Ønsker hjelp fra pasienter

90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale helsetjenester etter innleggelse, vil nå bli spurt om å samtykke til at fagpersoner i sykehuset og i kommunene sammen kan få gå gjennom journalene deres.

Hensikten med en grundig gjennomgang av pasientjournaler, er å forbedre samarbeidet om pasientene, både ved innleggelse i sykehuset, under oppholdet, og ved utskrivning.

Svært mange av pasientene som er innlagt på sykehus, er også avhengig av oppfølging og behandling i kommunen der de bor. Er kommunikasjonen mellom sykehus og kommunene tydelig? Er alle parter oppdaterte på hvordan pasienten best følges opp? Har pasienten oppdatert medisinliste? Er rutinene fulgt?

Nå skal en gruppe fagpersoner fra kommunene og sykehuset sammen undersøke pasientjournaler for å se etter forbedringsområder.
- Journalgjennomgangen skal bidra til et samarbeid mellom sykehuset og kommunene om kvalitetsforbedring i hele pasientforløpet. Dette kan bidra til å redusere antall reinnleggelser og vil øke pasientsikkerheten, sier Janne Myrvang, klinikkrådgiver og koordinator for utskrivningsklare pasienter i klinikk for medisin i sykehuset.

Pasienter fra hele sykehuset

Fokus i gjennomgangen av journalene rettes spesifikt på overgangen mellom behandlingsnivåene, det vil si sykehuset som spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjenesten i kommunene.

Forespørsler vil gå til pasienter både innen psykisk helsevern, kirurgiske og medisinske avdelinger. Pasientene som blir spurt om å samtykke, vil få et brev fra sykehuset.
- Vi ønsker å gjennomgå de siste innleggelsene hvor pasienten allerede har eller får bistand fra kommunal helsetjeneste i forbindelse med innleggelse og utskrivelse, sier Myrvang.

Viktig kartlegging

Arbeidsgruppen som vil gjennomgå journalene, består av rådgivere, psykolog og leger fra både sykehus og kommunehelsetjeneste.

For å få en helhetlig oversikt over hva som skjer når pasienter blir innlagt i sykehus og skrevet ut igjen, er det viktig å også se journaldokumenter fra fastlege og legevakt. Denne informasjonen vil bli hentet inn av leger som deltar i arbeidsgruppen.

- For å kunne få kartlagt hele pasientforløpet, er det viktig at pasienter gir oss sitt samtykke til å hente inn opplysninger. Vi håper at pasienter som får en forespørsel, sier ja til dette. Det vil gi kommunene og sykehuset en mulighet til å samarbeide bedre om pasientene, sier Myrvang.

Prosjektmedlemmene

F.v. Kvalitetsrådgiver Lene Merete Osvik, spesialrådgiver Jon-Espen Sjøstrøm og klinikkrådgiver Janne Myrvang fra Sykehuset Østfold, og kvalitetsrådgiver Ellinor Andreassen fra Sarpsborg kommune. Fastlege Karoline Lund og kommuneoverlege Ida Susanna Fattah fra Fredrikstad deltar også i prosjektet.