Tilbyr opplæring til sykehjemmene

Mange eldre i sykehjem får for mye medisiner mot depresjon, angst, søvnproblemer, og medisiner som virker beroligende. - Jeg håper at forbruket går ned dersom sykehuset bidrar med kunnskap, sier Enrico Callegari overlege i alderspsykiatrisk seksjon i Sykehuset Østfold.

Enrico Callegari
Overlege Enrico Callegari

​Psykofarmaka, som er en felles betegnelse for disse medikamentene, er svært utbredt blant beboere i norske sykehjem.
- Det er absolutt en del eldre pasienter som har behov for denne typen medikamenter, men det bør gjøres en grundig vurdering før medikamentene gis. Medikamentene bør ikke gis over lengre perioder, med mindre det er strengt nødvendig, da de kan gi alvorlige bivirkninger, sier Enrico Callegari.

Han arbeider nå med en doktorgrad for å kartlegge bruken av disse medikamentene i sykehjem, og virkningen de har når de brukes over tid. Han vil også undersøke om opplæring av helsepersonell i sykehjemmene vil bidra til å minske forbruket.

- Jeg har kontaktet kommunene i Østfold, og flere ønsker å delta i prosjektet. Målet er å inkludere 200 sykehjemsbeboere i studien, sier han.

Alle pasientene blir spurt om de ønsker å være med, og overlegen vil selv intervjue alle som deltar og vil følge dem opp.
- Forskning fører gjerne til fine artikler, men det er også viktig å ta vare på dem som er med, sier han.

Undervisning lokalt

Callegari arbeider til daglig i alderspsykiatrisk seksjon på Kalnes. I arbeidet med doktorgraden vil han forflytte seg rundt i fylket.
- Undervisningen jeg tilbyr skal holdes lokalt i sykehjemmene, slik at så mange medarbeidere som mulig vil ha mulighet til å bli med. Den vil bestå av et halvdags seminar om temaer som demens, alderspsykiatri, angst, depresjon og psykoser, og gjennomgang av medisinlister, sier han.

Høyt medisinforbruk

Flere undersøkelser som tidligere er gjort, slår fast at medisinforbruket i sykehjem er høyt. Men mens målingene i hovedsak er gjort på et gitt tidspunkt, sier de lite om hva som skjer når medisineringen foregår over tid. I del en av forskningen vil Callegari gjennomgå data fra Sykehuset Innlandet hvor de har undersøkt bruken av psykofarmaka blant pasienter på sykehjem over flere år.

- Disse dataene gir oss en unik mulighet til å se hva som skjer med sykehjemsbeboere over tid. Vi skal se hvordan forskrivning av psykofarmaka endres, og prøve å finne svar på hva som ligger til grunn for medisineringen. Vi vil også undersøke om det er en forskjell mellom mennesker med og uten demens, når det gjelder bruk av psykofarmaka, sier Callegari.

En brå endring

Callegari mener at det ikke er rart at mange eldre som flytter til sykehjem blir urolige.
Det er en stor overgang å bli flyttet, og en slik forandring kan skape mange reaksjoner. Disse kan tolkes som psykisk sykdom, men kan også være en helt forståelig reksjon på en brå endring, sier han.

Overlegen påpeker at personalet på sykehjemmene gjør en svært god jobb.
- De står ofte i svært vanskelige situasjoner og gjør det beste de kan. Jeg har forståelse for at psykofarmaka brukes for å roe ned urolige beboere som viser alvorlig atferd i en periode. Problemet er at mange eldre fortsetter å få disse medikamentene over tid. Noen psykofarmaka skal brukes over tid, men på riktig indikasjon. Noen eldre trenger disse, men det er viktig å revurdere forbruket med regelmessige mellomrom.

Må våge å slutte

I følge Callegari er det ikke alltid medikamentene har ønsket effekt, spesielt gjelder dette pasienter med demens. Bivirkningene kan også være alvorlige. Medikamentene som brukes kan gjøre at den mentale funksjonen går tregere, man tenker saktere og husker dårligere, og mange blir forvirret. Medikamentene kan også gjøre pasientene svakere fysisk, og man ser gjerne en stor risiko for at beboerne faller.

- Jeg mener det er viktig å våge å prøve å slutte med medikamentene. Vi behandler gjerne pasienter ut fra nasjonale retningslinjer, og tenker på pasientene som en gruppe. For beboerne i sykehjem er det helt vesentlig å tenke hva som er best for nettopp denne pasienten. Det er ingen enkel oppgave, men jeg håper at vi kan bidra med kunnskap her, sier Callegari.

Ut fra dataene fra Sykehuset Innlandet og studien som skal gjøres i Østfold, håper forskeren at han vil finne svar på om det hjelper med undervisning og opplæring i sykehjemmene for å redusere forskrivning av psykofarmaka. Han håper også å finne svar på endringer i forskrivning vil påvirke sykehjemsbeboernes livskvalitet.