Helsenorge
Bilde av ung jente som holder mor i hånden. Lege lytter på hjertet.

Om oss

Her finner du blant annet informasjon om helseforetaket, nøkkeltall, ledelse, utviklingsplan, våre verdier, visjoner og mål.

​Kontakt oss

Kontakt oss

Om helseforetaket

Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold og Vestby kommune. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet - trygghet - respekt.

Vi skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

På flere steder i Østfold

Sykehuset Østfold driver betydelig virksomhet flere steder i Østfold. I tillegg til aktiviteten på sykehusene på Kalnes og i Moss har vi aktivitet på følgende steder:

  • Barne- og ungdomspsykiatriske sentra i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
  • Distriktspsykiatriske sentra (DPS) i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
  • Poliklinikker for rus- og avhengighetsbehandling i Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Fredrikstad
  • Åsebråten barne- og ungdomsklinikk i Fredrikstad
  • Blodbank og blodprøvetaking i Moss, Helsehuset Sarpsborg, Halden, Helsehuset Askim og Helsehuset Fredrikstad
  • Barne- og voksenhabilitering ved Sarpsborgklinikken

Vestby til Sykehuset Østfold

2. mai 2018 ble Sykehuset Østfold lokalsykehus for innbyggerene i Vestby. Her kan du få nyttig informasjon om overgangen fra Ahus til Sykehuset Østfold.

Les mer om Vestby til Sykehuset Østfold

Ledelse

Her finner du en oversikt over adm. direktør, klinikkledelse, avdelingsledelse og stab.

Ledelsen i Sykehuset Østfold

Styringsdokumenter

Sykehuset Østfolds styringsdokumenter

Utviklingsplan

Sykehuset Østfold har fått i oppdrag å utarbeide en revidert utviklingsplan basert på føringer som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst. Arbeidet skjer i dialog med kommunene, brukere, tillitsvalgte og andre aktuelle aktører.

Les mer om utviklingsplan


Visjon, verdier og mål

Visjon

Sykehuset Østfold skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det.

Våre verdier

Kvalitet - trygghet - respekt

Leveregler

Levereglene er regler for atferd som hjelper oss å praktisere verdiene i hverdagen.

Våre fem leveregler er:

1. Vi omgås pasienter og hverandre med høflighet og respekt
2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger
3. Vi skaper resultater gjennom samhandling
4. Vi ser muligheter, ikke begrensninger
5. Vi representerer arbeidsplassen vår på en god måte

Overordnede mål

Mål for Sykehuset Østfold 2021 - 2024

1. ​Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.
2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør.
3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, profesjonalitet, god kommunikasjon og rett kompetanse.
4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten.
5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte områder innen forskning og tjenesteinnovasjon.
6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer

Offentlig journal

Offentlig journal

Nøkkeltall

Noen utvalgte nøkkeltall for Sykehuset Østfold for 2020

Antall døgnopphold totalt 45 498
Antall polikliniske konsultasjoner totalt 420 322
Antall dagpasienter somatikk 41 570

Totalt antall senger 720
Antall senger somatikk 504
Antall senger psykisk helsevern 216

Somatikk

Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 41 969
Antall liggedager - døgnbehandling 135 838
Antall utskrevne dagopphold 39 945
Antall liggedager- dagopphold 189
Antall polikliniske konsultasjoner 275 070

Psykiatri

Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling 3 529
Antall liggedager - døgnbehandling 63 857
Antall utskrevne dagopphold 1 625
Antall liggedager- dagopphold 0
Antall polikliniske konsultasjoner 145 252​

Fødsler
Antall fødsler 2 721

Medarbeidere

Sykehuset Østfold har 5 730 medarbeidere (per 31.12.2020)

Opptaksområde
Sykehuset Østfold er et områdesykehus og opptaksområdet er Østfold (eksklusiv Rømskog kommune, inklusiv Vestby kommune). Beregnet folkemengde per 3. kvartal 2019 er 317 000.

Brukermedvirkning

Les mer om brukermedvirkning i Sykehuset Østfold

Leverandørkontakt og etikk

Les mer om leverandørkontakt og etikk

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Hovedmål for det systematiske HMS-arbeidet i sykehuset er et fullt ut trygt, forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø som bidrar til trivsel, høyt nærvær, fravær av skader og god pasientsikkerhet.

Gjennom vårt miljøledelsessystem ISO 14001:2015 skal vi ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Vi jobber systematisk for å forebygge uønskede HMS-hendelser, arbeidsrelatert sykdom og ulykker med fokus på læring og kontinuerlig forbedring.

HMS årsrapport 2020

HMS-strategi 2022-2025

Tillitsvalgte

Her finner du oversikt over de foretakstillitsvalgte i Sykehuset Østfold

Vernetjenesten

Les mer om vernetjenesten

Beredskap

Les mer om beredskap

Forskningsstiftelse

Etableringen av forskningsstiftelsen gir enkeltpersoner og private og offentlige aktører muligheten til å gi en pengegave til forskningsaktivitet som kommer Østfolds befolkning til gode.

Forskningsstiftelsen vil være med å bidra til økt forskningsaktivitet i Sykehuset Østfold.

Les mer om forskningsstiftelsen og hvordan du kan bidra

Grønt sykehus

Sykehuset har innført et standardisert miljøstyringssystem og er en del av det nasjonale prosjektet Grønt sykehus. For Sykehuset Østfold innebærer dette å ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Les mer om grønt sykehus

For medarbeidere i Sykehuset Østfold

Her finner du nyttige lenker for deg som medarbeider

​ 

Fant du det du lette etter?