HELSENORGE

Sykehuset Østfold avslutter grønn beredskap

Sykehuset Østfold har vært i beredskap helt siden februar 2020. I dag 10. juni klokken 12.00 går sykehuset ut av beredskap og over i ordinær drift. - Pandemien er ikke over, og mange av smitteverntiltakene i sykehuset vil fortsette eller gradvis trappes ned, men det vil nå skje innen rammene av ordinær drift i sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Administrerende direktør Hege Gjessing

I vurderingen av beredskapsnivå ser beredskapsledelsen på fire forhold.  I alle beredskapssituasjoner vurderes det om det er behov for ekstra ressurser, og om den ordinære pasientbehandlingen og driften i sykehuset påvirkes. Under pandemien har det i tillegg vært viktig å følge med på smittesituasjonen i samfunnet rundt oss og på vaksinasjonsgraden hos medarbeiderne i sykehuset.

- Smittetrykket i Østfold er avtagende, vi har få innlagte pasienter med Covid-19 og alle medarbeidere som ønsker vaksine har nå fått vaksine eller har tilbud om det i løpet av de nærmeste dagene. Helhetsvurderingen er dermed at vi kan avslutte beredskap og være i ordinær drift, sier Gjessing.

Smitteverntiltakene reduseres gradvis

- Selv om vi går tilbake i normal drift, er det ikke til det normale slik vi husker det fra før pandemien. Mange av smitteverntiltakene vil fortsette i sykehuset. Likevel er det de siste dagene gjort lettelser på flere områder som for eksempel å åpne opp for mer besøk til pasienter, sier Gjessing.

Sykehuset Østfold følger anbefalingene fra FHI, og innarbeider disse i sykehusets egne prosedyrer for smittevern. Den høye vaksinasjonsgraden blant medarbeidere gjør at medarbeidere i sykehuset nå kan omgås tilnærmet som normalt uten munnbind, mens det fortsatt vil være krav til at pasienter skal ha dette på.

Godt planverk

I den første tiden av beredskapsperioden jobbet sykehuset intenst med å legge planer for å øke kapasitet, gi opplæring til medarbeidere, skaffe til veie nytt utstyr og etablere smittevernrutiner.

- Når vi nå går ut av beredskap har vi et solid planverk på plass. Ved eventuelt økt smittepress og nye covid-innleggelser vil vi være godt forberedt, sier Gjessing.