HELSENORGE

Nå er arbeidet med ny utviklingsplan i gang

Sykehuset har fått i oppdrag å utarbeide en revidert utviklingsplan basert på føringer fra Helse Sør-Øst. Arbeidet skjer i dialog med kommunene, brukere, tillitsvalgte og andre aktuelle aktører. Det er definert konkrete områder som skal vurderes, og Sykehuset Østfold har opprettet seks delprosjekter for dette.

Delprosjektledere utviklingsplanen
F.v. Liv Marit Sundstøl, Tore Dag Olsen, Mette Meisingseth, Ove Laupstad (stedfortreder for Volker Solyga), Andreas Joner, Odd Petter Nilsen og Helge Stene-Johansen.

- Utviklingsplanen skal beskrive hvilken vei vi ønsker å utvikle oss fram mot 2037, og hva vi må gjøre for å komme dit, sier Helge Stene-Johansen, prosjektleder og fagdirektør/ viseadministrerende direktør.

Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037 skal bygge på analyse av befolknings- og sykdomsutvikling og andre endringsfaktorer. Ut fra dette skal framtidig aktivitet og kapasitetsbehov beregnes.

Basert på analysen, skal planen beskrive hvilken vei Sykehuset Østfold ønsker å utvikle seg frem mot 2037, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å komme dit. Tiltakene kan gjelde fagutvikling og kompetanse, forskning, samhandling, teknologi, bygninger mm.

Helse Sør-Øst har definert konkrete områder som skal vurderes i utviklingsplanen, og Sykehuset Østfold har opprettet seks delprosjekter for dette.

Delprosjekter:
Delprosjekt 1: Pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester. Delprosjektleder Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef

Delprosjekt 2: Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling. Delprosjektleder Andreas Joner, klinikksjef, klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Delprosjekt 3: Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene og gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene. Delprosjektleder Liv Marit Sundstøl, klinikksjef, klinikk for akuttmedisin

Delprosjekt 4: Spesialisthelsetjenester i pasientens hjem. Delprosjektleder Volker Solyga, klinikksjef, klinikk for medisin

Delprosjekt 5: Kompetanseplan – spesielt prioritering sykepleiere og helsefagarbeidere. Delprosjektleder Mette Meisingseth, kompetansesjef, fag- og kompetanseavdelingen

Delprosjekt 6: Eiendom. Delprosjektleder Tore Dag Olsen, avdelingssjef kst. Eiendomsavdelingen

- Arbeidet i delprosjektene settes i gang med det samme, og både medarbeidere, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og brukere vil bli involvert i arbeidet, sier Stene-Johansen.

Arbeidet med utviklingsplanen skal pågå gjennom høsten 2021 med utkast til plan klar i desember 2021. Da skal planen sendes ut på tre måneders høring før den vedtas i styret i Sykehuset Østfold og oversendes Helse Sør-Øst.


Har du innspill til utviklingsplanen? Send en e-post til ​utviklingsplan@so-hf.no​