Forbereder vinteren

- Vi iverksatte flere tiltak i fjor høst og vinter for å kunne ta imot et stort antall pasienter, og for å øke kapasiteten i sykehuset på Kalnes. Nå evaluerer og forbedrer vi planene, for vi vet jo at det vil komme mange pasienter i vinter også, sier klinikksjef Liv Marit Sundstøl.

Oppdaterer handlingsplanen

F.v. Tore Krogstad, klinikksjef kirurgi, Anette Louise Børresen, hovedverneombud, Liv Marit Sundstøl, klinikksjef akuttmedisin og prosessdirektør, Britt Fritzman, tillitsvalgt overlegeforeningen, Eirin Finnanger, spesialrådgiver fag og utvikling, og Anita Talåsen Granli, tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund.

I Sykehuset Østfold er arbeidet med å gjennomgå og oppdatere handlingsplanen for overbelegg i full gang. Tillitsvalgte, verneombud og klinikker tar utgangspunkt i alle innspill som har kommet gjennom intervjuer med fokusgrupper i sykehuset, og fra enkeltmedarbeidere.

- Vi har fått mange gode innspill fra medarbeidere som jobber tett på pasientene og som ser hva som fungerer. Tilbakemeldingene er i hovedsak at mange av tiltakene vi satt inn i fjor, fungerte godt, men at flere av dem kan forbedres. En oppdatert handlingsplan skal legges fram for sykehusledelsen i oktober, sier Sundstøl.

Et helhetlig kapasitetsprogram

I fjor høst startet arbeidet med å lage et helhetlig kapasitetsprogram for Sykehuset Østfold som inkluderer døgnbehandling og poliklinikk innenfor somatikk, psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser).

Det ble etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe for kapasitet i døgnområder somatikk, som ledes av Sundstøl.
- Det er ingen tvil om at kapasiteten på Kalnes er en utfordring, og vi må gjøre alt vi kan for å finne måter å håndtere pasientstrømmen på, sier Sundstøl.

Dette er områdene arbeidsgruppen jobber med:
1. Innstrøm døgn (øyeblikkelig hjelp innleggelser)
2. Liggetid (opphold i døgnområder)
3. Handlingsplan ved fare for overbelegg
4. Kompetanse, pasientflyt og logistikk

- Første prioritet har vært punkt 3 på lista; en handlingsplan ved fare for overbelegg. Vi må gjøre hva vi kan for å unngå at pasienter må ligge på korridor. Det går utover både pasientsikkerheten og pasientverdigheten, sier Sundstøl.

Et viktig tiltak for å unngå korridorpasienter, var å ta i bruk to-sengsrom i døgnområdene. I alt 27 rom på Kalnes ble bygget om.
- Ved overbelegg skal to-sengsrom fortsatt være førstevalget, og ikke korridoren. Dette tiltaket skal videreføres i år, sier hun.

Avlastningsenhet i Moss

I perioder med svært stor pasienttilstrømming, er det helt nødvendig å ta i bruk flere arealer enn de som vanligvis brukes som sengepost. Erfaringene med avlastningsenheten i Moss fra i vinter, er delte, men det er en tydelig tilbakemelding fra klinikkene om at dette tiltaket bør videreføres.

- Klinikk for medisin har fått ansvaret for å legge fram et forslag til en detaljert plan for hvordan denne enheten kan brukes. Denne skal legges fram for sykehusledelsen allerede 24. september, sier Sundstøl.

Dag- og utreiseenheten på Kalnes er også et areal som vurderes i spesielle tilfeller.
- I tillegg vil vi ha en ny gjennomgang av sykehuset på Kalnes, for å se om det kan være arealer som egner seg som pasientrom, hvis det blir et stort behov for ekstra plass, sier hun.

Utarbeider detaljerte planer

I tillegg til de fire områdene arbeidsgruppen har jobbet med siden i fjor høst, utarbeides det nå også konkrete planer for høy aktivitet, både for døgnområder og akuttmottak. Dette er en form for opptrappingsplan, som beskriver hvilke tiltak som skal iverksettes ved ulike aktivitetsnivå.

- Konkrete, detaljerte planer for hvilke tiltak som kan iverksettes, og av hvem, vil lette arbeidet for medarbeidere når pasientene strømmer på. Stor pågang til akuttmottaket og døgnområder, er krevende både for pasienter og medarbeidere, sier hun.

Økning til akuttmottaket

I fjor kom det drøyt 39 000 pasienter til akuttmottaket, og det ligger an til å bli enda flere pasienter i år.
- Når høsten kommer, øker antall pasienter som kommer til sykehuset, men i år har det vært stor pågang til akuttmottaket også i sommerukene. I juli og august var det 11 prosent flere pasienter som kom til akuttmottaket, enn i løpet av samme tid i fjor, sier Sundstøl.

Flere i Østfold

Omtrent 37 prosent av pasientene som kommer til akuttmottaket, blir ferdigbehandlet der og slipper å bli innlagt.
- Det kommer flere pasienter til akuttmottaket i Sykehuset Østfold enn til sykehus vi kan sammenligne oss med. Vi er nå i ferd med å analysere aktiviteten, blant annet med hensyn til diagnoser, geografisk tilhørighet og alder, for å kunne iverksette de riktige tiltakene. Dette vil vi samarbeide med kommunene om, sier Sundstøl.

Alle blir vurdert

Selv om det i perioder er svært stor pågang av pasienter til akuttmottaket, skal ingen være i tvil om at de får rask hjelp ved akutt sykdom eller alvorlige skader.

- Stor pågang av pasienter, betyr at noen må vente lenger i akuttmottaket enn vi ønsker. Men det er viktig at pasienter og pårørende vet at alle pasienter blir sett og vurdert ut fra hastegrad når de kommer til mottaket. Vi er nødt til å ta pasienter det haster mest med først. Så selv om ventetiden føles lang og er slitsom, skal pasienter føle seg trygge her hos oss, sier Sundstøl.