Tester ny løsning for å følge opp kreftpasienter

Hvis pasienter selv kan ta en blodprøve hjemme mellom cellegiftkurene for å kontrollere antall hvite blodlegemer, kan sykehuset lettere fange opp endringer i pasientens helsetilstand som krever behandling. Sykehuset Østfold har nå fått 1 million kroner fra Helse Sør-Øst for å teste en slik løsning.

Seksjonsleder Elisabet Holm
Elisabet Holm, seksjonsleder i kreftavdelingen

​Pasienter med kreft som får cellegift, kommer til sykehuset for cellegiftkurer. Mellom cellegiftbehandlingene er pasientene hjemme og overlatt til seg selv om ikke tilstanden forverres eller krever innleggelse.
- Det å få kreft og gjennomgå cellegiftbehandling er en belastning for de det gjelder. Mellom cellegiftkurene opplever mange pasienter at de går ned i vekt, får infeksjoner og nedsatt allmenntilstand. Det hender ofte at bekymrede pasienter ringer oss hjemmefra, sier Elisabet Holm, seksjonsleder i kreftavdelingen.

Pasienter som ikke ringer til avdelingen eller er innlagt mellom kurene, har man begrenset informasjon om, og endringer i helsetilstanden oppdages ofte ikke før pasienten kommer til sykehuset for neste kur.

Forebyggende helsetjeneste

Dette var bakgrunnen for innovasjonsprosjektet «Fjernmonitorering av kreftpasienter som forebyggende helsetjeneste» som sykehuset har samarbeidet med Dignio om i perioden 2015-2017. Pasienter skulle utføre egenmålinger hjemme og dele informasjonen med sykehuset for å fange opp endringer i tilstanden og igangsette nødvendige tiltak som tidlig som mulig. Som en del av dette prosjektet ble det foretatt enkel testing av blodprøvetaking i hjemmet utført av kreftpasienten selv i eget hjem.

- Når pasienten er i cellegiftbehandling, er det spesielt viktig å fange opp at pasienten har et lavt nivå av hvite blodlegemer. Lavt nivå kan føre til at pasienten får en infeksjon og trenger antibiotikabehandling, sier Holm.

Kan ta forholdsregler

Løsningen er å la pasienten ta blodprøver hjemmefra for å kontrollere antall hvite blodlegemer.
- Det er i dag lite pasienten selv gjør underveis i cellegiftbehandlingen. Med egenmåling og dialog med sykehuset om måleresultatene vil de kunne delta mer selv. De vil blant annet lære seg hva de ulike blodverdiene betyr slik at de kan ta forholdsregler som å unngå folksomme steder og andre personer som er syke, i de periodene nivået av hvite blodlegemer er lavt, sier Holm.

Gode resultater
Ingunn Olsen

Ingunn Olsen

Et slikt måleapparat finnes per i dag kun til profesjonelt bruk på laboratorier og institusjon, og er ikke sertifisert til hjemmebruk.
- Vi har testet ut en variant på åtte pasienter. Pasientene fikk utstyret med hjem og tok blodprøver daglig i en gitt periode underveis i cellegiftperioden for å vurdere om de mestret dette. Gode evalueringsresultater gir grunnlag for utvidet testing som kan medvirke til sertifisering av et apparat til hjemmebruk, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen.

Relevant for mange

En løsning for å ta blodprøver i hjemmet under cellegiftbehandling, har et bredt anvendelsesområde og er relevant for mange kreftpasienter. Prosjektet «Fjernmonitorering av kreftpasienter i hjemmet» har identifisert et stort potensial i fjernoppfølging av kreftpasienter, og det er også bakgrunnen for at sykehuset har et pågående innovasjonspartnerskapsprosjekt som inviterer næringslivet til å utvikle nye løsninger nettopp for dette. Mange sykehus har kontaktet Sykehuset Østfold med stor interesse for denne måten å følge opp pasienter på.

- Pasientene ønsker å være deltakende og være så selvstendige som mulige. De ønsker også å være hjemme. For å få til dette må vi se etter trygge og innovative alternativer. Prosjektet har også vist at pasienter klarer å ta blodprøver hjemme ved bruk av tilrettelagt utstyr og teknologi, samt at de opplever økt kontroll, trygghet og mestring. For sykehuset legger dette til rette for nytenkning i kreftbehandlingen, økt effektivitet og bedre samhandling, sier Olsen.

Samarbeid

Ved å gjennomføre grundigere utprøving i sykehuset, inngå testsamarbeid med Akershus Universitetssykehus og kartlegge muligheter for å innføre dette på andre sykehus, økes nytteverdien. For å sikre fremdrift, kompetanse og potensialutnyttelse som utgangspunkt for videre utrulling, er det dannet et partnerskap mellom Sykehuset Østfold, Ahus, HemoCue AB/Bergman Diagnostika, Kreftforeningen, Inven2 og Norway Health Tech.

Innovasjonsmidler

Prosjektet i Sykehuset Østfold er ett av 23 prosjekter som har fått tildelt regionale innovasjonsmidler i sommer. I overkant av 14,5 millioner kroner har blitt fordelt på prosjektene.
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 78 søknader til Helse Sør-Øst. Søknadene er behandlet i vurderingskomiteer etter gitte kriterier for gjennomførbarhet, innovasjonsgrad og nytteverdi for helsetjenesten.

Illustrasjon blodprøvetaking

En blodprøve kan gi viktige svar på endringer i kreftpasienters helsetilstand mellom cellegiftkurene.