HELSENORGE
Bilde av ung jente som holder mor i hånden. Lege lytter på hjertet.

Om oss

Her finner du blant annet informasjon om helseforetaket, nøkkeltall, ledelse, utviklingsplan, våre verdier, visjoner og mål.

​Kontakt oss

Kontakt oss

Om helseforetaket

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold og Vestby kommune. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet - trygghet - respekt.

Vi skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

På flere steder i Østfold

Sykehuset Østfold driver betydelig virksomhet flere steder i Østfold. I tillegg til aktiviteten på sykehusene på Kalnes og i Moss har vi aktivitet på følgende steder:

  • Barne- og ungdomspsykiatriske sentra i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
  • Distriktspsykiatriske sentra (DPS) i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
  • Poliklinikker for rus- og avhengighetsbehandling i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
  • Åsebråten barne- og ungdomsklinikk i Fredrikstad
  • Blodbank og blodprøvetaking i Moss, Helsehuset Sarpsborg, Halden, Helsehuset Askim og Helsehuset Fredrikstad
  • Barne- og voksenhabilitering ved Sarpsborgklinikken

​Ledelse

Her finner du en oversikt over adm. direktør, klinikkledelse, avdelingsledelse og stab.

Ledelsen i Sykehuset Østfold

Styringsdokumenter

Sykehuset Østfolds styringsdokumenter

Utviklingsplan

Sykehuset Østfold har fått i oppdrag å utarbeide en revidert utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst. Arbeidet skjer i dialog med kommunene, brukere, tillitsvalgte og andre aktuelle aktører.

Les mer om utviklingsplan


Visjon, verdier og mål

Visjon

Sykehuset Østfold skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Våre verdier

Kvalitet - trygghet - respekt

Leveregler

Levereglene er regler for atferd som hjelper oss å praktisere verdiene i hverdagen.

Våre fem leveregler er:

1. Vi omgås pasienter og hverandre med høflighet og respekt
2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger
3. Vi skaper resultater gjennom samhandling
4. Vi ser muligheter, ikke begrensninger
5. Vi representerer arbeidsplassen vår på en god måte

Overordnede mål

Mål for Sykehuset Østfold 2021 - 2024

1. ​Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.
2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør.
3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, profesjonalitet, god kommunikasjon og rett kompetanse.
4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten.
5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte områder innen forskning og tjenesteinnovasjon.
6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer

Offentlig journal

Offentlig journal

Nøkkeltall

Noen utvalgte nøkkeltall for Sykehuset Østfold for 2021

Antall døgnopphold totalt                                           48 180

Antall polikliniske konsultasjoner totalt                 453 525
Antall dagpasienter somatikk                                   43 782

Totalt antall senger                                                             712
Antall senger somatikk                                                 495
Antall senger psykisk helsevern                                 217

Somatikk

Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling           44 771
Antall liggedager - døgnbehandling                          144 910
Antall utskrevne dagopphold                                     42 578
Antall liggedager- dagopphold                                          109
Antall polikliniske konsultasjoner                           30 6320

Psykiatri

Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling                 3 409
Antall liggedager - døgnbehandling                               61 035
Antall utskrevne dagopphold                                          1​ 204
Antall liggedager- dagopphold                                                 2
Antall polikliniske konsultasjoner                              147 205

Fødsler

Antall fødsler                                                                  2 895​


Medarbeidere

Sykehuset Østfold har 5 730 medarbeidere (per 31.12.2020)

Opptaksområde

Sykehuset Østfold er et områdesykehus og opptaksområdet er Østfold (eksklusiv Rømskog kommune, inklusiv Vestby kommune). Beregnet folkemengde per 1. januar 2022 er 323453. 

Brukermedvirkning

Les mer om brukermedvirkning i Sykehuset Østfold

Leverandørkontakt og etikk

Les mer om leverandørkontakt og etikk

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Hovedmål for det systematiske HMS-arbeidet i sykehuset er et fullt ut trygt, forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø som bidrar til trivsel, høyt nærvær, fravær av skader og god pasientsikkerhet.

Gjennom vårt miljøledelsessystem ISO 14001:2015 skal vi ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Vi jobber systematisk for å forebygge uønskede HMS-hendelser, arbeidsrelatert sykdom og ulykker med fokus på læring og kontinuerlig forbedring.

HMS årsrapport 2021

HMS-strategi 2022-2025

Tillitsvalgte

Her finner du oversikt over de foretakstillitsvalgte i Sykehuset Østfold

Vernetjenesten

Les mer om vernetjenesten

Beredskap

Les mer om beredskap

Forskningsstiftelse

Etableringen av forskningsstiftelsen gir enkeltpersoner og private og offentlige aktører muligheten til å gi en pengegave til forskningsaktivitet som kommer Østfolds befolkning til gode.

Forskningsstiftelsen vil være med å bidra til økt forskningsaktivitet i Sykehuset Østfold.

Les mer om forskningsstiftelsen og hvordan du kan bidra

Grønt sykehus

Sykehuset har innført et standardisert miljøstyringssystem og er en del av det nasjonale prosjektet Grønt sykehus. For Sykehuset Østfold innebærer dette å ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Les mer om grønt sykehus

For medarbeidere i Sykehuset Østfold

Her finner du nyttige lenker for deg som medarbeider

​ 

Fant du det du lette etter?