Om oss

​Kontakt oss

Kontakt oss

Om helseforetaket

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold fylke og Vestby kommune. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet - trygghet - respekt.

Vi skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

På flere steder i Østfold

Sykehuset Østfold driver betydelig virksomhet flere steder i Østfold. I tillegg til aktiviteten på sykehusene på Kalnes og i Moss har vi aktivitet på følgende steder:

 • Barne- og ungdomspsykiatriske sentra i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
 • Distriktspsykiatriske sentra (DPS) i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
 • Poliklinikker for rus- og avhengighetsbehandling i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
 • Åsebråten barne- og ungdomsklinikk i Fredrikstad
 • Blodbank og blodprøvetaking i Moss, Helsehuset Sarpsborg, Halden, Helsehuset Askim og Helsehuset Fredrikstad
 • Barne- og voksenhabilitering ved Sarpsborgklinikken

Vestby til Sykehuset Østfold

2. mai 2018 ble Sykehuset Østfold lokalsykehus for innbyggerene i Vestby. Her kan du få nyttig informasjon om overgangen fra Ahus til Sykehuset Østfold.

Les mer om Vestby til Sykehuset Østfold

Ledelse

Her finner du en oversikt over adm. direktør, klinikkledelse, avdelingsledelse og stab.

Ledelsen i Sykehuset Østfold

Styringsdokumenter

Sykehuset Østfolds styringsdokumenter

Utviklingsplan

Sykehuset Østfold har fått i oppdrag å utarbeide en utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst i 2016. Arbeidet skal skje i tett dialog med kommunene, og andre aktuelle aktører.  Brukermedvirkning og medvirkning fra tillitsvalgte er en selvfølge.
Arbeidet med utviklingsplaner må sees i sammenheng med:
Nasjonal helse- og sykehusplan

Regionale føringer fra Helse Sør-Øst
Strategi Sykehuset Østfold

og andre regionale strategier og fagplaner.


En utviklingsplan skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et overordnet felles formål. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer, riktige bygg og riktig utstyr.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at utviklingsplanene for alle helseforetak beskrives etter samme mal og med samme planhorisont, og har derfor fått utarbeidet en veileder for utarbeidelse av utviklingsplanen.

Utviklingsplan for helseforetakene skal sees samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Basert på de lokale utviklingsplanene og sørge for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF utarbeides en regional utviklingsplan. Denne vil inngå som grunnlag og innspill til Helse- og omsorgsdepartementets neste revisjon av Nasjonal helse- og sykehusplan.

Det er lagt opp til at regjeringen vil legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år. Helseforetakene er bedt om å tilpasse planprosessene sine tilsvarende, slik at også utviklingsplanene skal revideres hvert fjerde år.

Prosjekteier Sykehuset Østfold

Administrerende direktør Just Ebbesen

Kontaktpersoner

Fagdirektør Helge Stene-Johansen
Spesialrådgiver Vigdis Velgaard

Arbeidsgruppen

Fagdirektør Helge Stene-Johansen
Spesialrådgiver Vigdis Velgaard
Rådgiver Trond Birkestrand
Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal
Samhandlingssjef Odd Petter Nilsen
Administrasjonskonsulent Anne Lene Ullerud

Veileder for utviklingsplanerUtviklingsplan: Prosess og arbeidsform i Sykehuset ØstfoldUtkast til beskrivelse av nå-situasjon. Versjon 02.08.17Invitasjon til dialogkonferanse 15.06.2017Deltakere dialogkonferanse 15.06.17Oppsummering gruppearbeid dialogkonferanse

Visjon, verdier og mål

Visjon

Sykehuset Østfold skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Våre verdier

Kvalitet - trygghet - respekt

Leveregler

Levereglene er regler for atferd som hjelper oss å praktisere verdiene i hverdagen.

Våre fem leveregler er:

1. Vi omgås pasienter og hverandre med høflighet og respekt
2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger
3. Vi skaper resultater gjennom samhandling
4. Vi ser muligheter, ikke begrensninger
5. Vi representerer arbeidsplassen vår på en god måte

Overordnede mål

Mål for Sykehuset Østfold 2016-2020

1. Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.
2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør.
3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, profesjonalitet, god kommunikasjon og rett kompetanse.
4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten.
5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte områder innen forskning og tjenesteinnovasjon.
6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer

Offentlig journal

Offentlig journal

Nøkkeltall

Noen utvalgte nøkkeltall for Sykehuset Østfold for 2018

Antall døgnopphold 51 059
- Somatikk: 46 584
- Psykisk helsevern og rus: 4 475

Antall polikliniske konsultasjoner 386 068
- Somatikk: 277 537
- Psykisk helsevern og rus: 108 531

Antall dagpasienter somatikk 38 570
Antall dagpasienter psykisk helsevern og rus 1 077

Antall fødsler 2 771

 Totalt antall senger 706

 Antall senger somatikk 484
 Antall senger psykisk helsevern 222
  

Medarbeidere

Sykehuset Østfold har 5 354 medarbeidere (per 31.12.2018)

Befolkning

Østfolds befolkning er 297 520 (per 31.12.2018)

Brukermedvirkning

Les mer om brukermedvirkning i Sykehuset Østfold

Leverandørkontakt og etikk

Les mer om leverandørkontakt og etikk

Tillitsvalgte

Her finner du oversikt over de foretakstillitsvalgte i Sykehuset Østfold

Vernetjenesten

Vernetjenesten skal:

 • arbeide for at det systematiske helse,- miljø og sikkerhetsarbeidet skal være en integrert del av det helhetlige lederansvar i foretaket. Dette betyr at helse, - miljø og sikkerhetsarbeidet skal prioriteres på lik linje med øvrige driftsoppgaver, kvalitetsarbeid og økonomi. Dette er viktig fordi forebyggende HMS-arbeid er god økonomi, og et godt HMS-arbeid gir fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid og som yter gode helsetjenester i tråd med helseforetakets målsetninger.
 • være en viktig samarbeidspartner for ledere og medarbeidere som skal tas med på råd i forhold til alle saker med betydning for de ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
 • være en bidragsyter til at Sykehuset Østfold fremstår som et miljøvennlig sykehus.
 • bidra til at Sykehuset Østfold til enhver tid har gode og oppdaterte HMS prosedyrer, som sikrer et trygt og godt arbeidsmiljø i tråd med HMS lovgivningen.
 • medvirke til åpenhet om avviksarbeid slik at vi lærer av feil og kontinuerlig utvikler vårt HMS-arbeid.
 • delta i utvikling av strategier, mål og handlingsplaner på alle nivå i helseforetaket og medvirke til at arbeidsmiljøperspektivet blir ivaretatt i utviklings og endringsarbeid.

Kontakt

Hovedverneombud Anette Louise Børresen, telefon 948 65 240
Koordinerende verneombud Imre Frank Banfi, telefon 952 66 463
Koordinerende verneombud Hilde Ødegaard, telefon 69 86 64 32/69 86 61 15

Beredskap

Les mer om beredskap

Forskningsstiftelse

Etableringen av forskningsstiftelsen gir enkeltpersoner og private og offentlige aktører muligheten til å gi en pengegave til forskningsaktivitet som kommer Østfolds befolkning til gode.

Forskningsstiftelsen vil være med å bidra til økt forskningsaktivitet i Sykehuset Østfold.

Les mer om forskningsstiftelsen og hvordan du kan bidra

Grønt sykehus

Sykehuset har innført et standardisert miljøstyringssystem og er en del av det nasjonale prosjektet Grønt sykehus. For Sykehuset Østfold innebærer dette å ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Les mer om grønt sykehus

For medarbeidere i Sykehuset Østfold

Her finner du nyttige lenker for deg som medarbeider

 

Fant du det du lette etter?