HELSENORGE

Skal sikre trygg transport av psykisk ustabile personer

Antall transportoppdrag hvor helsepersonell ber om bistand fra politiet når de skal hente personer som er psykisk ustabile, øker. Nå går ambulansetjenesten, politi, legevakt, AMK, og psykisk helsevern sammen for å sikre at de har gode, felles rutiner.

Ambulanse

​Målet er å gi pasientene mer verdig og riktig transport, og samtidig beskytte medarbeidere mot vold og trusler.

Helsetjenesten har ansvar for transport av psykisk syke personer. Ambulansetjenesten gjennomfører en rekke transportoppdrag av psykisk syke, og mange av oppdragene utføres i samarbeid med politiet. I følge helse- og omsorgsdepartementet er det et mål å etablere en verdig og helsefaglig god transporttjeneste, hvor politi kun bistår når det er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker.

-  Antall transportoppdrag hvor helsepersonell ber om bistand fra politiet er økende. Dette er bakgrunnen for at flere sykehus har sett på denne problemstillingen, og også grunnen til at vi startet prosjektet «Transport av psykisk ustabile personer» her i Østfold, sier prosjektleder Tonje Søfting Ringsrød fra klinikk for akuttmedisin i Sykehuset Østfold.

Finner forbedringsområder

Gjennom prosjektet kartlegger politi, legevakt, AMK, ambulansetjenesten og psykisk helsevern  dagens praksis og identifiserer forbedringsområder.

- Det er viktig at vi er enige om hvordan vi best kan samarbeide og hvem som har ansvar for hva. Vi ser på hvordan vi kan heve kompetansen i ambulansetjenesten og etablere samarbeidsarenaer mellom politiet, legevakt, psykisk helsevern og ambulansetjeneste, sier Søfting Ringsrød.

Tydelige retningslinjer

Transport av psykisk ustabile personer kan være utfordrende, både for pasienten og de som skal hente pasienten.
- Vi har et godt samarbeid mellom etatene allerede. Men med et økende antall turer, mener vi det er nødvendig å få tydeligere retningslinjer, blant annet for ansvarsforholdet mellom helse og politi, sier prosjektlederen.

Konkrete vurderinger

I følge helsedirektoratet må helsetjenesten i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret vurdering av behovet for bistand, og det bør foreligge rutiner ved institusjonene som sikrer dette. Politiets bistand vil først og fremst være nødvendig ved behov for fysisk maktutøvelse utenfor institusjon, eller når en person antas å ville påføre seg selv eller andre skade og helsepersonell ikke er i stand til å avverge dette. Politiet bistår også når det er nødvendig å bane seg adgang til hus, rom eller annet lokale.

Viktig konferering

Helsetjenesten skal så langt som mulig søke å unngå at situasjonen utvikler seg slik at fysisk maktutøvelse og dermed bistand fra politiet blir nødvendig, for eksempel ved at helsepersonell kommer tidlig til og bruker tid på å få til et samarbeid med pasienten.

- Transportoppdragene gjelder ofte pasienter som har en kjent sykdomshistorie. En samtale med behandlere i psykiatrien som kjenner pasienten før pasienten hentes, kan gi oss viktig informasjon om hvordan vi på best mulig måte kan møte pasienten og kanskje det ikke blir nødvendig med bistand fra politiet, sier fagsykepleier Morten Meland som arbeider ved Sarpsborg og Rakkestad legevakt og i ambulansetjenesten i sykehuset.

Kompetanseheving

Døgnåpen og lett tilgjengelig konfereringstelefon med fagpersoner i psykisk helsevern, og kompetanseheving hos ambulansepersonell rundt psykisk psyke personer, er noen av tiltakene prosjektet mener kan bidra til at transporten blir tryggere.
- Vi har blant annet gode e-læringsprogram, og opplæring i hvordan man vurderer voldsrisiko. Et nytt virtuelt dataspill for ambulansetjenesten gir også mulighet til å øve på ulike hendelser, sier Søfting Ringsrød.

Prosjektet «Transport av psykisk ustabile personer» vil levere sin sluttrapport etter nyttår.

Morten Meland, Astrid Løvseth og Tonje Søfting Ringsrød
Av smittevernhensyn må de fleste prosjektdeltagerne følge møtene på Skype. F.v. Fagsykepleier Morten Meland, Sarpsborg og Rakkestad legevakt og ambulansetjenesten i sykehuset, rådgiver Astrid Løvseth fra klinikk for akuttmedisin og prosjektleder Tonje Søfting Ringsrød. De andre prosjektdeltakerne er fag- og opplæringsansvarlig Øyvind Thoresen i Øst Politidistrikt, AMK-lege Emil Iversen, avdelingsrådgiver Trond Pehrsen i prehospital avdeling, stedfortredende seksjonsleder Bjørn Tommy Jansen i ambulanseseksjon Halden, og avdelingsrådgiver Elisabeth Ødegaard i DPS Halden-Sarpsborg.


Flere prosjekter i Helse Sør-Øst

Bakgrunnen for prosjektet er et økende antall transportoppdrag av psykisk ustabile personer som blir utført av politiet, men som i utgangspunktet skal kjøres med ambulanse. Det er gjennomført tre pilotprosjekter i Helse Sør-Øst, og på bakgrunn av disse resultatene anbefalte Helse Sør-Øst Sykehuset Østfold å gjennomføre et tilsvarende prosjekt. Prosjektet vil høste erfaringer fra pilotene, og tilpasse tiltakene lokalt.