Nå kommer pakkeforløp for psykisk helse og rus

Fra 1. januar 2019 innføres de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus. - I psykisk helsevern er vi godt forberedt og positive til at dette kommer, sier klinikksjef Bjørn Dønheim.

​Pakkeforløp er et nasjonalt standardisert pasientforløp som omhandler utredning og behandling av tilstander i psykisk helsevern og rusbehandling. 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoseveiledere for fastleger ble etablert i 2015. Nå kommer også pakkeforløp for psykisk helse og rus.

- Fagmiljøene er positive til at dette kommer. Nå gjør vi oss klare i sykehuset for å innfri kravene som følger med pakkeforløpene, sier Helena Wallin Holm som er implementeringsansvarlig for pakkeforløpene i Sykehuset Østfold.


Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Økt brukermedvirkning og forutsigbarhet

Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, samt bruker- og pårørende-organisasjoner, og arbeidet bygger på erfaringer fra prosessen rundt pakkeforløp for kreft. Målet med pakkeforløp er økt brukermedvirkning og tilfredshet. Pakkeforløpene skal i tillegg bidra til å sikre et likeverdig tilbud med koordinerte og sammenhengende tjenester mellom pasient, pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.


- Pakkeforløpene starter og slutter i kommunen, og vi jobber nå med å planlegge implementeringskonferanser i samarbeid med kommunen.
Gjennom pakkeforløpene skal pasientene oppleve å få god informasjon og ha medvirkning gjennom hele forløpet. Med pakkeforløpene innføres blant annet forløpstider, som skal bidra til mindre variasjon i ventetid, utredning og behandling og oppfølging.

Se også Helsenorge: Hva betyr pakkeforløpene for deg som pasient/pårørende?

Se også Helsedirektoratet: Hva betyr pakkeforløpene for deg som medarbeider i helsevesenet?

I helseforetakene og sykehusene i Helse Sør-Øst har arbeidet med å innføre pakkeforløpene pågått lenge. Det er etablert en regional implementeringsgruppe med kontaktpersoner i alle helseforetak, for å få på plass de nye pakkeforløpene. Medarbeidere i psykisk helsevern i Sykehuset Østfold, forbereder seg nå for å innfri kravene som følger innføringen av pakkeforløpene som iverksettes på nyåret.
Klinikksjef Bjørn Dønheim i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling tror innføringen av pakkeforløpene kan bli utfordrende, men understreker at fagmiljøene ønsker dette velkommen.

Viktig med dialog

- De tre første generelle pakkeforløpene innen psykisk helse og rus er noe annerledes enn pakkeforløpene innen kreftbehandling som er fagspesifikke. For psykisk helsevern og rusbehandling vil dette medføre en mer forpliktende logistikk og struktur på behandlingsforløpet.

Vi får ikke standardisert pakkeforløpene innen psykisk helse og rus på samme måte som i kreftbehandlingen, men det blir en mer forpliktende logistikk ved at vi får en mer struktur på behandlingsløpet. Dialog og samarbeid med pasient og pasientens nettverk preget av gjensidig tillit, er helt avgjørende. Det er viktig at vi informerer godt om tilbudet, og at vi kan evaluere tilbudet sammen med pasienten underveis, sier Dønheim. Han understreker at pakkeforløpene må få lov å gå seg til.
- Om to år vil nok pakkeforløpene som nå lanseres se annerledes ut enn det gjør nå. Helseministeren har også formidlet at dette er et utviklingsprosjekt som vil være i forandring og bevegelse hele tiden.

En av de store endringene som kommer, er forløpstidene. Disse beskriver den maksimale tid de ulike faser i forløpet bør ta.
- Hvor lang tid en utredning skal ta, er ikke like enkelt å standardisere innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det vil være individuelt og varierer, men når vi bruker lengre tid enn det pasientforløpet gir som hovedregel, må det journalføres, påpeker Dønheim.

Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til de syv nye pakkeforløpene innen psykisk helse og rus.
- Det viktige her, er at pasientforløpene starter og slutter i kommune eller fastlege, og det jobbes med å planlegge en implementeringskonferanse mellom spesialisttjenesten og kommunene.

Syv forskjellige pakkeforløp

Det er hittil utviklet syv pakkeforløp innenfor psykisk helse og rus. Fra 1. januar 2019 kan pasientene henvises til de tre første generelle pakkeforløpene:


• Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 
• Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Det er i tillegg utviklet tilstandsspesifikke pakkeforløp. Til disse forløpene kan pasienter henvises fra 15. februar 2019:

• Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne
• Spiseforstyrrelser for barn og unge
• Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos barn, unge og voksne

Videre er det utviklet et pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende midler og/eller illegale rusmidler. Forløpet vil publiseres og implementeres på et senere tidspunkt.

Bakgrunn om pakkeforløpene

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Det er imidlertid flere forbedringspunkter både i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av tjenester til personer med milde, moderate eller alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer.

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes

Målet er å stadig forbedre behandlingstilbudet på psykisk helse og rus, redusere uønsket variasjon slik at alle får god og effektiv behandling som mulig

(Kilde: Helsedirektoratet.no)