HELSENORGE
Bilde av ung jente som holder mor i hånden. Lege lytter på hjertet.

Om oss

Her finner du blant annet informasjon om helseforetaket, nøkkeltall, ledelse, utviklingsplan, våre verdier, visjoner og mål.

​Kontakt oss

Kontakt oss

Om helseforetaket

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold og Vestby kommune. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet - trygghet - respekt.

Vi skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

På flere steder i Østfold

Sykehuset Østfold driver betydelig virksomhet flere steder i Østfold. I tillegg til aktiviteten på sykehusene på Kalnes og i Moss har vi aktivitet på følgende steder:

  • Barne- og ungdomspsykiatriske sentra i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
  • Distriktspsykiatriske sentra (DPS) i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
  • Poliklinikker for rus- og avhengighetsbehandling i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
  • Åsebråten barne- og ungdomsklinikk i Fredrikstad
  • Blodbank og blodprøvetaking i Moss, Helsehuset Sarpsborg, Halden, Helsehuset Askim og Helsehuset Fredrikstad
  • Barne- og voksenhabilitering ved Sarpsborgklinikken

​Ledelse

Her finner du en oversikt over adm. direktør, klinikkledelse, avdelingsledelse og stab.

Ledelsen i Sykehuset Østfold

Styringsdokumenter

Sykehuset Østfolds styringsdokumenter

Utviklingsplan

Sykehuset Østfold har fått i oppdrag å utarbeide en revidert utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst. Arbeidet skjer i dialog med kommunene, brukere, tillitsvalgte og andre aktuelle aktører.

Les mer om utviklingsplan


Visjon, verdier og mål

Visjon

Sykehuset Østfold skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Våre verdier

Kvalitet - trygghet - respekt

Leveregler

Levereglene er regler for atferd som hjelper oss å praktisere verdiene i hverdagen.

Våre fem leveregler er:

1. Vi omgås pasienter og hverandre med høflighet og respekt
2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger
3. Vi skaper resultater gjennom samhandling
4. Vi ser muligheter, ikke begrensninger
5. Vi representerer arbeidsplassen vår på en god måte

Overordnede mål

Mål for Sykehuset Østfold 2021 - 2024

1. ​Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.
2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør.
3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, profesjonalitet, god kommunikasjon og rett kompetanse.
4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten.
5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte områder innen forskning og tjenesteinnovasjon.
6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer

Åpenhetsloven og samfunnsansvar

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Dette gjelder både i leverandørkjeder og internt i virksomhetene. I tillegg sikrer loven allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser.​

Sykehuset Østfolds samfunnsansvar handler om hvordan vi løser samfunnsoppdraget i samspill med andre, og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Les mer om åpenhetsloven og samfunnsansvar

​Offentlig journal

Offentlig journal

Nøkkeltall

Noen utvalgte nøkkeltall for Sykehuset Østfold for 2022

Antall døgnopphold totalt                                           49 736

Antall polikliniske konsultasjoner totalt                 454 258
Antall dagpasienter somatikk                                   47 648

Totalt antall senger                                                             711
Antall senger somatikk                                                 506
Antall senger psykisk helsevern                                 205

Somatikk

Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling           46 271
Antall liggedager - døgnbehandling                          152 412
Antall utskrevne dagopphold                                     46 207
Antall liggedager- dagopphold                                          ​  77
Antall polikliniske konsultasjoner                           311 880

Psykiatri

Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling                 3 465
Antall liggedager - døgnbehandling                               67 406
Antall utskrevne dagopphold                                         1 441
Antall liggedager- dagopphold                                                 0
Antall polikliniske konsultasjoner                              142 378

Fødsler

Antall fødsler                                                                 2 741


Medarbeidere

Sykehuset Østfold har 5 302 medarbeidere (per 31.12.2022)

Opptaksområde

Sykehuset Østfold er et områdesykehus og opptaksområdet er Østfold (eksklusiv Rømskog kommune, inklusiv Vestby kommune). Beregnet folkemengde per 1. januar 2022 er 323453. 

Brukermedvirkning

Les mer om brukermedvirkning i Sykehuset Østfold

Leverandørkontakt og etikk

Les mer om leverandørkontakt og etikk

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Hovedmål for det systematiske HMS-arbeidet i sykehuset er et fullt ut trygt, forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø som bidrar til trivsel, høyt nærvær, fravær av skader og god pasientsikkerhet.

Gjennom vårt miljøledelsessystem ISO 14001:2015 skal vi ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Vi jobber systematisk for å forebygge uønskede HMS-hendelser, arbeidsrelatert sykdom og ulykker med fokus på læring og kontinuerlig forbedring.

HMS årsrapport 2022

HMS-str​ategi 2023-2026

​Tillitsvalgte

Her finner du oversikt over de foretakstillitsvalgte i Sykehuset Østfold

Vernetjenesten

Les mer om vernetjenesten

Beredskap

Les mer om beredskap

Forskningsstiftelse

Etableringen av forskningsstiftelsen gir enkeltpersoner og private og offentlige aktører muligheten til å gi en pengegave til forskningsaktivitet som kommer Østfolds befolkning til gode.

Forskningsstiftelsen vil være med å bidra til økt forskningsaktivitet i Sykehuset Østfold.

Les mer om forskningsstiftelsen og hvordan du kan bidra

Grønt sykehus

Sykehuset har innført et standardisert miljøstyringssystem og er en del av det nasjonale prosjektet Grønt sykehus. For Sykehuset Østfold innebærer dette å ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Les mer om grønt sykehus

For medarbeidere i Sykehuset Østfold

Her finner du nyttige lenker for deg som medarbeider

​ 

Fant du det du lette etter?