HELSENORGE

Tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar

De aller fleste pasientene som anbefales å ta en 3. dose med koronavaksine, kan ta direkte kontakt med vaksinasjonskontoret i sin hjemkommune. Du må dokumentere at du har alvorlig nedsatt immunforsvar.

Dokumentasjon på alvorlig nedsatt immunforsvar kan være å vise resept, e-resept, medisinpakning eller annen dokumentasjon hvor navnet ditt fremgår. Dette kan du finne på Helsenorge.no

Er du kreftpasient med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling, eller pasient som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene under, må du vente på brev fra sykehuset. Brev vil sendes ut så raskt som mulig.

Kontakt din kommune

Folkehelseinstituttet oppfordrer personer som bruker de immundempende medisinene som er i oversikten under om å ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen, så de kan få vaksine så raskt som mulig.  Det er ikke nødvendig å ta kontakt med sykehus eller fastlege før vaksinering, med mindre det er noe spesielt du er usikker på.

Kommunene beslutter organisering av tilbudet selv, noe som innebærer at noen vil tilby drop-in vaksinasjon mens andre vil ha timebestilling.

Kommunene legger ut informasjon om hvordan de organiserer tilbudet på sine hjemmesider.

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2​

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Oversikt over aktuelle medisiner

Pasienter som bruker følgende medikamenter for immunmedierte sykdommer, skal ifølge Folkehelseinstituttet få tilbud om 3. dose koronavaksine. Har du dokumentasjon på slik bruk, trenger du ikke vente på brev fra sykehuset. (Listen gjelder per 13.09.2021) 

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®) 

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®) 

Brodalumab (Kyntheum®) 

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®) Merknad: 1(se under)

Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®) 

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®) 

Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®) Merknad: 2 (se under)

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®)  Merknad: 2,3 (se under)

Omalizumab (Xolair®)

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd

Rilonacept (Arcalyst®) 

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) Merknad: 2,3 (se under)

Secukinumab (Cosentyx®) 

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)

Merknader:

Merknad 1: Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.

Merknad 2: Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.

Merknad 3: Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.