Grønt sykehus

Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I tillegg er menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon viktige områder det kontinuerlig jobbes med i alle landets helseforetak.

Sykehuset Østfold er miljøsertifisert etter den den internasjonale standarden ISO 14001:2015. For å beholde sertifikatet må sykehuset hvert år igjennom en ny revisjon for å vise at vi forbedrer oss, har fokus på miljøarbeidet og følger de miljøkravene som er satt.


Sykehuset har innført et standardisert miljøstyringssystem. For Sykehuset Østfold innebærer dette å ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Logo Grønt sykehus

Sykehuset Østfold prioriterer områdene energi og transport for å redusere foretakets CO2-utslipp. Det er utarbeidet overordnede mål og delmål innen disse områdene, og alle medarbeidere skal ha HMS-handlingsplaner med miljøtiltak.

Omfanget av SØs ledelsessystem for miljø

Sykehuset Østfold utøver spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern, og har virksomhet (inkludert stab-/støttetjenester) mange steder i Østfold.

Miljøledelsessystemet er en del av SØs styringssystem, og omfatter sykehusdrift med pasientbehandling og stab-/støttetjenester. Det dekker alle SØs tjenesteområder, aktiviteter og utviklingsområder som påvirker ytre miljø basert på gjeldende lovverk, interne mål og krav og andre eksterne krav. Miljøledelsessystemet skal oppfylle de krav som stilles i standarden ISO 14001:2015.

Sykehuset har kartlagt hvordan eksterne og interne forhold påvirker sykehusets miljøprestasjon, samt dets samsvarsforpliktelser overfor interesseparter, og tar hensyn til dette i sitt miljøarbeid.

Miljøpolitikk i Sykehuset Østfold

Miljøpolitikk 2020 - 2023

Dokumenter


Her kan du lese mer om våre miljømål og miljøprestasjon.

Miljømål 2020 - 2023MiljøprestasjonKlimaregnskap

Nyttige lenker 

Et ISO 14001-sertifikat viser at ditt miljøstyrings-system er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den.

 
Hva er ISO 14001?

Miljø i Helse Sør-Øst


​Spesialisthelsetjenesten er med på å belaste miljøet gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og leverandører, og når vi rehabiliterer byggene våre eller bygger nytt. 

Helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest har stor oppmerksomhet på å følge opp det gode arbeidet innen klima og miljø som gjøres i alle helseforetakene. Fellesoppgaver og nasjonale føringer koordineres gjennom det nasjonale samarbeidsutvalget for klima og miljø. Vi har også et godt samarbeid om miljøspørsmålene gjennom regionale faggrupper hvor foretakene er representert.

Her kan du lese Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020


I videoen under får du noen eksempler på alle de gode tiltakene som det jobbes med på disse områdene.

 


Gode resultater

Målrettet arbeid og mye oppmerksomhet på forbedringsarbeid har gitt synlige og gode resultater. Sunnaas sykehus har for eksempel kuttet klimautslippet med 51 % siden 2013. Strengere miljøkrav i anbudsprosessen for pasientreiser er også et tiltak som har en positiv effekt.

Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter følges også nøye opp gjennom dette arbeidet. Sykehusinnkjøp har styrket arbeidet ved å opprette en egen avdeling for samfunnsansvar. En medarbeider har ansvar for jobben mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Alle de regionale helseforetakene jobber også med å hindre korrupsjon og misligheter i sykehus. I Spesialisthelsetjenestens rapport om samfunnsansvar 2019 kan du lese mer om alle tiltakene som er gjort, og som fortsatt gjøres på alle disse områdene.Tidligere miljørapporter

Miljørapport 2019Miljørapport 2018

Miljørapport 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fant du det du lette etter?