HELSENORGE

Har fått styrets godkjenning

I dag 20. desember har Sykehuset Østfold tatt første skritt mot utvidelse av den somatiske døgnkapasiteten og etablering av strålebehandling på Kalnes.

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

I styremøtet ble mandatet for videre utvikling av prosjektet stråle- og somatikkbygg Kalnes godkjent. Saken sendes nå til Helse Sør-Øst og skal behandles i styremøte der i februar.

- Dette er en særdeles viktig sak. Vi vet ikke når selve byggingen kan starte, men jeg er veldig tilfreds med at vi er i gang, sier styreleder Torbjørn Almlid.

Må øke kapasiteten

I Helse Sør-Øst sin rapport «Evaluering av nytt østfoldsykehus» fremkommer det at den somatiske døgnkapasiteten i Sykehuset Østfold ligger langt under det faktiske behovet. I framskrivingen av sykehuset er det beregnet en manglende kapasitet på 60 senger i 2020, 80 senger i 2025 og 100 senger i 2030.

Sykehuset planlegger ombygging som vil gi 18 sengeplasser i løpet av 2022, men kapasiteten vil fortsatt være for lav. Det er ikke mulig til å øke sengekapasiteten ytterligere gjennom ombygginger. Dette tilsier at sykehuset må starte planarbeidet for å utvide den somatiske kapasiteten i et langsiktig perspektiv.

Etter at sykehuset på Kalnes sto ferdig, har Helse Sør-Øst i tillegg besluttet at det skal etableres nye stråleterapienheter i sykehusområder som ikke har eget strålebehandlingstilbud. Planlegging av en stråleenhet inngår derfor i prosjektinnrammingen.

Første fase av byggeprosjekt

Prosjektinnramming er den første planleggingsfasen av et byggeprosjekt. Administrerende direktør mener arbeidet med prosjektinnramming og videre planer må gjennomføres så raskt det lar seg gjøre, og det legges derfor opp til en stram tidsplan.

I forslag til milepælsplan skal oppstart av prosjektinnramming besluttes av styret i Helse Sør-Øst 1. kvartal 2022. Ferdig prosjektinnramming behandles i styret for Sykehuset Østfold, og i styret for Helse Sør-Øst, 4. kvartal 2022.

Skal beskrive flere alternativer

I prosjektinnrammingen skal det utarbeides et styringsdokument for prosjektet og et mandat for gjennomføring av konseptfasen som er neste fase mot utbygging. De innledende avklaringene skal avgrense og definere innhold, dimensjonering og kapasitet, økonomiske rammer og leveranser knyttet opp mot gjeldende mål og strategier for Sykehuset Østfold.

I tillegg til et 0-alternativ som kun innebærer å forbedre dagens forhold med begrensede midler, skal det beskrives minst 3 alternativer med definerte funksjoner, aktiviteter, utstyr og kapasitet.

Alternativene kan innebære ett nytt bygg, flere bygg, eller en kombinasjon av nybygg og eksisterende bygg. Alternativ bruk av eksisterende arealer skal vurderes.

Beskrivelsene skal skille mellom to hovedalternativer der det ene er utvidet somatisk kapasitet og det andre er stråleterapi.

Avklaring av tomt, regulering og vern skal gjennomføres i samsvar med godkjent eiendomsstrategi.

Samkjøres med andre prosjekter

I følge mandatet må prosjektet samkjøres med øvrig utviklingsarbeid i Sykehuset Østfold.

  • Utvidet akuttmottak som er besluttet, vil ikke være en del av prosjektinnrammingen, men vil inngå i vurderingen av sykehusets totale kapasitet i perioden fram mot 2040.
  • Utvidelse med ny MR er godkjent av styret. Utvidet kapasitet innen bildediagnostikk skal tas hensyn til i framskrivingen av kapasitetsbehov.
  • Sykehuset har fått fullmakt til å inngå leiekontrakt for kontorarbeidsplasser. Disse kontorarbeidsplassene skal inngå i ett eller flere alternativer i prosjektinnrammingen.

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil ikke bli omfattet i denne prosjektinnrammingen, da dette vil bli ivaretatt i egne prosjekter.