HELSENORGE

Tidlig ultralyd fra 1. januar

Fra 1. januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om tidlig ultralyd og NIPT (non-invasive prenatal test). I løpet av 2022 vil alle gravide, uansett alder, få tilbud om tidlig ultralyd, det vil si rundt uke 12 i svangerskapet. 

Illustrasjon ultralyd
I løpet av 2022 vil alle gravide få tilbud om tidlig ultralyd.

Tilbudet kommer som en følge av at Stortinget vedtok endringer i bioteknologiloven i 2020. Sykehuset Østfold har fått ansvar for å tilby dette til gravide i sitt opptaksområde. 

I første omgang er det kvinner som ved termin er 35 år eller eldre som vil ha rett til NIPT og tidlig ultralyd. NIPT står for non-invasive prenatal test. NIPT tas som en blodprøve av den gravide og kan påvise kromosonavvik. Undersøkelsen kan brukes for å undersøke om fosteret kan ha trisomi 13, 18 eller 21. NIPT kan tilbys ved virksomheter som er godkjent av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet påpeker at en virksomhet som tilbyr fosterdiagnostikk må ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne vurdere og ta medisinske beslutninger om videre oppfølging av alle gravide som blir undersøkt. Dette forutsetter særlig kompetanse hos det helsepersonellet som har ansvar for undersøkelsene. Selv om helsepersonellet som skal utføre tidlig ultralyd i Sykehuset Østfold har lang erfaring med rutineultralyd og oppfølging av gravide, har de nå gjennomført videreutdanning ved NTNU i Trondheim og ved OUS- Rikshospitalet og er dermed sertifisert og godkjent for å utføre denne type ultralyd. 

Gravide over 35 som ønsker tilbud om tidlig ultralyd og NIPT fra årsskiftet, henvises til sykehuset fra fastlege eller kommunejordmor. ​