HELSENORGE

Skal frigjøre areal i sykehusbygget

Sykehuset trenger flere døgnplasser og mer areal til poliklinikk. Et modulbygg på 865 kvadratmeter og en utvidet leieavtale i nytt administrasjonsbygg på 225 kvadratmeter, kan løse noen av kapasitetsutfordringene i sykehuset. Styret i sykehuset ber sykehuset fortsette arbeidet med å få disse løsningene på plass.

Sykehuset Østfold Kalnes
Det er behov for mer areal til pasientbehandling i Sykehuset Østfold Kalnes.

​Tirsdag 23. februar la sykehusledelsen fram saken «Erstatningsarealer – kapasitetsøkning på kort sikt» for styret i sykehuset.

- Hovedutfordringen for sykehuset er at vi har for få døgnplasser. I dag har vi en underdekning på 60 senger, og dette tallet er beregnet å øke til 80 senger i 2025, sier fagdirektør og prosjektleder Helge Stene-Johansen.

Nye sengeplasser

De eksisterende utfordringene gjør at sykehuset ikke kan vente på et eventuelt nybygg, siden dette vil ta flere år. Sykehuset er derfor i gang med å utrede inntil 25 nye sengeplasser i annen etasje i grønn sone på Kalnes. I denne etasjen er det i dag arbeidsplasser for leger, møterom, undervisningsrom og kontorer.

- For å frigjøre areal til sengeplasser, må vi finne gode erstatningsarealer til mange medarbeidere som i dag har arbeidsplassene sine her, sier Stene-Johansen.

100 arbeidsplasser

I saken som i går ble langt fram for styret, foreslår sykehuset å anskaffe et modulbygg i direkte tilknytning til sykehuset, med 100 arbeidsplasser, flere møterom, fagbibliotek m.m. Styret er enig i løsningene sykehuset foreslår, og ber om at det arbeideres videre med å anskaffe modulbygg og at det inngås utvidet leieavtale i nytt administrasjonsbygg til undervisningsrom.

Styret påpeker at dette er en midlertidig løsning som kun delvis og i en begrenset periode vil avhjelpe den vanskelige arealsituasjonen. Styret ber derfor om at arbeidet med en endelig utbygging av sykehuset prioriteres høyt.

Økt poliklinisk aktivitet

Det opprinnelig mandatet fra styret var å utrede erstatningsarealer for aktivitetene lokalisert i arealene hvor nye sengeplasser planlegges, men for å øke kapasiteten må det også frigjøres arealer til mer poliklinisk aktivitet.
Dette kan blant annet gjøres ved å flytte en del kontorarbeidsplasser ut fra poliklinikkområdene slik at rommene kan benyttes til pasientbehandling.

Sykehusledelsen valgte derfor å inkludere behov for erstatningsarealer også til denne gruppen i styresaken.

Nytt administrasjonsbygg frigjør plass

Når ledelse og stab i klinikk for medisin flytter til nytt administrasjonsbygg som nå bygges på nabotomten, vil dette frigjøre 16 kontorarbeidsplasser. Dette arealet vil bli omdisponert til kontorarbeidsplasser for leger.

Deler av ledelse og stab i forskningsavdelingen som i dag holder til å annen etasje i grønn sone, skal også etter planen flytte til nytt administrasjonsbygg. Dette vil frigjøre areal for ferdighetstrening og undervisning. Simuleringssenteret og støtterom opprettholdes i annen etasje som i dag. Det ses på en mulighet for å samlokalisere fagbibliotek, stipendiater og klinisk forskningsenhet i paviljongen.

Planen er at erstatningsarealer skal være tatt i bruk og at ombygging og at innflytting i ny sengepost skal være fullført 10.05.2022.

Nytt tilbygg til MR

I styremøtet var også behovet for å øke kapasiteten for MR-undersøkelser et tema. Behovet for en utvidelse av sykehusets kapasitet for MR-diagnostikk med ytterligere én MR-maskin er vel dokumentert over flere år og sykehuset vurderer at dette er svært viktig å få på plass.

En rekke alternativer for plassering i sykehuset har vært vurdert. På grunn av stor knapphet på areal i Kalnes har det ikke vært mulig å finne en tilfredsstillende plassering i eksisterende arealer uten at dette vil få store og kostbare konsekvenser. Etablering av MR 4 i nytt tilbygg i umiddelbar nærhet til akuttmottaket vil gi den klart beste og mest fremtidsrettede løsningen og kan ferdigstilles våren 2023.

I styremøtet i går, vedtok styret at de godkjenner oppstart av forprosjekt MR 4 Kalnes i nytt tilbygg ved helikopterinngangen. Beslutning om bygging vil bli lagt frem når forprosjektet er fullført.