene der de smittede kollegaene våre jobber. 

Langt mindre pågang de siste ukene

I poliklinikkene, som utgjør en stor del av klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, har man sett de samme tendensene som i somatikken – nemlig at pasientene selv ikke har villet komme til timen sin som følge av frykt for koronasmitte. I tillegg forteller Dahl Andersen om færre henvisninger inn - og et langt mindre trykk enn man vanligvis har i psykiatrien.

- Vi undrer oss litt over dette. Vi hadde en periode med stor pågang tidligere i år, og vi vet at mange hjelpetelefoner opplevde enorm pågang etter Ari Behns dødsfall. Åpenbart var det mange som hadde det vanskelig, og det er naturlig å tenke at mange mennesker også er ekstra sårbare i den tiden vi er inne i nå - når man sitter mye hjemme og i liten grad møter andre. I tillegg er koronavirussituasjonen truende og uforutsigbar. Man skulle da forvente at presset inn til oss ville øke, og ikke minske slik vi har sett, forteller klinikksjefen.

Dahl Andersen forteller at man de siste ukene har jobbet mye oppsøkende for å følge opp pasienter med lavt funksjonsnivå, og som det er grunn til å være bekymret for.

Irene Dahl Andersen.

- Fra denne uken åpner vi for å ta inn pasienter elektivt, forteller Irene Dahl Andersen.

- Det er mange pasienter som bor i kommunene som kan ha det ekstra vanskelig nå, og våre DPS’er og ruspoliklinikker jobber for å følge disse opp. Vi tenker at dette er særlig viktig i en tid der de kommunale tilbudene er mindre, forklarer hun.

Les også: Viktig med menneskelige relasjoner ved selvmordstanker

Positiv fremgang i telefon- og videokonsultasjoner

I klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har arbeidet med å utvikle alternative løsninger til pasientkonsultasjoner gått i full fart framover under koronautbruddet. Mange konsultasjoner foretas nå på telefon, og et splitter nytt opplegg for videokonsultasjoner er også rett rundt hjørnet.

– Dette er en spennende og positiv bivirkning midt oppe i det hele, og gjør at vi kan jobbe mer fremtidsrettet når pasientene skal følges opp. Men videokonsultasjoner er ikke for alle, så det blir viktig å se på hvilke pasientgrupper denne teknologien egner seg for i tiden som kommer. Vi må gjøre løpende vurderinger og evaluere i etterkant.

- Hvordan fungerer videokonsultasjonene?

- Konsultasjonen vil foregå i et virtuelt rom som både behandleren og pasienten får tilgang til, og pasienten kan benytte sin mobiltelefon. Opplegget skal være enkelt å ta i bruk for de fleste, sier klinikksjefen.

Forventer økt press

Irene Dahl Andersen forteller at flere større prosjekter som man har jobbet med internt, er blitt satt på vent som følge av koronautbruddet. Blant annet er et prosjekt som omhandler traumebehandling av pasienter i døgnseksjoner, lagt på is på ubestemt tid.

- Er det ellers mye på vent i psykiatrien nå?

- Selv om mye i vår ordinære drift er satt på vent, så har pasientbehandlingen i stor grad gått sin gang, takket være ny teknologi og kreative medarbeidere. Men som følge av lite trykk inn og at få har villet møte fysisk til time, så forventer vi et økt press fremover, ja.

Deprimert mann med telefon,

Mange konsultasjoner foretas på telefon - og et nytt opplegg for videokonsultasjoner er også på plass i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

- Hva kan bli utfordrende i ukene som kommer?

- Det vil være å komme i gang igjen med ordinær pasientbehandling og de viktige forbedringsprosessene som vi var i gang med før koronautbruddet, og samtidig håndtere og forebygge smitte. Det er viktig at utviklingsarbeidet vårt ikke stopper opp. I det store og hele handler det om «å finne formen» igjen, og vi har klart det før - da vi flyttet hele sykehuset. Den gang hadde vi unormal drift, men vi fant en måte å hente oss inn igjen på. Denne læringen var verdifull, og jeg håper at dette kan bli på samme måte, sier Irene Dahl Andersen.

Les også: Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling