Sykehusets personvernombud

Etter at de nye personvernreglene trådde i kraft i juli 2018, er alle sykehus blant annet pålagt å ha et eget personvernombud. I Sykehuset Østfold er det advokat Kirsten Wøien Fredriksen i juridisk avdeling som har denne rollen.

Kirsten Wøien Fredriksen
Personvernombudet i Sykehuset Østfold, Kirsten Wøien Fredriksen.

​Et sykehus registrerer, behandler og lagrer en betydelig mengde personopplysninger, blant annet for å gi helsehjelp og for å forske.

Sykehuset skal sikre at dine helseopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som de skal være tilgjengelige når det er nødvendig for å gi deg helsehjelp.

- Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger, sier Fredriksen.

Personvern innebærer i stor grad også vernet av enkeltpersoners rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv.
- Med de nye personvernreglene som er innført i hele EU/EØS i 2018, har disse rettighetene blitt ytterlige styrket, sier hun.

Skal ha oversikt

Det er administrerende direktør ved Sykehuset Østfold som er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som skjer ved sykehuset. Personvernombudet har ingen beslutningsmyndighet, men er kun et rådgivende organ. I enkelte sammenhenger er det imidlertid obligatorisk å innhente en vurdering fra personvernombudet, for eksempel i forbindelse med forskning.

Personvernombudet i Sykehuset Østfold kan gi råd og veiledning generelt om sykehusets behandling av personopplysninger. Videre skal ombudet kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser, samt virksomhetens egne interne retningslinjer for personvern.

- Personvernombudet skal ha en overordnet oversikt over hvordan alle personopplysninger er lagret i sykehuset. Det gjelder både personopplysninger om pasienter og om medarbeidere, sier Fredriksen.

Dine rettigheter

Dersom det skulle oppstå et avvik og personopplysninger kommer på avveie, skal personvernombudet rutinemessig få beskjed om dette og eventuelt melde avviket videre til Datatilsynet, som er tilsynsmyndigheten.

Datatilsynet har på sine nettsider en oversikt over dine rettigheter etter personvernregelverket. Her kan du se dine rettigheter

- Det er mye bra informasjon på Datatilsynet sine sider, men vi har også lagt ut en del informasjon på sykehusets nettsider også, sier Fredriksen.

Les mer om personvern i sykehuset her

Har du spørsmål om hvordan vi sikrer personvernet?
Personvernombudet kan kontaktes på e-post personvernombudet@so-hf.no, telefon 69 86 00 00 eller via brev:
Sykehuset Østfold
Personvernombudet
Postboks 300
1714 Grålum