Ny varsling ved hjertestans hos gravide

Får en gravid pasient hjertestans, er det ofte akutt behov for flere spesialister. Nå skal et team fra føden og anestesi ved sykehuset, varsles samtidig med at hjertestansteamet varsles og rykker ut. Teamet kan også varsles hvis en gravid pasient er kritisk syk.

Avdelingene bak prosedyren

Flere avdelinger har samarbeidet om den nye prosedyren. Fra venstre Adam Dhayyat, overlege akuttmedisinsk avdeling, Katrine Sjøborg, seksjonsoverlege kvinneklinikken, Megan Eileen Wittmann, overlege barne- og ungdomsklinikken, Grethe Heitmann, overlege anestesiavdelingen, Ann Morris, fagutviklingsjordmor og Nezar Raouf, avdelingssjef akuttmedisinsk avdeling.

En ny prosedyre i sykehuset skal sikre at gravide som får hjertestans i sykehuset, får samme behandling uavhengig av hvilken avdeling de er innlagt på. Målgruppen for prosedyren, er alle leger og sykepleiere i Sykehuset Østfold.

- Statistisk sett kan vi regne at det går flere år mellom hver gang vi opplever hjertestans på en gravid på Kalnes. Det betyr at de færreste av oss faktisk vil oppleve å skulle håndtere en slik situasjon. Desto viktigere er det da å ha et rammeverk og plan for hvordan det skal håndteres ettersom dette er en situasjon der sekundene teller, sier Grethe Berger Heitmann, overlege anestesi.

Den nye prosedyren skal sikre at helsepersonell kjenner til varslingsrutiner på hjertestans hos gravide, og at medarbeiderne vet hvordan de tar hensyn til de fysiologiske endringer i svangerskapet når de skal utføre hjerte-lungeredning. Prosedyren gjelder fra svangerskapsuke 20 eller når livmoren er i høyde med navlen.

Når det haster

Det kan være ulike årsaker til at en gravid kvinne blir kritisk syk. Årsaken kan være sykdom kvinnen har hatt fra tidligere, eller som har kommet i forbindelse med graviditeten. Det kan være en gravid kvinne som kommer inn etter en ulykke, alvorlig anafylaktisk reaksjon, med akutt uttalt pustebesvær eller bevissthetstap.

- Det er heldigvis ikke ofte det skjer, men det er viktig at alle leger og sykepleiere i de ulike avdelingene vet hvordan de skal tilkalle akutt hjelp dersom de har en gravid pasient som blir kritisk syk eller får hjertestans. Målet er å forebygge at hjertestans inntreffer og at kompetent personell kommer raskt til.  Den nye krisecallingen varsler primær- og sekundærvakt føden, primær- og sekundærvakt anestesi, anestesisykepleier og jordmor, som straks rykker ut, sier Heitmann, som har hatt ansvaret for å utarbeide den nye prosedyren. 

Skal øve i team

For å være sikre på at den nye prosedyren «hjertestans hos gravid» blir godt kjent for medarbeidere både på føden, akuttmottak, medisin og anestesi, vil det bli arrangert både simuleringstrening og table top-øvelser i ukene framover.

- Vi håper å ha fulle team under øvelsene. Det er viktig at alle vet hvilke oppgaver hver og en har, og at de blir trygge på hva de skal gjøre når de mottar varslingen. For når varselet om hjertestans kommer, må de reagere raskt, sier Heitmann.

Det vil også bli arrangert simuleringstrening og table top-øvelser spesielt for sykepleiere fra intensiv, overvåkning og postoperativ.
Alle som ønsker det i sykehuset, vil få mulighet til å ta et eget e-læringskurs i tillegg. Dette kurset vil bli tilgjengelig i læringsportalen i mai i år.

Grethe Heitmann

Grethe Heitmann

Vil måle kunnskapen

Gjennom forskningsprosjektet «RESPREG»: resuscitation in pregnant women», vil det måles om innføringen av den nye prosedyren bedrer kvaliteten på pasientbehandlingen. Prosjektet er et samarbeid mellom flere avdelinger i Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo.

Prosjektet består av tre deler:
Del 1: Kartlegge helsepersonells kunnskap om og erfaringer med gjenoppliving av gravide med hjertestans før implementering av den nye retningslinjen

Del 2: Implementering av retningslinjen ved bruk av tre ulike tilnærminger: 1) gjennomføring av et e-læringsprogram for gjenoppliving av gravide med hjertestans. 2) simulering 3) table top-øvelser med gjennomgang av case og diskusjoner i gruppe.

Del 3: Kartlegge helsepersonells kunnskap om og erfaringer med gjenoppliving av gravide med hjertestans tre og 12 måneder etter at implementering av den nye retningslinjen

- Del en av forskningsprosjektet er allerede gjennomført, og det er mange medarbeidere som har svart på spørreskjemaet vi har delt ut. Overvåkningen imponerte med den beste svarprosenten, der hele 74 prosent av de ansatte har besvart spørreskjemaet. Vi er veldig glad for at så mange engasjerer seg, sier Heitmann som er prosjektmedarbeider og initiativtaker til forskningsprosjektet.
Forskningsprosjektet ledes av Ann-Chatrin Leonardsen, anestesisykepleier, PhD, Høgskolen i Østfold/Sykehuset Østfold.