Hvordan er det å ligge på enerom kontra fellesrom?

Dette spørsmålet opptar både de som planlegger nye sykehus og helsepersonell som er i daglig kontakt med pasienter som er innlagt på sykehus. I sommer deltok forsker og sykepleier Anne Karine Roos fra Sykehuset Østfold på den internasjonale sykepleiekonferansen i Singapore for å fortelle om dette.

Anne Karine Roos
- Pasienters erfaringer er viktige, og jeg er glad for at forskningen vår får så stor oppmerksomhet, sier Anne Karine Roos.

​- Det var veldig stas å få representere både Sykehuset Østfold og Høgskolen i Østfold på en kongress med mer enn 5300 deltagere fra hele 140 land. Det er et tydelig tegn på at forskningen vi har gjort er viktig og interessant, sier Anne Karine Roos.

Kongressen «The International Council of Nurses» inviterte til, ble arrangert i Singapore fra 27. juni til 1. juli i år. I forkant ble det sendt inn mer enn 5000 bidrag fra sykepleiere som ønsket å fortelle om sitt fagfelt og sine forskningsfunn. Færre enn 10 prosent av bidragene passerte nåløyet.

- Det er stor enighet om at pasienterfaringer er viktig å lytte til, og det er forsket svært lite på hvordan pasienter opplever å ligge på enerom kontra flersengsrom. Siden sykehuset på Kalnes er det første sykehuset i Norge som i utgangspunktet kun har enerom, har vi enestående muligheter til å kunne forske på dette. I tillegg har vi kunnet sammenligne pasienters erfaringer i dag, med hvordan de opplevde å ligge på flersengsrom i det tidligere sykehuset I Fredrikstad, sier Roos.

Et samhandlingsprosjekt

Roos er utdannet sykepleier med mastergrad i sykepleievitenskap, og kombinerer i dag rollen som forsker med rollen som avdelingsrådgiver i intensivavdelingen på Kalnes. Forskningen på pasienters erfaringer er en del av et stort forskningsprosjekt, «Fra gammelt til nytt sykehus» som ledes av professor Vigdis Grøndahl Abrahamsen v/Høgskolen i Østfold og ble påbegynt før sykehuset på Kalnes var innflyttingsklart.

I prosjektet ble flere hundre pasienter spurt om deres erfaringer med kvaliteten på helsetjenestene i sykehuset i Fredrikstad. Undersøkelsen ble fulgt opp på Kalnes ett år etter innflytting slik at resultatene kunne sammenlignes.
- I spørreskjemaene pasientene fikk, kunne de krysse av for om de ønsket å stille på et intervju i tillegg, og responsen var overveldende, sier Roos.

To hovedfunn

Det ble plukket ut 39 tilfeldige personer som så ble dybdeintervjuet av Roos sine samarbeidspartnere fra Høgskolen i Østfold, Ann Karin Helgesen (Phd/ førsteamanuensis/ veileder) og Eli-Ann Skaug (førstelektor).

- Vi gjorde to viktige hovedfunn: pasientene føler det er viktig med privatliv, samtidig som de verdsetter å være sammen med andre. Hvorvidt enerom eller fellesrom er å foretrekke, er altså ikke entydig sier Roos.

Pasientene svarer at de er veldig fornøyde med det nye sykehuset, med eget bad og mulighet til å ha mye besøk på enerommet.
- Men vi ser at spesielt de eldre pasientene og de som må ligge lenge på sykehus, kan bli ensomme. Forskningen vår viser at pasienter er viktige for hverandre når de er syke, og mange savner arenaer for felleskap, sier Roos.

Hun viser til hvordan pasientene som lå på flersengsrom i Fredrikstad forteller om hvor fint det var å være sammen med andre med samme sykdom, hvordan de hjalp og lærte av hverandre.

- I intervjuene fra Kalnes derimot, er det ikke et eneste utsagn om medpasienter. Her er det i stedet beskrivelser og historier som inkluderer helsepersonellet som har ansvar for dem. Dette er viktig kunnskap å ta med seg for oss som jobber i sykehus. Vi som behandler og pleier pasientene, blir deres vindu ut mot verden, og fyller det sosiale tomrommet for de som føler seg ensomme. Ut fra pasientintervjuene, kan vi tydelig se at mange av sykepleierne og helsefagarbeiderne gir av seg selv og blir en erstatning for den kontakten pasienter hadde med hverandre i Fredrikstad, sier hun.

Ulike behov

I dag planlegges flere sykehus i utlandet med en blanding av ensengsrom og tosengsrom.

- Vi har ikke lykkes med å finne tidligere forskning som entydig konkluderer med hva som er best, og våre funn viser både fordeler og ulemper med enerom. For yngre pasienter som bruker nettet både som underholdning og for å kommunisere, kan enerom være en god løsning. Og også for pasienter som har mye besøk. Men i andre grupper, ser vi mange ensomme pasienter. Vi vet at ensomhet kan påvirke pasientens helse negativt og det er viktig at vi som helsepersonell er svært bevisste, og følger opp disse pasientene, sier hun. 

Takknemlig for støtte

Anne Karine Roos og medforfatterne Ann Karin Helgesen og Eli-Ann Skaug har skrevet en artikkel om pasienterfaringene med enerom kontra fellesrom, som er til publisering. Nå har forskerne også fått samhandlingsmidler til videre forskning. Denne gangen skal de undersøke hvordan sykepleiere erfarer å utøve sykepleiere til pasienter på enkeltrom.

Roos fremhever viktigheten av det pågående samarbeidet mellom partene, og er takknemlig for at forskningsgruppen har mottatt samhandlingsmidler fra Høgskolen i Østfold.  I tillegg har hun også fått stipend fra Norsk sykepleieforbund som finansierte reisen til Singapore.

- I intensivavdelingen er vi dessuten også svært heldige som har en avdelingssjef som tilrettelegger og oppmuntrer til forskningsaktivitet blant sykepleierne i avdelingen, sier Anne Karine Roos.