Sykehuset Østfold bringer vedtak om fortrinnsrett til del av stilling inn for domstolene

Tvisteløsningsnemnda fattet i desember 2019 vedtak om å gi fire sykepleiere fortrinnsrett til deler av en ledig stilling. Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud. Grunnen er at dette blant annet vil gjøre det vanskeligere å sikre bemanning med tilstrekkelig kompetanse på jobb i helgene. Saken bringes derfor inn for domstolene.

Administrerende direktør Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing.

​Saken er prinsipielt viktig for alle offentlige sykehus i Norge. Tvisteløsningsnemndas avgjørelser i saken er av de første etter lovendringen fra 01.01.2019 om fortrinnsrett til deler av stilling. Det ligger en kollektiv anbefaling fra landets sykehusdirektører om å få en rettslig vurdering i domstolene av den nye lovbestemmelsen.

Dette er saken:

Saken har sin bakgrunn i at fire spesialsykepleiere med 75-80 prosent stilling i seksjon nyfødtintensiv, fremmet krav om fortrinnsrett til del av en ledig fast stilling i seksjonen. Sykehuset avslo dette, fordi det ville føre til at flere vakter i helg ville mangle bemanning med rett kompetanse. Det ville også bli utfordrende å dekke kvelds- og nattevakter ellers i uken som igjen vil kunne påvirke pasientsikkerheten
Saken omfatter spesialsykepleiere med høy kompetanse som er viktige medarbeidere for Sykehuset Østfold. Alle har stående tilbud om 100 prosent stilling ved å knytte deler av stillingen opp mot bemanningsavdelingen. Bemanningsavdelinger er et hovedtiltak som partene er blitt enig om for å kunne gi flest mulig hel stilling.
Nyfødtintensiv er en spesialavdeling som behandler syke nyfødte og for tidlig fødte barn, og seksjonen må ha høykompetent bemanning hele døgnet gjennom hele uka. Seksjonen må ha et gitt antall sykepleiere å fordele den ubekvemme arbeidstiden mellom, for å sikre nok og rett bemanning og dermed forsvarlig helsehjelp. Når en ny stilling blir delt opp og fordelt på de som allerede er ansatt, slik som Tvisteløsningsnemnda nå har vedtatt, blir resultatet at helgevakter er ubemannet. Disse vaktene må dekkes med innleide vikarer, deltid eller overtid.
Med økt bruk av innleie, deltid og overtid er ledelsen i sykehuset bekymret for om nyfødtintensiv vil ha tilstrekkelig spesialisert kompetanse til å opprettholde den høye faglige standarden og det gode pasienttilbudet som seksjonen er kjent for.


Hvorfor må saken i retten?

Det er en svært beklagelig situasjon å måtte bringe denne saken for retten, men det finnes ingen andre måter å prøve nemndas vedtak på slik loven er utformet.