Helsenorge

Planlegger for 80 intensivplasser

Selv om utviklingen i samfunnet er positiv, planlegger Sykehuset Østfold for en covid-19-topp til høsten. Les om hvordan sykehuset rigger seg for å møte toppen, etter oppdrag fra Helse Sør-Øst. – En ekstrem utfordring, forteller prosessdirektør Liv Marit Sundstøl.

Liv Marit Sundstøl
- Vi håper vi ikke kommer opp i de scenarioene vi planlegger for, sier prosessdirektør Liv Marit Sundstøl.

Sykehuset Østfold har fått i oppdrag av Helse Sør-Øst å legge planer for å møte covid-19-pandemien - som skal ivareta en situasjon med behov angitt i Folkehelseinstituttets (FHI) risiko-, prognose- og responsanalyse, publisert 7. april.

Sykehuset skal rigges for å behandle 80 intensivpasienter samtidig, hvorav 75 senger skal tilrettelegges for covid-19-pasienter, i tillegg til fem «rene» intensivsenger (ikke-covid-19-pasienter). I tillegg rigger sykehuset seg for å ha plass til ytterligere 200 covid-19-pasienter, når pandemien når toppen.  Disse pasientene skal plasseres i sykehusets døgnområder. Til sammenligning har Sykehuset Østfold åtte intensivplasser i en normalsituasjon.

Les også: Flere i gang med videokonsultasjon

Føringer fra Helse Sør-Øst

Prosessdirektør Liv Marit Sundstøl i Sykehuset Østfold forteller om hardt arbeid innad i sykehuset for å få på plass planene for håndtering av pandemien, og forteller at svært mange medarbeidere har gjort en uvurderlig innsats de siste ukene.

- Det er utrolig hva man får til i et sykehus ved å snu seg rundt når man må. Nå traff ikke pandemien slik vi i utgangspunktet tok høyde for - med en topp i mai 2020, men på den positive siden betyr dette at vi har hatt bedre tid til å forbedre planene våre, sier Sundstøl, og påpeker:

- Vi håper jo at vi ikke kommer opp i de scenarioene vi planlegger for.

Pasientrom på intensivavdelingen.

Sykehuset Østfold rigges for å behandle 80 intensivpasienter samtidig. Her fra intensivavdelingen på Kalnes.

- Siden vi nå ser en positiv utvikling i sykehuset med et lavt antall av innlagte covid-19-pasienter, hvorfor er det da nødvendig å rigge sykehuset for hele 80 intensivplasser?

- Det er riktig at vi ser en positiv utvikling i sykehuset, og i samfunnet for øvrig. Dette viser at tiltakene som myndighetene har iverksatt, har fungert. Likevel har vi fått klare føringer fra Helse Sør-Øst basert på de nyeste prognosene, som viser at vi kan vente oss en smittetopp på senhøsten. Denne forbereder vi oss på, i likhet med alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, forteller hun.

- En ekstrem utfordring

For Sykehuset Østfold er det utfordrende å skaffe og opprettholde nok sykepleiere og spesialsykepleiere, og sikre tilstrekkelig bemanning for å møte den ventede smittetoppen til høsten. Dette er forsøkt løst både gjennom oppgavegliding, opplæring og ulike rekrutteringstiltak de siste ukene. Det er i skaleringsplanen (covid-19-planen) beskrevet hvordan bemanningen skal fordeles på intensivavdelingen og i døgnområdene.
Sykehuset Østfold er bygget med kun enerom – både på intensivavdelingen og i døgnområdene. Dette er med på å øke bemanningsbehovet, og gjør det ekstra utfordrende å bemanne et så høyt antall intensivplasser som bestillingen fra Helse Sør-Øst forutsetter.

Prosessdirektør Liv Marit Sundstøl beskriver oppdraget fra Helse Sør-Øst som en ekstrem utfordring.

- Det er en stor oppgave å planlegge for et scenario med hele 80 intensivplasser i sykehuset, men jobben med å finne arealene har etter forholdene gått rimelig greit. Vi legger blant annet planer for rundt 50 respiratorplasser i tredje etasje, der det i dag er intensiv, overvåking- og operasjonsavdeling. I tillegg er det helt klart utfordrende å finne plass til de 200 øvrige covid-19-pasientene som skal plasseres i døgnområdene, sier Sundstøl.

Sykehusmedarbeidere møter pressen utenfor akuttmottaket.

- Svært mange på alle nivå i sykehuset har gjort en uvurderlig innsats de siste ukene, sier Sundstøl. Her fra en pressebrief i mars.

- Hva har sykehuset av tilgjengelig utstyr for å møte covid-19-toppen, og hva har man bestilt opp av utstyr?

- Vi trenger mye medisinsk-teknisk utstyr for å komme høsten i møte, og sykehuset har planlagt godt for dette. Å skaffe nok respiratorer er blant annet en stor utfordring, sier Sundstøl, og forklarer:

- Per nå har vi 33 respiratorer i hus, og 12 er under bestilling. Det totale behovet vil være 63 respiratorplasser, hvorav 58 respiratorplasser er beregnet på covid-19-pasienter. Sykehuset har også mange andre anestesiapparater som kan benyttes i covid-19-behandling, men dette er utstyr som ikke er tiltenkt langtidsbehandling. Vi har NIV (non-invasiv ventilasjon) - pustehjelp til pasienter som ikke ligger på respirator, og i tillegg har vi bestilt opp nytt overvåkingsutstyr som delvis har kommet. Blant annet er det bestilt 130 overvåkingsmonitorer, sier Sundstøl.

75 covid-19-intensivplasser medfører også en åttedobling i bruken av forbruksvarer på intensivavdelingen til Sykehuset Østfold.

Flere pasienter kommer til sykehuset

Pasientstrømmen inn til Sykehuset Østfold har vært betydelig redusert etter at pandemien traff Norge. Men de siste ukene har man sett igjen sett en økning i antallet pasienter, etter at sykehuset gikk fra gul til grønn beredskap og elektiv virksomhet er trappet opp. Dette gjelder også øyeblikkelig hjelp-pasienter.

- Vi har hatt en betydelig reduksjon av pasienter i mars-april. Ved flere klinikker er det fortsatt lavere belegg, men virksomheten er gjenopptatt i stor grad. I skaleringsplanen åpner vi igjen for full stans i elektiv virksomhet (planlagt behandling), når covid-19-toppen treffer, avslutter Liv Marit Sundstøl.

Les også: Vil du jobbe hos oss?