HELSENORGE

Må svare Fylkesmannen på nytt

Fylkesmannen vurderer at tiltakene sykehuset har satt inn for å lukke avvikene og etablere en ny og robust praksis for å unngå svikt knyttet til utlokalisering av pasienter, ikke er tilstrekkelig. - At Fylkesmannen mener vi ikke er konkrete nok når vi beskriver hvordan vi følger opp avvikene, må vi gjøre noe med, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Helge Stene-Johansen

Fagdirektør Helge Stene-Johansen

Etter et landsomfattende tilsyn i 2019 konkluderte Fylkesmannen i Oslo og Viken med at Sykehuset Østfold ikke gir forsvarlige helsetjenester til pasienter som flyttes til andre avdelinger enn den som har høyest kompetanse på pasientens aktuelle helseproblem.

Fylkesmannen har nå gitt tilbakemelding på risikovurderingen og handlingsplanen sykehuset utarbeidet etter tilsynet, og mener sykehuset ikke har gjort nok for å forbedre rutinene.

- Vi vet at for å unngå at pasienter må ligge på korridor, vil vi fortsatt måtte ty til rom på andre avdelinger i perioder med stor pågang av pasienter.  Det viktigste er at vi sikrer at pasientene som blir liggende på andre enheter enn moderposten, får god informasjon og forsvarlig oppfølging. Vi er helt enig med Fylkesmannen om at det er helt nødvendig med gode tydelige rutiner for å sikre at pasientene blir fulgt opp på best måte i henhold til behandlingsplanen. Vi har iverksatt flere viktige forbedringstiltak. Nå må vi konkretisere og tydeliggjøre hvordan vi følger opp tiltakene, sier Stene-Johansen.

Moderpostprinsippet

I utgangspunktet skal Sykehuset Østfold følge moderpostprinsippet når pasienter blir innlagt. Det vil si at sykehuset prøver så langt det lar seg gjøre, å gi pasienter rom i den avdelingen som har høyest kompetanse på pasientens sykdomsbilde og aktuelle helseproblematikk.

- Men fordi vi har en så stor pågang av pasienter, spesielt innen noen fagområder, blir en del pasienter plassert i andre avdelinger. De såkalte «utepasientene» skal følges opp av moderposten. Det vil si at legene som har fagspesifikk kompetanse på pasientens helseproblem, vanligvis beholder det medisinskfaglige ansvaret, sier Stene-Johansen.

På indremedisinske sengeposter er det legen på mottakende sengepost, som har det medisinskfaglige ansvaret for disse pasientene. Pasientene som legges på annen indremedisinsk sengepost, har generelle indremedisinske problemstillinger som kan håndteres av alle indremedisinere.

Viktig informasjon

Etter tilsynet slo Fylkesmannen fast at Sykehuset Østfold ikke sørget for sin plikt til å informere pasienten om utlokalisering og hva dette kan innebære for den enkelte. I tilbakemeldingen sykehuset har mottatt nå viser Fylkesmannen blant annet til at de ikke kan se at sykehuset har tatt hensyn til alle vurderinger knyttet til lovbruddet om informasjon og pasientinvolvering.

- Det er ingen tvil om at det er viktig for pasienten å få god informasjon. Målet er at alle avdelinger skal ha dette som en innarbeidet rutine. Dette gjelder pasienter som må flyttes underveis i oppholdet, og pasienter som får et rom i en annen avdeling enn moderposten når de blir innlagt. Å få vite hvorfor man får rom et annet sted, og å få informasjon om hvordan den videre behandlingen og oppfølgingen vil foregå, betyr mye for at pasientene skal føle seg trygge i sykehuset vårt, sier fagdirektøren.

Sykehuset poengterer at pasienten skal være godt informert om hva det innebærer konkret for pasienten å ligge på en annen avdeling. Det skal også være tydelig at avdelingen må vurdere om det kan bli behov for å innhente annen sykepleiefaglig og/eller medisinskfaglig kompetanse ved utlokalisering.

Ny vurdering

Fylkesmannen ber også om en tydeligere redegjørelse for hvordan helseforetaket skal håndtere og sikre tilstrekkelig kompetanse hos personalet på avdelinger som mottar pasienter som hører til i andre avdelinger, også ved utlokaliseringer innad i samme klinikk. De ber også sykehuset redegjøre for foreløpige resultater av alle tiltakene på området.

Fylkesmannen vil gjøre en ny vurdering om det er etablert en ny og robust praksis i tjenestene til utlokaliserte pasienter, når de har mottatt svaret fra Sykehuset Østfold innen fristen 26. februar 2021.

- Det er en utfordring at vi ikke har nok sengeplasser i de ulike avdelingene. Men dette er et problem vi jobber iherdig for å løse. Vi planlegger å øke antall senger ved å bygge om kontorer og møterom, og vi har vært nødt til å gjøre flere rom om fra ensengsrom til tosengsrom. Dette er blant tiltakene vi mener vil gjøre at færre pasienter får plass på en annen avdeling enn der de i utgangspunktet hører hjemme, sier fagdirektøren.

Sykehuset har en arbeidsgruppe med deltagere fra de ulike sengepostene som nå skal gå gjennom tiltakene som er iverksatt, og vurdere nye tiltak ut fra Fylkesmannens tilbakemelding.