HELSENORGE

Vil øke antall heltidsstillinger

Tillitsvalgte, hovedverneombud og medarbeidere fra flere klinikker i Sykehuset Østfold skal nå sammen prøve å finne gode løsninger for å få flere heltidsstillinger i sykehuset.

Anita Talåsen Granli og Fiona Skjennem
F.v. Anita Talåsen Granli og Fiona Skjennem har stor tro på prosjektet. (arkivbilde)

​Deltidsproblematikken har i en årrekke vært et tema i helse- og omsorgssektoren. Å få helsearbeidernes turnuser til å gå opp, slik at avdelingene er fullt bemannet dag, kveld og natt, både hverdager og helger, er en stor utfordring.

Sykehuset Østfold har nå startet et eget «heltidsprosjekt» for å øke bruken av heltid.
- Det er godt at sykehuset tar dette på alvor, og at jeg tror virkelig at vi sammen kan finne gode løsninger, sier Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Vil bruke tre år

Skjennem og Granli er enige om at dette ikke er en lett sak å løse.
- Utfordringene knyttet til å øke andelen heltidsstillinger er sammensatt. Tidligere erfaringer har vist at det er summen av flere tiltak som bidrar til flere hele stillinger og at det er et kontinuerlig arbeid, sier Skjennem.

Prosjekt heltid er delt i to faser og vil vare i tre år. Granli mener det er viktig og riktig å bruke god tid på dette.
- Deltidsproblematikken har jevnlig vært tema på møter mellom tillitsvalgte og sykehusledelsen i flere år, men når det nå har blitt et stort prosjekt, må vi være grundige, både når vi kartlegger og evaluerer løsningene vi har i dag. Vi må tenke bredt når vi henter inn ideer, og vi må bruke tid på å prøve ut nye løsninger, sier hun. 

Delt i to faser

Prosjektgruppen har nå hatt sitt første møte og blitt enige om hvordan de sammen skal jobbe framover.
- I første fase skal vi kartlegge eksisterende tiltak i sykehuset. Deretter skal tiltakene evalueres før det utarbeides en plan for å forbedre tiltakene som allerede finnes. Prosjektet skal også komme opp med nye tiltak, og komme med forslag til hvordan disse kan prøves ut. For å få finne nye gode løsninger, oppfordrer vi medarbeidere i hele sykehuset til å komme med innspill, sier prosjektleder Fiona Skjennem.

I fase to av prosjektet skal hovedfokus være på å prøve ut de nye løsningene som foreslås.

En gevinst for mange

I virksomhetsstrategien Sykehuset Østfold 2020-2024 står det blant annet sykehuset skal sikre at medarbeidere har trygge og forutsigbare rammebetingelser, herunder øke bruken av faste stillinger og heltid.

Granli påpeker at dette ikke bare er viktig for medarbeiderne i sykehuset, men også for pasientene.
- Heltidsstillinger gir medarbeiderne mye større forutsigbarhet, og stabilt personell i en avdeling er positivt for arbeidsmiljøet og skaper samhold. Det gir også medarbeiderne større mulighet til å øke kompetansen innenfor et fagfelt. Pasientene vil få bedre kvalitet på tjenestene, og de får færre personer å forholde seg til, sier hun.

Flere heltidsansatte gir også en stor gevinst for sykehuset.
- Forutsigbarhet er også et nøkkelord her ved at avdelingene kan planlegge arbeidet godt. Medarbeiderne vil ha en sterkere tilknytning til arbeidsplassen, og det vil gi medarbeidere med mer erfaring og høyere kompetanse, sier Skjennem.


Prosjektgruppen

Fiona Skjennem er prosjektleder. I prosjektgruppen deltar seksjonsleder D2 Mona Røyem, rådgiver intensivavdelingen Mona Gundersen, seksjonsleder barn - ungdom Ellen Andersen, seksjonsleder akuttmottak Line Fjell, seksjonsleder i bemanningsavdelingen Nina M Ødegård, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt Fagforbundet Marius Bjørndalen og hovedverneombud Anette Louise Børresen.
Prosjekteier er administrerende direktør Hege Gjessing.