HELSENORGE

Tar grep for å beholde jordmødrene

- Våre jordmødre strekker seg langt for at de fødende skal ha en trygg og god opplevelse hos oss, men det er helt nødvendig at vi setter inn nye tiltak for å beholde dem, sier klinikksjef Eirin Paulsen.

Klinikksjef og tillitsvalgte i kvinneklinikken
F.v. Eirin Paulsen, Carina Borgersen og Anita Lyngholm

Jordmormangelen på landsbasis får stor oppmerksomhet. De tillitsvalgte i Sykehuset Østfold har uttrykt bekymring for jordmormangelen også i kvinneklinikken på Kalnes.  

- Jeg deler absolutt de tillitsvalgtes bekymring. Heldigvis har vi en dyktig stab av medarbeidere som sikrer at vi har en forsvarlig fødselsomsorg, men vi må finne gode løsninger både for å rekruttere flere jordmødre og for å beholde jordmødrene vi har. Dette jobber vi iherdig med nå, sier Paulsen. 

Kompensasjonstillegg

Denne uken har klinikkledelsen hatt to møter med de tillitsvalgte , verneombud og ledere for å diskutere ulike tiltak.
- Vi har kommet frem til at vi innfører et kompensasjonstillegg for jordmødre med minimum 5 års ansiennitet som jordmor. Dette gjelder både ansatte i faste stillinger og ansatte i vikariater, sier Paulsen. 

- Vi har ventet lenge på dette, og er glad for at det nå settes inn helt konkrete tiltak, sier Anita Lyngholm, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Overfører oppgaver

En måte å legge bedre til rette for jordmødrene i sykehuset, er å overføre noen av dagens oppgaver til andre yrkesgrupper. Både sekretærer, barnepleiere og sykepleiere kan overta noen av oppgavene i både på føden og på barsel, og intervjuer til stillinger pågår.
- Dette er ikke istedenfor, men i tillegg til jordmødre, presiserer klinikksjefen.

At det tas grep for å redusere arbeidsbelastningen, setter de tillitsvalgte pris på.
- Medlemsundersøkelser i NSF Sykehuset Østfold  viser at det er et høyt arbeidspress som er hovedårsaken til at jordmødre søker seg bort fra sykehus, mer enn et ønske om høyere lønn. At vi øker bemanningen i avdelingen og i tillegg gir et kompensasjonstillegg, vil forhåpentligvis gjøre at flere jordmødre ønsker å bli, sier Carina Borgersen, hovedtillitsvalgt fra Den norske jordmorforeningen.

​Det jobbes også med ytterligere tiltak med fokus på at det skal settes av tid til faglig fordypning. 

Utvider søknadsfristen

Sykehuset Østfold har i dag totalt 13 jordmorstillinger utlyst. Dette er både faste stillinger og vikariater. De utlyste stillingene skal dekke ledige stillinger, og også bidra til at avdelingen kan øke grunnbemanningen noe.  

- Det er vanskelig å rekruttere jordmødre når det er mangel på denne yrkesgruppen i hele landet. Vi har mottatt 12 søknader på stillingene, men absolutt de fleste er interne søkere som ønsker en større stillingsprosent. Vi håper nå at tiltakene vi innfører vil friste flere til å søke på stillingene, og har derfor utsatt søknadsfristen med en uke, sier Paulsen. 

Avdelingen får nå også lederskifter. Avdelingssjef og to seksjonsledere slutter som ledere i klinikken av ulike årsaker.
- To av stillingene er lyst ut og vi er allerede i gang med intervjuer, så vi håper at lederkabalen snart er på plass, sier hun.

Stort behov

Etter at det ble bestemt at svangerskapsomsorgen skulle rustes opp i kommunene, er det stor rift om jordmødre. 
- Det er et behov for å øke utdanningskapasiteten på landsbasis. Til tross for at vi utdanner 8 jordmødre med lønn hvert år, har sykehuset i utgangspunktet nok med å dekke opp for vanlig turnover som pensjon og sykdom. Flere jordmødre velger nå kommunen som arbeidssted, og dette går utover bemanningen hos oss. 

Sykehuset ønsker et tettere samarbeid med kommunene ved å opprette kombinasjonsstillinger hvor jordmødre kan jobbe 50 prosent i kommunen og 50 prosent i sykehuset, samt vaktberedskap i kommunen. 
- Slik situasjonen er nå, konkurrerer vi om de samme ressursene. Det er ingen fordel, verken for kommunene eller for oss, sier hun. 

Nye oppgaver 

Mangel på jordmødre er en nasjonal utfordring. Det er dialog i Helse Sør-Øst om problemstillingen, og videre opp mot departement og helseminister. 
- Vi er helt avhengige av at dette tas på alvor, og at det gjøres noe på høyt nasjonalt nivå for å styrke fødselsomsorgen, sier Lyngholm.

I tillegg til en generell mangel på jordmødre, vil ny lovgivning om tidlig ultralyd uke 12, NIPT testing og tidligere overtidskontroll og eventuell igangsettelse av fødsel etter fastsatt termindato, føre til en betydelig økt aktivitet i kvinneklinikken. 
- Økt kompleksitet innen fødselsomsorgen og aktivitetsøkning, gjør det nødvendig og mulig å øke bemanningen i kvinneklinikken, sier Paulsen.

Ønsker du å bli jordmor i Sykehuset Østfold? Her kan du se stillingsannonsen​

 ​