Grønt sykehus

Spesialisthelsetjenesten setter et "miljøfotspor" gjennom forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og produkter og gjennom behandling av avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere og leverandører og når vi rehabiliterer byggene våre eller bygger nytt. Som eier av sykehusene og ansvarlig for sykehusdriften har Helse Sør-Øst RHF et stort potensial for å hente ut miljø- og klimagevinster.

Sykehuset Østfold er miljøsertifisert etter den internasjonale ISO-standarden 14001. For å beholde sertifikatet må sykehuset hvert år igjennom en ny revisjon for å vise at vi forbedrer oss, har fokus på miljøarbeidet og følger de miljøkravene som er satt.


Sykehuset har innført et standardisert miljøstyringssystem. For Sykehuset Østfold innebærer dette å ha kontroll med alle aktiviteter som påvirker det ytre miljøet.

Logo Grønt sykehus
Sykehuset Østfold prioriterer områdene avfall, transport og energi for å minimere utslippene til vann, jord og luft. Det er utarbeidet overordnede mål og delmål innen disse tre områdene, og alle medarbeidere skal ha HMS-handlingsplaner med ytre miljøtiltak.

Omfanget av SØs ledelsessystem for miljø

Sykehuset Østfold utøver spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helsevern, og har virksomhet (inkludert stab-/støttetjenester) mange steder i Østfold.

Miljøledelsessystemet er en del av SØs styringssystem, og omfatter sykehusdrift med pasientbehandling og stab-/støttetjenester. Det dekker alle SØs tjenesteområder, aktiviteter og utviklingsområder som påvirker ytre miljø basert på gjeldende lovverk, interne mål og krav og andre eksterne krav. Miljøledelsessystemet skal oppfylle de krav som stilles i standarden ISO 14001.

Sykehuset har kartlagt hvordan eksterne og interne forhold påvirker sykehusets miljøprestasjon, samt dets samsvarsforpliktelser overfor interesseparter, og tar hensyn til dette i sitt miljøarbeid.

Miljøpolitikk 2017-2019

Vi i Sykehuset Østfold skal ta samfunnsansvar og redusere miljøpåvirkning og CO2-utslipp fra sykehusdrift i samarbeid med medarbeidere og eksterne interessenter

Dette oppnår vi gjennom å:
• nå sykehusets miljømål
• overholde lover, forskrifter og andre krav
• kontinuerlig forbedre miljøledelsessystemet

Dokumenter


Her kan du lese mer om våre miljømål og miljøprestasjon.

Miljømål for Sykehuset ØstfoldMiljøprestasjonKlimaregnskap

Nyttige lenker 

Et ISO 14001-sertifikat viser at ditt miljøstyrings-system er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den.

 
Hva er ISO 14001?

Miljø i Helse Sør-Øst


Helse Sør-Øst har siden 2009 vært deltager i det nasjonale prosjektet "Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten" og alle helseforetak i regionen er med i et nasjonalt ”Miljø- og klimaforum”, som er et av tiltakene i prosjektet. Dette er et forum hvor miljø og miljøledelse står på agendaen. Målet er å samordne miljøtiltak og øke kompetansen på miljøledelse i sykehussektoren. Prosjektet førte blant annet til enighet om at samtlige helseforetak i Norge skulle innføre miljøledelse etter ISO-14001 standard og være sertifisert innen utgangen av 2014.

Helse Sør-Øst har helt siden oppstarten rapportert på ytre miljø slik Regnskapsloven pålegger, og fra 2010 har Helse Sør-Øst laget egne rapporter om miljø og samfunnsansvar. Miljørapportene viser hvordan Helse Sør-Øst jobber med å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljøet og bekjempelse av korrupsjon - både inn i våre retningslinjer og prosedyrer, men også i forholdet til interessenter.

Miljørapporter

Miljørapport 2018

Miljørapport 2017

Miljørapport 2016Miljørapport 2015Miljørapport 2014Miljørapport 2013Miljørapport 2012Miljørapport 2011Miljørapport 2010Miljørapport 2009

 


Fant du det du lette etter?